DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 20. Біологія » Випуск 4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9479
Title: Метаболічні процеси в організмі кроликів за дії хром хлориду
Authors: Іскра, Р.Я.
Keywords: хром хлорид
антиоксидантна система
амінотрансферази
хром хлорид
антиоксидантная система
аминотрансферазы
chromium chloride
antioxidant system
aminotransferase
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Іскра Р.Я. Метаболічні процеси в організмі кроликів за дії хром хлориду / Р. Я. Іскра // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 20 : Біологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 4. - C. 120-125.
Abstract: Тривалентний хром (Cr) – незамінний мікроелемент для життєдіяльності людини і тварин, необхідний для підтримання нормального рівня глюкози в крові, за що його було названо «фактором толерантності до глюкози» (GTF). Показано, що Cr відіграє важливу роль у зниженні рівня холестеролу і тригліцеролів у крові, інгібує розвиток окисного стресу та секрецію запальних цитокінів. Він активує окремі ензими і стабілізує білки та нуклеїнові кислоти, сприяє росту і регенерації тканин, підвищує імунітет. За додавання Cr до раціону щурів збільшується вміст амінокислот у тканинах, а також посилюється їх включення в білки міокарда. Cr є важливим регулятором процесів перекисного окиснення ліпідів та активності антиоксидантної системи в організмі. Проте, як елемент зі змінною валентністю, він може, за певних умов, як ініціювати пероксидні процеси, так і підвищувати активність антиоксидантної системи.
В исследованиях установлен положительный антиоксидантный эффект хлорида хрома в количествах 50- и 100 мкг Cr/кг, о чем свидетельствует повышение содержания восстановленного глутатиона (Р<0,05) и витамина Е (Р<0,05) в крови животных первой опытной группы и активности супероксиддисмутазы (Р<0,01) и глутатионредуктазы (Р<0,01) в крови животных второй опытной группы. Скармливание кроликам хлорида хрома в количестве 150 мкг Cr/кг приводит к нарастанию прооксидантных процессов в организме, о чем свидетельствует повышение активности СОД (Р<0,05) и снижение ГП (Р<0,05) в крови животных третьей опытной группы. Установлено повышение содержания гликогена в печени (Р<0,01-0,05) при действии хлорида хрома в количествах 100 - и 150 мкг Cr/кг и скелетных мышцах – в дозе 150 мкг/кг (Р<0,05). В печени и мышцах животных обнаружено снижение активности АлАТ (Р<0,05) при действии хрома в количествах 100- и 150 мкг/кг и АсАТ (Р<0,05) – в мышцах животных всех опытных групп. Однако снижение активности аминотрансфераз в тканях не сопровождается изменениями их активности в крови, что свидетельствует об отсутствии токсического влияния хлорида хрома в исследуемых концентрациях.
The studies shown positive antioxidant effect of chromium chloride of 50- and 100 µg Cr/kg, as evidenced by the increase in the content of reduced glutatione (P<0.05) and vitamin E (P<0.05) in the blood of animals of first research group and activity of superoxide dismutase (P<0.01) and glutathione reductase (P<0.01) in the blood of animals of second experimental group. Feeding chromium chloride in an amount of 150 µg Cr/kg for lead to increase of prooxidant processes in the body, as evidenced by increased activity of SOD (P<0.05) and reduced GP (P<0.05) in the blood of animals of third experimental group. The increase of liver glycogen content (P<0.01-0.05) for quantities of chromium in the 100- and 150 µg Cr/kg and skeletal muscles – at a dose of 150 µg / kg (P<0.05 ) were shown. In the liver and muscles of the animals found probable decrease in ALT activity (P<0.05) for the action of chromium in amounts 100- and 150 µg/kg and AST (P<0.05) – in the muscles of animals of all experimental groups. However, the reduction of amino transferase activity in tissues is not accompanied by changes in their activation in the blood that indicates a lack of toxicity of chromium chloride in studied concentrations.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9479
Appears in Collections:Випуск 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iskra.pdf308.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.