DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 15 (22) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9375
Title: Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету
Authors: Болілий, В. О.
Копотій, В. В.
Keywords: Інтернет
інформаційно-комунікаційний простір
веб-сервіс
Интернет
информационно-коммуникационное пространство
веб-сервис
Internet
information and communication space
web-services
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Болілий, В. О. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету / В. О. Болілий, В. В. Копотій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 15 (22). - C. 126-130.
Abstract: Сьогодні перед освітянами вищої школи стоять складні завдання: забезпечити відповідність знань, умінь та навичок майбутніх фахівців вимогам часу, бо навколишній світ стрімголов ускладнюється і вимагає розуміння різних швидкоплинних процесів. Зростання темпів розвитку сучасного суспільства веде до того, що наші знання постійно потрібно оновлювати, а отже, збільшується частина освітнього процесу, яка виходить за межі вищих навчальних закладів. Новітні інформаційно-комунікаційні технології можуть стати тим засобом, використання якого дасть змогу одночасно і поліпшити освіту, і забезпечити освітній простір навчального закладу новими інструментами.
Сегодня перед педагогами высшей школы стоят сложные задачи: обеспечить соответствие знаний, умений и навыков будущих специалистов требованиям времени, так окружающий мир сломя голову осложняется и требует понимания различных быстрых процессов. Рост темпов развития современного общества ведет к тому, что наши знания постоянно нужно обновлять, а следовательно, увеличивается часть образовательного процесса, которая выходит за пределы высших учебных заведений. Новейшие информационно-коммуникационные технологии могут стать тем средством, использование которого позволит одновременно и улучшить образование, и обеспечить образовательное пространство учебного заведения новыми инструментами.
Today, the high school educators face challenges: to ensure that the knowledge and skills of future professionals requirements of the time, because the world around us headlong complicated and requires a different understanding of fast processes. The growth pace of modern society is the fact that our knowledge is constantly need to be updated, and therefore increasing part of the educational process that goes beyond the universities. New information and communication technologies can become the tool which will enable the use of both to improve education and ensure educational environment of the institution of new tools.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9375
Appears in Collections:Випуск 15 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bolіly.pdf389.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.