DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7832
Title: Підготовка нового педагога-економіста – виклик сучасній педагогічній університетській освіті (на прикладі створення нових навчальних програм з іноземної мови за фахом зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент (управління персоналом)»
Other Titles: The preparation of a future teacher in economics as a claim for modern higher school pedagogical education (by way the illustration of the new study programs in specialty 6.030601 «Management» of the discipline «Foreign language in professional sphere»
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
майбутній педагог
економіка
знання
іноземна мова
навчальні програми
університет
профессионально ориентированная иноязычная среда обучения
будущий педагог
экономика
знания
иностранный язык
учебные нормативне программы
университет
professionally oriented foreign language teaching environment
future teacher
economics
knowledge
foreign language
study programmes
Issue Date: 2013
Publisher: К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Петько Л.В. Підготовка нового педагога-економіста – виклик сучасній педагогічній університетській освіті (на прикладі створення нових навчальних програм з іноземної мови за фахом зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент (управління персоналом)» / Л.В. Петько // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 27. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 95–101. Pet'ko L.V. Pidgotovka novogo pedagoga-ekonomista – vyklyk suchasnij pedagogichnij universytets'kij osviti (na prykladi stvorennja novyh navchal'nyh program z inozemnoi' movy za fahom zi special'nosti 6.030601 «Menedzhment (upravlinnja personalom)» [The preparation of a future teacher in economics as a claim for modern higher school pedagogical education (by way the illustration of the new study programs in specialty 6.030601 «Management» of the discipline «Foreign language in professional sphere»]/ Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Vyp. 27. Serija: Filosofija, pedagogika, psyhologija: zb. nauk. prac'. – K. : Vyd-vo NPU imeni M.P.Dragomanova, 2013. – S. 95–101.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Стаття присвячена актуальності підготовки майбутнього педагога-економіста в умовах педагогічної університетської освіти у процесі навчання іноземної мови (англійської). Обґрунтовується необхідність отримання студентами сучасних економічних знань, що вимагає перегляду і створенню нових навчальних нормативних програм з вивчення іноземної мови за фахом. Ключові слова: майбутній педагог, економіка, знання, іноземна мова, навчальні програми.Cтатья посвящена актуальности подготовки будущего педагога-экономиста в условиях педагогического университетского образования в процессе обучения иностранному языку (английскому). Обгрунтовывается необходимость получения студентами современных экономических знаний, что предусматривает пересмотр и создание новых учебных программ по изучению иностранного языка в профессиональном векторе. Ключевые слова: будущий педагог, экономика, знания, иностранный язык, учебные нормативне программы. The article under consideration is headlined «The preparation of a future teacher in economics as a claim for modern high school pedagogical education (by way the illustration of the new study programs in specialty 6.030601 «Management» of the discipline «Foreign language in professional sphere»)». The article opens in a brief description of the way of studying the future teachers of Economics at pedagogical universities in the process of foreign language studying. According to the author’s point of view, it is very important to create the new study programmes in professional sphere. Key words: future teacher, economics, knowledge, foreign language, study programmes.
Cтатья посвящена актуальности подготовки будущего педагога-экономиста в условиях педагогического университетского образования в процессе обучения иностранному языку (английскому). Обгрунтовывается необходимость получения студентами современных экономических знаний, что предусматривает пересмотр и создание новых учебных программ по изучению иностранного языка в профессиональном векторе
The article under consideration is headlined „The preparation of a future teacher in economics as a claim for modern higher school pedagogical education (by way the illustration of the new study programs in specialty 6.030601 «Management» of the discipline «Foreign language in professional sphere»). The article opens in a brief description of the way of studying the future teachers of Economics at pedagogical universities in the process of foreign language studying. According to the author’s point of view, it is very important to create the new study programmes in professional sphere.
Description: 1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Страсбург. Відділ сучасних мов / за наук. ред. С. Ю. Ніколаєвої – К. : Вид-во: Ленвіт, 2003. – 261 с. 2. Заможнє суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава / Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://municipal.gov.ua/articles/show/article/54 3. І словом і ділом. ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти / укл. О. Виговська, О. Виговський // Директор школи, ліцею, гімназії: всеукр. наук.-практ. журнал; засновники: МОНмолодьспорту України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – К., 2011. – № 6. – С. 4–22. 4. Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/higher education/1352297906/1352298737/ 5. Навчально-методичні матеріали дисципліни «Менеджмент персоналу» для спеціальності 8103 – «Міжнародна економіка» / В. М. Данюк, С. О. Цимбалюк // Магістерська програма «Управління міжнародним бізнесом»: навч.-метод. комплекс [кол. авторів під кер. Д. Г. Лук’яненка]. – 2008. – С. 176–215. 6. Перспектива / голов. ред. Т. Прокопчук // Економіст. – К. : КНЕУ імені В. Гетьмана, 2009. – № 12–14 (1282–1284). 7. Петько Людмила Василівна. Англійська мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент (управління персоналом)», напрям підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування». Програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л. В. Петько; за ред. професора В. І. Гончарова. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 88 с. 8. Петько Л. В. «Невизначеність якості» з огляду на модернізацію системи освіти в Україні / Л. В. Петько // Директор школи, ліцею, гімназії: всеукр. наук.-практ. журнал – К., 2012. – № 3. – С. 56–62. 9. Петько Людмила Василівна. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», 8.03050101 «Економічна теорія», 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)»: навч. посібник для бакалаврів, викладачів та студентів ВНЗ. – 2-ге вид., доп. і випр. / Л. В. Петько, В. В. Ніколаєнко [за ред. Євтуха В. Б., Гончарова В. І.]. – К. : Ун-т «Україна», 2012. – 154 с. 10. Петюх В. М. Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / Петюх В. М., Базилюк Б. Г., Герасименко О. О. – К. : КНЕУ, 2007. – 320 с. 11. Спенсер M. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/% 12. English for Specific Purposes (ESP). National Curriculum for Universities (Національна програма для університетів). – К. : Вид-во КНЛУ. – 2005. – 111 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7832
ISSN: 2313-6766
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.