DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/791
Title: Інтеграція знань з методики фізики і психолого-педагогічних дисциплін у підготовці майбутнього вчителя фізики
Authors: Ткаченко, Світлана Петрівна
Keywords: методика навчання фізики
інтегровані методичні знання
психолого-педагогічні дисципліни
інтеграція знань
інтегрована лекція
інтегроване практичне заняття
інтегрований семінар
інтеграційний аспект лабораторних робіт з методики фізики
a technique of training of the physics
the integrated methodical knowledge
рsychological and pedagogical disciplines
integration of the knowledge
the integrated lecture
the integrated practical employment{occupations}
the integrated seminar
the integrated aspect of laboratory works
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Ткаченко, Світлана Петрівна. Інтеграція знань з методики фізики і психолого-педагогічних дисциплін у підготовці майбутнього вчителя фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. П. Ткаченко ; наук. кер. О. В. Сергєєв ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 21 с.
Abstract: У дисертації проаналізовано теоретико-методичні основи вивчення курсу ”Теорія і методика навчання фізики” як інтеграційної дисципліни та обґрунтовано доцільність застосування технології формування у майбутніх учителів фізики інтегрованих методичних знань з курсу ”Теорія та методика навчання фізики” та спецкурсу ”Основи інтеграції методичних знань”; обґрунтовано методику проведення інтегрованих лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять з методики навчання фізики; досліджені методичні особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі інтегрованого вивчення методики навчання фізики; описано методику організації та проведення експерименту, проаналізовано його результати. Доведено, що обов’язковим компонентом інтегрованого навчання методики фізики є розроблений і упроваджений в навчальний процес комплекс дидактичних інтегрованих завдань (методичних завдань), що конкретизують запропоновану методику формування інтегрованих методичних знань і вмінь у майбутніх учителів фізики. Обґрунтовано принцип інтеграційного узгодження формування методичних знань, що полягає в необхідності взаємопідсилення знань з методики навчання фізики, психології та педагогіки на основі узгодженої взаємодії їх споріднених структур і структурних елементів. Основні результати роботи знайшли практичне застосування в організації навчального процесу з методики навчання фізики.
Dissertational work is devoted theoretical and to an experimental research of formation of system of the integrated methodical knowledge at the future teachers of physics. Main principles of structurization of a teaching material at the rate ” the Theory and a technique of training to the physics ” are certain, methods and forms of studying of the integrated special course of " the Basis of integration of methodical knowledge”, are offered methodical recommendations and thematic planning of a special course. For the first time the principle of the integrated coordination of knowledge which basis at formation of the integrated methodical knowledge was an opportunity not simply to accumulate new knowledge at rates of "Pedagogics", "Psychologies" and ”Theories and techniques of training to the physics” is applied in a technique of training to the physics, and to develop them in a necessary direction by the integrated interaction of this knowledge and skills. It is proved, that an obligatory component of the integrated training of a technique of physics is the complex of the didactic integrated tasks developed and introduced in educational process (methodical tasks) which concretize the offered technique of formation of the integrated methodical knowledge and skills at the future teachers of physics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/791
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko.pdf345.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.