DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7834
Title: Апробація навчальних посібників з іноземної мови за професійним спрямуванням для вступників до магістратури
Other Titles: The approbation of the teaching textbooks in foreign language in professional way for the entrants to magistracy
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
іноземна мова
апробація
впровадження
навчальний посібник
вступне випробування
магістратура
foreign language in professional way
approbation
textbooks
foreign languages for Master's degree programme entrants
entering
magistracy
профессионально ориентированная иностранная учебная среда
иностранный язык
апробация
внедрение
учебное пособие
вступительное испытание
магистратура
Issue Date: 2013
Publisher: Vilnius : Lietuvos Edukologijos Universiteto Leidykla
Citation: Pet’ko Ludmila. The Approbation of the Teaching Textbooks in Foreign Language in Professional Way for the Entrants to Magistracy / L. Pet’ko // Socialinis Ugdymas (Social Education). – Volum 4(36) «Long Term and Interactive Competencies Search in Education (special edition)». – Vilnius : Lietuvos Edukologijos Universiteto Leidykla, 2013. – PP. 203–213.
Series/Report no.: Social Education;
Abstract: В запропонованій статті розглянуто теоретико-методологічні та науково-методичні засади написання навчальних посібників для вступного випробування з іноземної мови для вступників до магістратури в контексті стратегічного розвитку мовної освіти в Україні. Автор піднімає питання необхідності апробації навчальних посібників.
This is an analytical article which focuses on the scientific, theoretical and methodological principles of creating training textbooks for the preparation and conducting of the entrance examination to master in a foreign language (English, German, and French) in professional way in terms of pedagogical university education in the context of the strategic development of language education in Ukraine.
В предлагаемой статье рассмотрены теоретико-методологические и научно-методические основы написания учебных пособий для вступительного экзамена по иностранному языку для поступающих в магистратуру в контексте стратегического развития языкового образования в Украине. Автор поднимает вопрос о необходимости апробации учебных пособий.
Description: 1. Беспалько В.П. Теория учебника: дидактический аспект / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1988. – 160 с. 2. Болсун С.А. Роль учителя в апробації навчальної літератури / С.А.Болсун // Наукові записки. Серія «Педагогічні науки». – Вип. 88. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Вінниченка, 2010. – С. 51-53 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz_p/88/statti/11.pdf 3. Вінічук Л.С. Французька мова для вступників до магістратури зі спеціаль- ностей: 8.04010201 «Біологія», 8.04010101 «Хімія», 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)», 8.04010401 «Географія»: навч. посібник для студентів, бакалаврів і аспірантів ВНЗ / Л.С. Вінічук, В.В.Ніколаєнко, Л.В.Петько ; за ред. Гончарова В.І., Ярошенко О.Г. – К. : Талком, 2013. – 174 с. 4. Гребінник Л.В. Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціаль- ностей: 8.01020101 «Фізичне виховання», 8.01020301 «Фізична реабілітація», 8.01020201 «Спорт» (за видами): навч. посібник для студентів, бакалаврів і аспірантів ВНЗ / Л.В.Гребінник, Л.В.Петько, О.В.Блохін ; за ред. Гончарова В.І. – К. : Талком, 2013. – 175 с. 5. Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професій- но-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів / Постанова Кабінету Міністрів України № 781 від 27.08.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/781-2010 6. Жосан О.Е. Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літе- ратури в системі післядипломної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Олександр Едуардович Жосан . – Київ, 2008. – 18 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_ science_education&id=4703&start=17. Лізвінський В.Н. Генеза нормативних вимог до змісту вузівського підручника (друга половина xx ст. – початок xxi ст.) / В.Н. Лізвінський [Електронний ресурс]. – Режим доступа : archive.nbuv.gov.ua/portal/.../PD710_26.pdf. 8. Мартинюк А.П. Принцип структурування знань при управлінні якістю освіти / А.П.Мартинюк, О.С.Чапюк, А.С.Нісімчук // Вісник СевНТУ зб.на- ук.пр. – Вип.127/2012. Серія «Педагогіка». – Севастополь, 2012. – С. 24–28.9. Носенко Елеонора. Практичні кроки у вирішенні нагальних проблем / Е.Носенко // Директор школи, ліцею, гімназії : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.І. Виговська. – К., 2012 – № 1. – С. 35. 10. Петько Л.В. Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням для вступників до магістратури НПУ ім. М. П. Драгоманова: методичні вказівки для студентів, бакалаврів та викладачів ВНЗ / Петько Л.В., Ніколаєнко В.В.; за ред. Гончарова В. І. – 2-ге вид., доп. і випр., 2011. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 76 с. 11. Петько Л.В. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)» навч. посібник для студентів, бакалаврів та аспірантів ВНЗ. – 2-ге вид., доп., випр. і переробл. / Л.В. Петько, В.В.Ніколаєнко, С.М.Дишлева ; за ред. Гончарова В.І., Синьова В.М. – К. : Ун-т «Україна», 2012. – 194 с. 12. Петько Л.В. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальнос- тей: 8.03010201 «Психологія», 8.03010301 «Практична психологія (за видами)»: навч.посібник для студентів, бакалаврів та аспірантів ВНЗ. – 2-ге вид., доп., випр. і переробл. / Л.В.Петько, В.В.Ніколаєнко, О.С.Скубашевська ; за ред. Євтуха В.Б., Гончарова В.І. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 156 с. 13. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам нав- чання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України / Наказ Міністерства освіти і науки України № 537 від 17.06.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://profcom.sumdu. edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=114:2009-12-14-03-49- 26&catid=37:2009-11-29-21-54-32&Itemid=63 14. Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні / Наказ Міністерства освіти і науки № 99 від 10.02.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://news.yurist-online.com/laws/12762/ 15. Сохор А.М. Логическая структура учебного материала. Вопросы дидактиче- ского анализа / А.М. Сохор. — М. : Педагогика, 1974. — 192 с. 16. Щодо видання навчальної літератури для вищої школи (зміни до наказу № 588 від 27.06.2008 р. ) / Наказ МОН України № 11 від 10.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mon.gov.ua/.../nakaz_mon_588_2008_hr.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7834
ISSN: 1392-9569
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.