DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 20. Біологія » Випуск 4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9478
Title: Видове різноманіття водоростей фітопланктону річки кальміус у межах Донецького кряжу
Authors: Лялюк, Н.М.
Петраєва, М.Ю. (Омельяненко)
Keywords: водорості
планктон
видове різноманіття
Донецький кряж
водоросли
планктон
видовое разнообразие
Донецкий кряж
seaweed
plankton
species diversity
Donetsk ridge
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Лялюк Н.М. Видове різноманіття водоростей фітопланктону річки кальміус у межах Донецького кряжу / Н.М. Лялюк, М.Ю. (Омельяненко) Петраєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 20. Біологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. - № 4. - C. 9-15.
Abstract: Донецький кряж – найвища частина Донецької височини у межах Луганської, Донецької і Харківської областей. З іншого боку – це один із регіонів України, який зазнав найбільших змін природного середовища під впливом діяльності людини. Відбулися зміни як окремих компонентів природи – рельєфу, його літогенної основи, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинності, так і природно-територіальних комплексів у цілому. Ці зміни значною мірою мають негативний характер. Проблема водопостачання промислових підприємств та населених пунктів – одна з найскладніших та гострих проблем господарства Донбасу. Саме тому води Донецького кряжу є одним з важливих елементів географічного середовища і мають важливе господарське значення. Об'єктом дослідження була річка Кальміус, яка бере початок на південному схилі Донецького кряжу в південній частині м. Ясинувата і впадає в Азовське море.
Исследовано видовое разнообразие водорослей реки Кальмиус в пределах Донецкого кряжа и выявлено 119 видов водорослей – представителей 7 отделов, 12 классов, 38 семейств и 66 родов. Определены доминирующие виды и систематическая структура сообществ планктона. По видовому составу преобладают Bacillariophyta (38%) и Chlorophyta (36%). Впервые представлен систематический список видов водорослей реки Кальмиус в пределах Донецького кряжа. Определены индикаторные виды, которые составляли 38% видового разнообразия водорослей в реке Кальмиус, большинство которых являются β-мезосапробами. Исследованы индексы сапробности по методу Пантле-Букка, которые насчитывали 1,9–2,5. Таким образом, по характеру видового состава водорослей и их эколого-индикаторных показателей, воды р. Кальмиус относятся к β-мезосапробной зоне (зоне умеренного загрязнения).
The species diversity of algae of Kalmius river within Donetsk ridge studied, 119 kinds of algae of 7 departments, 12 classes, 38 families, 66 genera determined. The dominant species and systematic structure of plankton communities identified. Bacillariophyta (38%) and Chlorophyta (36%) dominated by species composition. The systematic list of species of algae of ponds of Donetsk compiled for the first time. Indicator species determined, they counted 38% of the species of diversity of algae in the Kalmius river, most of them are β- mezosaprobic. The saprobic indices studied by the method of Pantle-Buka, which counted 1,9-2,5. Thus, the nature of the species composition of algae and their ecological indication parameters, the water of Kalmius river belongs to β-mezosaprobic zone (zone of moderate pollution).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9478
Appears in Collections:Випуск 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyalyuk.pdf329.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.