Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Освітня парадигма екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Попова, Інна Вадимівна
dc.date.accessioned 2016-11-17T10:18:52Z
dc.date.available 2016-11-17T10:18:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Попова, Інна Вадимівна. Освітня парадигма екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства : автореферат дис. … докт. філософ. наук : 09.00.10 / І. В Попова ; наук. кер. В. П. Андрущенко ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. –36 с. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11759
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.10 - філософія освіти. - Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. - Київ, 2016. В дисертації розкрито концептуалізацію екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства, проаналізовано теоретико-методологічні засади екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства; представлено концептуалізацію освітньої парадигми екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства у проблемному полі модернізації освіти ХХІ століття; розроблено екологічні стандарти розвитку освіти трансформаційного суспільства в контексті компаративного аналізу та імплементації зарубіжного досвіду екобезпечної освіти у вітчизняний освітній простір; виявлено освітньо-культурні виміри та механізми інформаційного забезпечення екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства та організаційно-правові засади екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства. В дисертації проаналізовано чинники детермінації трансформаційного суспільства та розроблено понятійно-категоріальний апарат трансформаційного суспільства середовища екобезпечного сталого розвитку; на основі обраного методологічного інструментарію визначено методологічні засади екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства та виявлено специфіку екологічної проблематики в індустріальному суспільств, її вплив на формування освітньої парадигми екобезпечного розвитку; розкрито місце і роль екологізації освітнього процесу як головне завдання модернізації освіти ХХІ століття. В дисертації з’ясовано міжнародні виміри стратегії освіти сталого розвитку суспільства в контексті екологічної політики та здійснити компаративний аналіз міжнародних та національних освітніх стандартів екобезпечного сталого розвитку у напрямі гармонізації відносин «людина-природа»; проаналізовано екологічні стандарти як необхідну умову імплементації зарубіжного досвіду освіти екобезпечного розвитку у вітчизняний освітній простір; обґрунтовано значення екологічної освіти для процесу формування культури екобезпечного розвитку суспільства та виявити місце і роль екологічного виховання в системі освітньої діяльності як чинника цивілізаційного розвитку суспільства. Розроблено напрями модернізації парадигми екологічної освіти України як основи державної екобезпечної політики трансформаційного суспільства. Доведено, що від системи освіти залежать можливості її впливу на духовні та етичні пріоритети держави і особи, а це, в свою чергу, потребує вироблення стратегії стабільного суспільного розвитку. ua
dc.description.abstract The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy on specialty 09.00.10 - philosophy of education. - National Pedagogical Dragomanov University. - Kyiv, 2016. The conceptualization of ecosafety development of transformational society was disclosed in the dissertation. For this purpose theoretical and methodological foundations of ecosafety development of transformational society were analyzed; author presented a conceptualization of educational paradigm of ecosafety development of transformational society in the troubled field of education modernization of XXI century; it was developed the environmental standards of education of transformational society in the context of comparative analysis and implementation of international experience of ecosafety education in the domestic educational space; it was found the educational and cultural measurements and mechanisms of information provision of ecosafety development of transformational society and organizational and legal principles of ecosafety development of transformational society. In the dissertation was analyzed factors of the determination of the transformational society and was developed conceptual and categorical apparatus of the transformational society as an environment of ecosafety sustainable development. Based on the selected methodological toolkit the methodological principles of ecosafety development of transformational society and revealed specifics of ecological problems in industrial society were identified. One’s influence on the formation of educational paradigm of ecosafety development was discovered. The place and role of greening educational process as the main task of modernizing education of XXI century were discovered. In the dissertation international measurements strategy of education sustainable development of society in the context of environmental policy was found out. The comparative analysis of international and national educational standards of ecosafety sustainable development in the direction of harmonization of relations «man-nature» was made. The environmental standards as a necessary condition for the implementation of international experience of education of ecosafety development in the domestic educational space was analyzed. It was proved value of environmental education for the process of creating a culture of ecosafety society development and it was discovered the place and role of environmental education in the system of educational activities as a factor of civilized society development. To identify the specific environmental issues the directions of forming of ecological culture as a factor of ecosafety sustainable development based on the principles of co-evolution (noosphere) have been identified. The mechanism of information support and management of the processes of ecosafety development of transformational society and instruments of