DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7936
Title: Професійна спрямованість вивчення англійської мови у ВНЗ шляхом створення навчально-методичних комплексів – одна з умов неперервності освіти
Other Titles: Professional orientation of English studying at university in the way of making teaching-method complexes – one of the conditions for lifelong learning
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
університет
студенти
англійська мова
навчально-методичні комплекси
формирование профессионально ориентированной иноязычной обучающей среды
университет
студенты
английский язык
учебно-методические комплексы
Issue Date: Mar-2010
Publisher: К. : Вид-во Національного авіаційного ун-ту «Нау-друк»
Citation: Петько Л.В. Професійна спрямованість вивчення англійської мови у ВНЗ шляхом створення навчально-методичних комплексів – одна з умов неперервності освіти / Л.В. Петько // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 18 березня 2010 р. – К. : Вид-во Національного авіаційного ун-ту «Нау-друк», 2010. – С. 187–189.Petko L.V. Profesiina spriamovanist vyvchennia anhliiskoi movy u VNZ shliakhom stvorennia navchalno-metodychnykh kompleksiv – odna z umov neperervnosti osvity [Professional orientation of English studying at university in the way of making teaching-method complexes – one of the conditions for lifelong learning] / L.V. Petko // Problemy vykladannia inozemnykh mov u nemovnomu vyshchomu navchalnomu zakladi : Mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. 18 bereznia 2010 r. – K. : Vyd-vo Natsionalnoho aviatsiinoho un-tu «Nau-druk», 2010. – S. 187–189.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Описано науково-практичні пошуки, пов’язані з проблемою структурування змісту НМК з навчання іноземним мовам (англійської) за фахом.
Описаны научно-практические изыскания, связанные с проблемой структуры содержания УМК по обучению иностранным языкам (английский) профессиональной направленности.
Description: 1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: визначення, викладання, оцінювання. – К.: Ленвіт, 2003. – 261 с. 2. Костикова І. І. Особливості використання електронних засобів у навчанні англійської мови // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Педагогічна думка, 2006. – Вип. 6. – С. 56–67. 3. Скляренко Н. К., Голованчук Л. Г. Формування соціокультурної компетенції учнів за навчально-методичними комплексами серії «English Through Communication» // Іноземні мови. – 2003. – №1. – С. 9– 10. 4. Петько Л. В. Методика навчання англійської мови студентів коледжу: Навч.-метод. посібник / За ред.. В. В. Ніколаєнко. – К.: Логос, 2010. – 236 с. 5. Петько Л. В. Навчально-методичний комплекс з навчання англійської мови студентів коледжів усіх напрямів підготовки: Навч.-метод. посібник / За ред. В. В. Ніколаєнко. – К.: Логос, 2010. – 90 с. 6. Шостак О. Г., Кузнєцов В. О., Любенецька О. О. Англійська мова для студентів технічних спеціальностей: Навч. посібник у 2-х ч. – К.: Вид-во Європейського університету, 2008. 7. Нелюбин Л. Л. Иллюстрированый военно-технический словарь (русский, английский, французский и испанский язики) /Под ред. Зломанова В. А. – М.: Воениздат, 1968. – 484 с. 8. Лутковська Н. М. Навчально-методичний комплекс для формування у майбутніх економістів професійно спрямованої лексичної компетенції з використання відеофонограми // Іноземні мови. – 2008. – № 3. – С. 37–43. 9. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Бакаєва Г. Є., Борисенко О. А.. Зуєнок І. І. та ін. – К.: Ленвіт, 2005. – 154 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7936
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petko L.V., 2010. Profesiina spriamovanist vyvchennia anhliiskoi movy u VNZ shliakhom stvorennia navchalno-metodychnykh kompleksiv.pdfтези конференції89.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.