DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7832
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПетько, Людмила Василівна-
dc.date.accessioned2015-07-07T11:51:39Z-
dc.date.available2015-07-07T11:51:39Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationПетько Л.В. Підготовка нового педагога-економіста – виклик сучасній педагогічній університетській освіті (на прикладі створення нових навчальних програм з іноземної мови за фахом зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент (управління персоналом)» / Л.В. Петько // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 27. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 95–101. Pet'ko L.V. Pidgotovka novogo pedagoga-ekonomista – vyklyk suchasnij pedagogichnij universytets'kij osviti (na prykladi stvorennja novyh navchal'nyh program z inozemnoi' movy za fahom zi special'nosti 6.030601 «Menedzhment (upravlinnja personalom)» [The preparation of a future teacher in economics as a claim for modern higher school pedagogical education (by way the illustration of the new study programs in specialty 6.030601 «Management» of the discipline «Foreign language in professional sphere»]/ Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Vyp. 27. Serija: Filosofija, pedagogika, psyhologija: zb. nauk. prac'. – K. : Vyd-vo NPU imeni M.P.Dragomanova, 2013. – S. 95–101.uk_UA
dc.identifier.issn2313-6766-
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7832-
dc.description1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Страсбург. Відділ сучасних мов / за наук. ред. С. Ю. Ніколаєвої – К. : Вид-во: Ленвіт, 2003. – 261 с. 2. Заможнє суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава / Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://municipal.gov.ua/articles/show/article/54 3. І словом і ділом. ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти / укл. О. Виговська, О. Виговський // Директор школи, ліцею, гімназії: всеукр. наук.-практ. журнал; засновники: МОНмолодьспорту України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – К., 2011. – № 6. – С. 4–22. 4. Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/higher education/1352297906/1352298737/ 5. Навчально-методичні матеріали дисципліни «Менеджмент персоналу» для спеціальності 8103 – «Міжнародна економіка» / В. М. Данюк, С. О. Цимбалюк // Магістерська програма «Управління міжнародним бізнесом»: навч.-метод. комплекс [кол. авторів під кер. Д. Г. Лук’яненка]. – 2008. – С. 176–215. 6. Перспектива / голов. ред. Т. Прокопчук // Економіст. – К. : КНЕУ імені В. Гетьмана, 2009. – № 12–14 (1282–1284). 7. Петько Людмила Василівна. Англійська мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент (управління персоналом)», напрям підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування». Програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л. В. Петько; за ред. професора В. І. Гончарова. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 88 с. 8. Петько Л. В. «Невизначеність якості» з огляду на модернізацію системи освіти в Україні / Л. В. Петько // Директор школи, ліцею, гімназії: всеукр. наук.-практ. журнал – К., 2012. – № 3. – С. 56–62. 9. Петько Людмила Василівна. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», 8.03050101 «Економічна теорія», 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)»: навч. посібник для бакалаврів, викладачів та студентів ВНЗ. – 2-ге вид., доп. і випр. / Л. В. Петько, В. В. Ніколаєнко [за ред. Євтуха В. Б., Гончарова В. І.]. – К. : Ун-т «Україна», 2012. – 154 с. 10. Петюх В. М. Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / Петюх В. М., Базилюк Б. Г., Герасименко О. О. – К. : КНЕУ, 2007. – 320 с. 11. Спенсер M. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/% 12. English for Specific Purposes (ESP). National Curriculum for Universities (Національна програма для університетів). – К. : Вид-во КНЛУ. – 2005. – 111 с.uk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена актуальності підготовки майбутнього педагога-економіста в умовах педагогічної університетської освіти у процесі навчання іноземної мови (англійської). Обґрунтовується необхідність отримання студентами сучасних економічних знань, що вимагає перегляду і створенню нових навчальних нормативних програм з вивчення іноземної мови за фахом. Ключові слова: майбутній педагог, економіка, знання, іноземна мова, навчальні програми.Cтатья посвящена актуальности подготовки будущего педагога-экономиста в условиях педагогического университетского образования в процессе обучения иностранному языку (английскому). Обгрунтовывается необходимость получения студентами современных экономических знаний, что предусматривает пересмотр и создание новых учебных программ по изучению иностранного языка в профессиональном векторе. Ключевые слова: будущий педагог, экономика, знания, иностранный язык, учебные нормативне программы. The article under consideration is headlined «The preparation of a future teacher in economics as a claim for modern high school pedagogical education (by way the illustration of the new study programs in specialty 6.030601 «Management» of the discipline «Foreign language in professional sphere»)». The article opens in a brief description of the way of studying the future teachers of Economics at pedagogical universities in the process of foreign language studying. According to the author’s point of view, it is very important to create the new study programmes in professional sphere. Key words: future teacher, economics, knowledge, foreign language, study programmes.uk_UA
dc.description.abstractCтатья посвящена актуальности подготовки будущего педагога-экономиста в условиях педагогического университетского образования в процессе обучения иностранному языку (английскому). Обгрунтовывается необходимость получения студентами современных экономических знаний, что предусматривает пересмотр и создание новых учебных программ по изучению иностранного языка в профессиональном вектореuk_UA
dc.description.abstractThe article under consideration is headlined „The preparation of a future teacher in economics as a claim for modern higher school pedagogical education (by way the illustration of the new study programs in specialty 6.030601 «Management» of the discipline «Foreign language in professional sphere»). The article opens in a brief description of the way of studying the future teachers of Economics at pedagogical universities in the process of foreign language studying. According to the author’s point of view, it is very important to create the new study programmes in professional sphere.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherК. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгомановаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesПедагогіка;-
dc.subjectпрофесійно орієнтоване іншомовне навчальне середовищеuk_UA
dc.subjectмайбутній педагогuk_UA
dc.subjectекономікаuk_UA
dc.subjectзнанняuk_UA
dc.subjectіноземна моваuk_UA
dc.subjectнавчальні програмиuk_UA
dc.subjectуніверситетuk_UA
dc.subjectпрофессионально ориентированная иноязычная среда обученияuk_UA
dc.subjectбудущий педагогuk_UA
dc.subjectэкономикаuk_UA
dc.subjectзнанияuk_UA
dc.subjectиностранный языкuk_UA
dc.subjectучебные нормативне программыuk_UA
dc.subjectуниверситетuk_UA
dc.subjectprofessionally oriented foreign language teaching environmentuk_UA
dc.subjectfuture teacheruk_UA
dc.subjecteconomicsuk_UA
dc.subjectknowledgeuk_UA
dc.subjectforeign languageuk_UA
dc.subjectstudy programmesuk_UA
dc.subject.classification378.091.12–057.875:658]:81’243uk_UA
dc.titleПідготовка нового педагога-економіста – виклик сучасній педагогічній університетській освіті (на прикладі створення нових навчальних програм з іноземної мови за фахом зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент (управління персоналом)»uk_UA
dc.title.alternativeThe preparation of a future teacher in economics as a claim for modern higher school pedagogical education (by way the illustration of the new study programs in specialty 6.030601 «Management» of the discipline «Foreign language in professional sphere»uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.