state regulation of ecosafety development of Ukraine as organizational and legal basis for the formation of environmental responsibility were formed. The essence of environmental law and its role in ecosafety development of moral and axiological foundations of transformational society and terms of overcoming environmental crises as a praxeological principles of ecosafety development of transformational society was revealed. The direction of modernization of environmental education paradigm in Ukraine as the basis of state ecosafety policy of transformational society was developed. It was proved that from the system of education depends from possibility of its influence on spiritual and ethical priorities of the state and the individual, and this, in turn, needs in developing of strategy of stable social development. It was proved that environmental safety in Ukraine becomes a problem which needs of immediate solution, that's why the mobilization must be complete and comprehensive, especially in part of mobilizing of consciousness the environmental component should be considered as a principle of social and individual behavior of every citizen. And for this purpose educational paradigm of of ecosafety development of transformational society, which is based on ecological education, ecological policy, ecological culture should be formed. ua
dc.description.abstract Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.10 - философия образования. - Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова.- Киев, 2016. В диссертации раскрыта концептуализация образовательной парадигмы экобезопасного развития трансформационного общества, для чего проанализированы теоретико-методологические основания экобезопасного развития трансформационного общества; представлена концептуализация образовательной парадигмы экобезопасного развития трансформационного общества в проблемном поле модернизации образования ХХ1 века; разработаны экологические стандарты развития образования трансформационного общества в контексте компаративного анализа и имплементации зарубежного опыта экобезопасного образования в отечественное образовательное пространство; выявлены образовательнокультурные измерения и механизмы информационного обеспечения экобезопасного развития и организационно-правовые основания экобезопасного развития трансформационного общества. В диссертации проанализированы факторы детерминации трансформационного общества и разработан понятийно-категориальный аппарат трансформационного общества как среды эко безопасного устойчивого развития; на основе методологического инструментария определены методологические основания эко безопасного развития трансформационного общества и выявлена специфика экологической проблематики в индустриальном обществе, ее влияние на формирование образовательной парадигмы экобезопасного развития; раскрыты место и роль экологизации образовательного процесса как главного задания модернизации образования ХХ1 века. В диссертации также определены международные измерения стратегии образования устойчивого развития общества в контексте экологической политики и осуществлен компаративный анализ международных и национальных образовательных стандартов экобезопасного устойчивого развития в направлении гармонизации отношений «человек-природа»; проанализированы экологические стандарты как необходимое условие имплементации зарубежного опыта экобезопасного развития в отечественное образовательное пространство; обосновано значение экологического образования для процесса формирования культуры экобезопасного развития общества и выявлено место и роль экологического воспитания в системе образовательной деятельности как фактора цивилизационного развития общества. Разработаны направления модернизации парадигмы экологического образования Украины как основы государственной экобезопасной политики трансформационного общества. Доказано, что от системы образования зависят возможности ее влияния на духовные и этические приоритеты государства и личности, а это, в свою очередь, требует разработки стратегии экобезопасного устойчивого общественного развития. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject освітня парадигма ua
dc.subject екобезпечний розвиток ua
dc.subject екологічна освіта ua
dc.subject трансформаційне суспільство ua
dc.subject модернізація екологічної освіти ua
dc.subject екологічні стандарти ua
dc.subject механізми інформаційного забезпечення ua
dc.subject екобезпечний сталий розвиток ua
dc.subject екологічне виховання ua
dc.subject екологічна культура ua
dc.subject міжнародні освітні стандарти ua
dc.subject культура екобезпечного сталого розвитку ua
dc.subject екологічне право ua
dc.subject екобезпечна політика ua
dc.subject educational paradigm ua
dc.subject ecosafety development ua
dc.subject ecological (environmental) education ua
dc.subject transformational society ua
dc.subject modernization of environmental education ua
dc.subject environmental standards ua
dc.subject mechanisms of information provision ua
dc.subject ecosafety sustainable development ua
dc.subject ecological education ua
dc.subject ecological culture ua
dc.subject international educational standards ua
dc.subject culture of ecosafety sustainable development ua
dc.subject environmental law ua
dc.subject ecosafety policy ua
dc.subject образовательная парадигма ua
dc.subject экобезопасное развитие ua
dc.subject трансформационное общество ua
dc.subject модернизация экологического образования ua
dc.subject экологические стандарты ua
dc.subject механизм информационного обеспечения ua
dc.subject экобезопасное устойчивое развитие ua
dc.subject экологическое воспитание ua
dc.subject экологическая культура ua
dc.subject международные образовательные стандарты ua
dc.subject культура экобезопасного устойчивого развития ua
dc.subject экологическое право ua
dc.subject экобезопасная политика ua
dc.subject.classification 1:37]:504 (043.3) ua
dc.title Освітня парадигма екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства ua
dc.type Other ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics