DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7974
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPet'ko, Lyudmila-
dc.date.accessioned2015-09-02T13:46:33Z-
dc.date.available2015-09-02T13:46:33Z-
dc.date.issued2015-07-
dc.identifier.citationPet’ko Lyudmila. The “Case Study” Method as Means of Formation of a Professionally Oriented Foreign Language Teaching Environment in University Conditions / Lyudmila Pet’ko // Intellectual Archive. – 2015. – Volume 4. – Num. 4 (July). Series "Education & Pedagogy". – Toronto : ShinyWordCorp. – PP. 48–65.uk_UA
dc.identifier.issn1929-4700-
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7974-
dc.description1. Baranovskaya T.A. Uchebno-metodicheskaya razrabotka k uchebniku ««Market Leader», Upper-Intermediate by David Cotton. Slovar dlya studentov 2-go kursa [Educational and methodical development for the textbook «Market Leader», Upper-Intermediate by David Cotton] / T.A. Baranovskaya, N.N.Alaeva, V.M.Shafarostova. – M., 2017. – 29 s. 2. Bondar V.I. Didaktika: pidr. dlya studentiv vishchih ped.navch.zakladiv [Didactic] / V.I.Bondar. – K. : Libid, 2005. – 262 s. 3. Burlay N.V. Keys-metod v prepodavanii delovogo inostrannogo yazyka [The case method in foreign language business course teaching] / N.V Burlay // Kultura narodov Prichernomorya. – 2012. – № 232. – S. 233–236. 4. Goncharova M.V. Metodika analiza situatsiy v obuchenii studentov inoyazychnomu professionalno-orientirovannomu obshcheniyu: na materiale spetsialnostey «Menedzhment», «Upravlenie» [Methods of analysis of situations in foreign language teaching of the students in the way of foreign language professionally-oriented communication] : dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.02. Spetsialnost: Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (po oblastyam i urovnyam obrazovaniya) / Marina Viktorovna Goncharova. – M., 2005. – 225 s. 5. Iskandarova O.Yu. Teoreticheskaya model sistemy formirovaniya inoyazychnoy professionalnoy kommunikativnoy kompetentnosti studenta neyazykovogo vuza [The theoretical model of student's the foreign language professional communicative competence formation in high school] [Elektronnyy resurs] / O.Yu. Iskandarova // Gumanitarnoe obrazovanie v ekonomicheskom vuze : materialy II Mezhdunar. nauch.-prakt. zaochnoy konf., 30 noyab. 2013 g. – REU imeni G.V.Plehanova, 2013. – S. 114–120. – Rezhim dostupu : http://sdo.rea.ru/cde/conference/10/viewFiles.php . – 0,41. 6. Krasikova E.N. Keys-metod v strukture i soderzhanii metodicheskoy kompetentsii lingvista-prepodavatelya : avtoref. dis. … na soiskanie nauchnoy sttepeni kand. ped. nauk [Case method in the structure and content of the methodical competence of a teacher-linguist] : spets. 13.00.02 «Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (inostrannye yazyki, uroven professionalnogo obrazovaniya)» / Ekaterina Nikolaevna Krasikova. – Stavropol, 2009. – 29 s. 7. Metodicheskie ukazaniya k prakticheskim zanyatiyam po angliyskomu yazyku s uchebnikom «Keys to Management» [Guidelines for practical lessons in English with textbook «Keys to Management»] / sost. : K.V.Trostina, I.I.Stroganova. – M. : Izd-vo Ros. ekon. akad., 1999. –66 c. 8. Mozharovska Olena. Metod case-study yak suchasna tehnologiya profesiyno-orientovanogo inshomovnogo navchannya [Use the method of case-study in the foreign language training as a means of modern technologies in professionally oriented training] / Olena Mozharovska // // Problemi pidgotovki suchasnogo vchitelya: zb. nauk. pr. Umanskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu imeni Pavla Tichini / [gol.red.: M.T.Martinyuk.– Uman : PP Zhovtiy O.O., 2014. – Ch. 1. – S. 276–283. 9. Pet'ko L. V. Stymuljuvannja gotovnosti majbutnih social'nyh pedagogiv do vyhovnoi' roboty u procesi vyvchennja inozemnoi' movy u VNZ (na prykladi kinofil'mu «Zvuky muzyky» («The Sound of Music»), USA, rezh. Uajz, 1965 r.) [Stimulation of readiness of the future social teachers in a higher education institution for educational work in the process of foreign language learning (on the example of the movie «The Sound of Music», USA, Director R. Wise, 1965)] / Aktual'ni problemy navchannja ta vyhovannja ljudej v integrovanomu seredovyshhi: zb. nauk. prac' № 9 (11). – K. : Universytet «Ukrai'na». – 2012. – S. 84–95. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7446 10. Pet'ko L.V. Vyvchennja gendernyh rolej ta vzajemovidnosyn u sim’i' zi studentamy VNZ na praktychnyh zanjattjah z inozemnoi' movy [Studing of gender roles and interaction in the family with the future social teachers in a higher education institution for the practice work in the process of foreign language learning] / Naukovyj chasopys NPU imeni M.P.Dragomanova. Serija 11. Social'na robota. Social'na pedagogika: zb. nauk. prac'. – Vyp. 14 (chastyna II). – K. : Vyd-vo NPU imeni M.P. Dragomanova. – 2012. – S. 112–123. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7871 11. Pet'ko L.V. Vyhovnyj i profesijnyj aspekty muzychno-pedagogichnoi' sprjamovanosti navchannja inozemnoi' movy studentiv VNZ u systemi muzychno-pedagogichnoi' osvity [Educational and professional aspects of music-pedagogical orientation of foreign language teaching for students in the system of music-pedagogical training] / Muzyka ta osvita : naukovo-metod.zhurnal / zasn. MON Ukrai'ny, NAPN Ukrai'ny, Kyi'vs'ka dytjacha akademija mystectv ; gol.red. L.M.Masol. – Kyi'v : Pedagogichna dumka, 2013. – № 3. – C. 14–18. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7872 12. Pokushalova L.V. Metod case-study kak sovremennaya tehnologiya professionalno-orientirovannogo obucheniya studentov [Case-study method as a modern technology of oriented professional training of students] / L.V. Pokushalova // Molodoy uchenyy. – 2011. – № 5. – T.2. – S. 155–157. 13. Samaruk N.M. Teoretichni aspekti mizhpredmetnosti [Theoretical aspects of the intersubject links] / N.M.Samaruk // Vikladannya mov u vishchih navchalnih zakladah osviti na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zv’yazki : zb. nauk. pr. – Harkiv, 2009. – Vip. 14. – S. 178–187. 14. Sidorenko A.I. Situatsionnaya metodika obucheniya: Teoriya i praktika [Situational teaching methodology: Theory and Practice] / A.I.Sidorenko, V.I.Chuba. – Kiev : Tsentr innovatsiy i razvitiya, 2001. – 256 s. 15. Sidorenko A.I. Situatsionnaya metodika obucheniya: ukrainskiy opyt [Situational teaching methodology: Ukrainian experience] / A.I.Sidorenko, V.I.Chuba. – Kiev : Tsentr innovatsiy i razvitiya, 2001. – 192 s. 16. Situatsionnyy analiz, ili Anatomiya Keys-metoda [Situational analysis, or Anatomy of the Case method] [Elektronnyy resurs] / pod red. d-ra sotsiol. nauk, prof. Surmina Yu.P. – Kiev : Tsentr innovatsiy i razvitiya, 2002. – 286 s. – Rezhim dostupu : http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/135/53135/26010 17. Sycheva A.V. Innovatsionnyy podhod k povysheniyu professionalnoy kvalifikatsii lingvista-prepodavatelya v ramkah trebovaniy obshcheevropeyskih kompetentsiy [An innovative approach to professional development of the teacher-linguist within the requirements of -European competence] : dis. … kand. ped. nauk : 13.00.08 / Anna Vladimirovna Sycheva. – Maykop, 2004. – 192 s. 18. Tinkalyuk Oksana. Sub’ekt-sub’ektna vzaemodiya yak chinnik formuvannya gotovnosti studentiv do profesiynogo inshomovnogo spilkuvannya [Subject – subject interaction as a factor of formation of students’ readiness to professional foreign language communication] / O.Tinkalyuk // Visnik Lviv. un-tu. – Seriya pedagog. – Vip. 25. – Ch. 2. – S. 272–281. 19. Amyotrophic Lateral Sclerosis Case Study [Web site]. – Access mode : http://www.123helpme.com/amyotrophic-lateral-sclerosis-case-study-preview.asp?id=231245 20. Dirks T. Film Site Movie Review. The Sound of Music (1965) [Web site]. – Access mode : http://www.filmsite.org/soun2.html 21. Market Leader: Pre-intermediate Business English Course book (+ DVD-ROM). – 3rd Edition / David Cotton, David Falvey, Kent Simon // Longman, 2013. –176 p. 22. Market Leader: Intermediate Business English Course Book) / (+ DVD-ROM). – 2rd Edition / David Cotton, David Falvey, Kent Simon. – Pearson Education Limited: Longman, 2005. –176 p. 23. Matvienko O.V. Pidgotovka maybutnih uchiteliv do pedagogichnoyi vzaemodiyi [Preparing future teachers for pedagogical interaction]: monografiya [tekst] / O.V.Matvienko. – K. : NPU imeni M.P.Dragomanova, 2009. – 384 s. 24. Tursunbaev B. Professionally Oriented Teaching of Foreign Language in Non-Language Universities / B.Tursunbaev // Intellectual Archive.– 2015. – Vol. 4. – No. 3 (May). – Toronto : Shiny Word Corp., 2015. – P. 128–134. 25. Ersozoglu Rukiye. Competency Approach for the Preperation of Foreign Language Teacher in Education as a New Educational Paradigm / Rukiye Ersozoglu // Intellectual Archive.– 2015. – Vol. 4. – No. 3 (May). – Toronto : Shiny Word Corp., 2015. – P. 140–146. 26. Seitenova S.S. The Use of Interactive Methods of Training as a Priority Direction of Education / S.S.Seitenova // Intellectual Archive.– 2014. – Vol. 3. – No. 1 (January). – Toronto : Shiny Word Corp., 2014. – P. 96–106.uk_UA
dc.description.abstractThe using of the «Case study» method for the forming of the professionally oriented foreign language educational environment in the conditions of university is described. The author expose a methodological potential of the case-method, gives some students’ books, which introduce the case method. The integrated methods of training into the case method are shown. The author gives some examples of situations for students what the future teachers, managers, sociologists, teachers, psychologists, defectologists should be discussed. Case-study is considered as a whole system of ways, methods and means for designing and realising the models of educational and career-oriented situations and quasi-professional students’ activities; case is presented as a creative task generating new meanings and purposes for the student’s professional development. The method of Case Study gives students opportunity to work on a united problem field, learns students to analyze and synthesize available information, to argue their point of view in discussions, to represent the results of the group work.uk_UA
dc.description.abstractПетько Л.В. Метод ситуаційного аналізу («case study» method) як засіб формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету. Описується використання методу ситуаційного аналізу у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету у процесі навчання студентів професійно орієнтованої іноземної мови. Автором розкрито методичний потенціал кейс-методу, наведено підручники, в яких авторами впроваджується кейс-метод. Наведено методи навчання, які інтегровано до кейс-методу та надано зразки ситуацій, що пропонуються для розв’язання студентам, які у майбутньому стануть менеджерами, соціологами, педагогами, психологами, дефектологами.uk_UA
dc.description.abstractПетько Л.В. Метод ситуационного анализа («case study» method) как способ формирования профессионально ориентированной иноязычной среды обучения в условиях университета. Описывается использование метода ситуационного анализа для формирования профессионально ориентированной иноязычный обучающей среды в условиях университета в процессе обучения студентов профессионально ориентированному иностранному языку. Автором раскрыто методический потенциал кейс-метода, названы учебники, в которых внедряется кейс-метод. Представлены методы обучения, интегрированные в кейс-метод, а также примеры ситуаций, предлагаемых для обсуждения студентам, которые в будущем станут менеджерами, социологами, педагогами, психологами, дефектологами.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherToronto : Shiny Word Corp. (Canada)uk_UA
dc.relation.ispartofseriesПедагогіка;-
dc.subject«Case study» methoduk_UA
dc.subjecttechnologyuk_UA
dc.subjectproblem situationuk_UA
dc.subjectprofessionally directed foreign language educational environmentuk_UA
dc.subjectstudentsuk_UA
dc.subjectuniversityuk_UA
dc.subjectметод ситуаційного аналізу (кейс-стаді метод)uk_UA
dc.subjectтехнологіяuk_UA
dc.subjectпроблемна ситуаціяuk_UA
dc.subjectпрофесійно орієнтоване іншомовне навчальне середовищеuk_UA
dc.subjectстудентиuk_UA
dc.subjectуніверситетuk_UA
dc.subjectметод ситуационного анализа (кейс-стади метод)uk_UA
dc.subjectтехнологияuk_UA
dc.subjectпроблемная ситуацияuk_UA
dc.subjectпрофессионально ориентированная иноязычная среда обученияuk_UA
dc.subjectстудентыuk_UA
dc.subjectуниверситетuk_UA
dc.subject.classification378.091.33:81’243uk_UA
dc.titleThe “Case Study” Method as Means of Formation of a Professionally Oriented Foreign Language Teaching Environment in University Conditionsuk_UA
dc.title.alternativeМетод ситуационного анализа («case study» method) как способ формирования профессионально ориентированной иноязычной среды обучения в условиях университета.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The «case study» method.pdf7.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.