Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Volunteering in the modern olympic sport as a scientific problem

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Boyko, Irina
dc.date.accessioned 2016-08-10T20:26:08Z
dc.date.available 2016-08-10T20:26:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Boyko Irina Volunteering in the modern olympic sport as a scientific problem / Irina Boyko // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/” 36. наукових праць/ За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 9 (64)15. – С. 23-26 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10926
dc.description.abstract In modern conditions, the volunteer movement became one of the main forms of manifestation of citizen’s social activity around the world. Today the volunteer organizations exist more than in 80 countries of the world. Volunteers take an active part in the sports and Olympic Movement.The volunteer movement becomes an integral part of the activity in the sphere of physical culture and sport. Vigorous activity in training of volunteers is observed in the countries, which holding the Olympic Games is entrusted. A direct evidence of it is the XXII Olympic Winter Games and the XI Winter Paralympic Games in Sochi. Studying of experi of Russia for us represents special relevance because our countries (Ukraine and Russia) have the general history, one culture, and similar mentality of fellow citizens. The Olympic education, as well as volunteering, is equitable to interests and requirements of modern civilization, tendencies of social development concerning the formation of a priority of universal values. In Ukraine, the Olympic education is recognized as the most effective remedy of the attracting of a population to humanistic ideals and values of an Olympism. This study confirmed the accuracy of a number of helpful factors for providing of Olympic Educations for volunteers. Theoretical provisions of the work are brought to the level of concrete practical recommendations about integration processes between the Olympic education and the volunteer movement that promotes extension of the contents and improvement of quality of training of specialists in the field of physical culture and sport, improvement of system of the Olympic education, distribution of the volunteer movement. The intensive way of development of system of implementation of the Olympic education of volunteers is validated and presented. ua
dc.description.abstract У сучасних умовах волонтерський рух став однією з основних форм прояву соціальної активності громадян у всьому світі. Сьогодні волонтерські організації існують більш ніж у 80 країнах світу. Волонтери беруть активну участь у спортивному і олімпійському русі. Для України актуальним стає міжнародний досвід з підготовки волонтерів для надання допомоги в організації та проведенні подібного роду змагань. Активна діяльність у підготовці волонтерів спостерігається в країнах, яким довірено проведення Олімпійських ігор. Яскравим свідченням цього є XXII Олімпійські зимові ігри та XI зимові Паралімпійські ігри у м Сочі. Вивчення досвіду Росії для нас представляє особливої актуальності у зв'язку з тим, що наші країни мають спільну історію, одну культуру і схожий менталітет співгромадян. Олімпійська освіта, як і волонтерство, відповідає інтересам і потребам сучасної цивілізації, тенденціям суспільного розвитку щодо формування пріоритету загальнолюдських цінностей. В Україні олімпійське освіта визнана як найефективніший засіб наближення діяльності широких верств населення до гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму. Це дослідження підтвердило ефективність впровадження олімпійської освіти в підготовку волонтерів. Теоретичні положення роботи доведені до рівня конкретних практичних рекомендацій щодо інтеграції процесів між олімпійським освітою і волонтерським рухом, що сприяє розширенню змісту та поліпшенню якості підготовки фахівців в галузі фізичної культури та спорту, поліпшенню системи олімпійської освіти. ua
dc.description.abstract В современных условиях волонтерское движение стало одной из основных форм проявления социальной активности граждан во всем мире. Сегодня волонтерские организации существуют более чем в 80 странах мира. Волонтеры принимают активное участие в спортивном и олимпийском движении. Для Украины актуальным становится международный опыт по подготовке волонтеров для оказания помощи в организации и проведении подобного рода соревнований. Активная деятельность в подготовке волонтеров наблюдается в странах, которым доверено проведение Олимпийских игр. Яркий пример - XXII Олимпийские зимние игры и XI зимние Паралимпийские игры в г. Сочи. Изучение опыта России для нас представляет особую актуальность в связи с тем, что наши страны имеют общую историю, схожую культуру и схожий менталитет сограждан. Олимпийское образование, как и волонтерство, отвечает интересам и потребностям современной цивилизации, тенденциям общественного развития относительно формирования приоритета общечеловеческих ценностей. В Украине олимпийское образование признано как самое эффективное средство приближения деятельности широких слоев населения к гуманистическим идеалам и ценностям олимпизма. Исследование подтвердило эффективность внедрения олимпийского образования в подготувку волонтеров. Теоретические положения работы доведены до уровня конкретных практических рекомендаций по интеграции процессов между олимпийским образованием и волонтерским движением, что способствует расширению содержания и улучшению качества подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, улучшению системы олимпийского образования. ua
dc.language.iso en ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject Olympism ua
dc.subject olympic sport ua
dc.subject volunteer ua
dc.subject Олимпизм [Олімпізм] ua
dc.subject олімпійський спорт ua
dc.subject волонтер ua
dc.subject Олимпизм ua
dc.subject олимпийский спорт ua
dc.subject волонтёрство ua
dc.title Volunteering in the modern olympic sport as a scientific problem ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics