Browsing Випуск 5 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Векуа, Н. В. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  У статті висвітлюються питання антонімічних відношень, які виникають між якісними прикметниками на позначення глибини, з’ясовується специфіка їх мовної реалізації, виявлено особливості розвитку та функціонування (паралельного ...
 • Шинкарук, В. Д. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  Стаття присвячена дослідженню модусу й диктуму як двох основних рівнів у змістовій організації речення: 1) модусного, що відображає ставлення мовця до повідомленого, тобто як він сприймає, оцінює чи кваліфікує певну ...
 • Васильченко, В. М. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  У пропонованій статті розглянуто «взаємодифузний» характер зв’язків архаїчної народної культури і мови (зокрема її фразеологічного складу): дискурс жанрів народної творчості (вірування, замовляння, уламки міфологічних ...
 • Маковецька-Гудзь, Ю. А. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  Стаття присвячена проблемі функціонування іменної лексики в художньому порівнянні. У статті подано найбільш частотні лексеми, які використовуються як суб’єкт або як об’єкт порівняння. Встановлено, що найчастотнішими ...
 • Мірченко, М. В. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  Стаття продовжує цикл публікації автора з проблем категорійної граматики мови. Окреслено сутність категорійної семантики речення, особливості поверхневої та глибинної його структури, процеси трансформації та застосування ...
 • Лещенко, Г. П. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  У статті визначається статус мовної компетенції школярів, її змістовні і структурні особливості, шляхи формування. Основна увага приділяється розгляду місця мовної компетенції у системі ключових і предметних освітніх ...
 • Таран, А. А. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  У статті розглянуто основні тенденції розвитку семантики слів, характерні для української мови кінця XX – початку XXI ст. Окрему увагу приділено лексемам, у семантичній структурі яких з’явилися нові значення. Проаналізовано ...
 • Макарець, Ю. С. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  Статтю присвячено проблемним питанням вчення про перифраз як мовну одиницю. У статті проаналізовано різні підходи до потрактування природи перифрастичних найменувань, їх диференційних ознак та співвідношення з іншими ...
 • Пушкар, О. І. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  У статті розглянуто явище евфемії в сучасному українському політичному дискурсі. Подано аналіз суті евфемістичних та дисфемістичних одиниць з огляду на політико-соціальний контекст та визначено їхні характеристики. Для ...
 • Матчук, А. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  В статті йдеться про роль і значення слова у людському житті. Як феномен буття слово є не тільки органічною частиною останньою, але і засобом впливу та формування основних засад існування особистості та суспільства. Саме ...
 • Шумейкіна, А. В. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  Наукове дослідження присвячене молодіжній мовотворчості – сленгу. Молодіжний сленг як соціальний різновид національної мови характеризується багатством словникового запасу. У статті визначено роль сленгу в мовленні сучасної ...
 • Степанова, О. І. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  Стаття присвячується теорії метафори. Висвітлюються деякі питання когнітивної метафори, яка структурує сприйняття, мислення, пізнавальні процеси і діяльність людини.
 • Тимочко, О. Б. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  У статті запропоновано аналіз синестезії як лінгвістичного явища. На прикладі поетичного мовлення Грицька Чубая проаналізовано функціонування різних типів синестезії як різновиду метафори;з’ясовано своєрідності її вияву в ...
 • Польщикова, О. М. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  У статті розглянуто особливості експліцитної та імпліцитної полісемії з урахуванням кількості значень лексем; окреслено випадки омонімічних відношень між телекомунікаційними термінами і лексичними одиницями інших терміносистем ...
 • Бойко, Н. І. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  Розмежовано формальні ознаки та неформальні показники експресивності лексичних одиниць, з’ясовано механізми формування експресивної семантики лексичних одиниць. Установлено залежність семантики експресивного слова від контексту.
 • Городенська, К. Г. (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009)
  У статті проаналізовано освоєння нових запозичень, зумовлених процесами світової глобалізації, на фонетичному та граматичному рівнях сучасної української літературної мови, указано на невідповідність оформлення деяких із ...
 • Навальна, М. І. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  У статті проаналізовано найуживаніші жаргонні одиниці, які використовують у мові сучасної української періодики, простежено процеси розширення застосування вже відомих жаргонізмів, з’ясовано причини активного використання ...
 • Плющ, М. Я. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  Стаття присвячена проблем лінгвістичного трактування категорії пояснення в аспекті пізнання зв’язку мови і мислення в процесі породження висловлення та сприйняття й декодування повідомлення співрозмовником (адресатом).
 • Нуждак, Л. В. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  У статті проводиться аналіз українського фірмонімікону крізь призму української лінгвістики та еколінгвістики. Особлива увага приділяється вивченню культури та норм української мови. Певна увага приділяється дослідженню ...
 • Пашковська, Н. Ф. (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  У статті розглянуто синонімічні ряди у текстах художніх творів Є. Гуцала. З’ясовано особливості формування синонімічних рядів – дієслівних та іменникових за рахунок уведення до їх складу фразеологізмів

Search DSpace


Browse

My Account