DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7823
Title: Впровадження кінезіотерапевтичних вправ у реабілітаційно-комплексній роботі з дітьми
Authors: Галущенко, В. І.
Keywords: корекційно-логопедична робота
кінезіологічні вправи
«Гімнастика мозку»
коррекционно-логопедическая работа
кинезиологические упражнения
«Гимнастика мозга»
corrective speech therapy job
kinesiological exercises
"Brain gym"
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Галущенко В. І. Впровадження кінезіотерапевтичних вправ у реабілітаційно-комплексній роботі з дітьми / В. І. Галущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 27. - C. 44-48.
Abstract: У статті розглядається питання вдосконалення шляхів корекційно-логопедичної роботи з дітьми з психо-мовленнєвими порушеннями через впровадження системи кінезіотерапевтичних вправ. Визначається необхідність проведення комплексної оздоровчо-корекційної роботи з дітьми, зокрема з наявністю неврологічної симптоматики, яка включає в себе м'язову релаксацію; дихальну, артикуляційну, пальчикову гімнастику; вправи на розвиток вищих психічних функцій (уваги, пам'яті, мислення) між кульову латералізацію. Обгрунтовано, що застосування цього методу вправ дає можливість розвитку дрібної моторики, кистьового захоплення руки, розвиток та корекцію когнітивних процесів, зорово-просторових уявлень; зниження стомлюваності; підвищення здатності до довільного контролю; сприяє профілактиці дислексії та дисграфії; допомагає адаптації ліворуких; розвиває міжпівкульну спеціалізацію, міжпівкульну взаємодію, синхронізацію роботи півкуль. Кінезіологічні вправи дають кумулятивний ефект для підвищення розумової працездатності та оптимізації інтелектуальних процесів як у дітей, так і дорослих. Саме тому фахівці, які виконують вправи з «Гімнастики мозку» визначають покращення загального стану, сплеск сил та енергії, покращення функції кровообігу, нормалізацію роботи внутрішніх органів.
В статье рассматривается вопрос совершенствования путей коррекционно-логопедической работы с детьми с психо-речевыми нарушениями через внедрение системы кинезиотерапевтических упражнений. Определяется необходимость проведения комплексной оздоровительно-коррекционной работы с детьми, в частности с наличием неврологической симптоматики, которая включает в себя мышечную релаксацию; дыхательную, артикуляционную, пальчиковую гимнастику; упражнения на развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления) межполушарную латерализацию. Обосновано, что применение этого метода упражнений дает возможность развития мелкой моторики, кистевого захвата руки, развитие и коррекцию когнитивных процессов, зрительно-пространственных представлений; снижение утомляемости; повышение способности к произвольному контролю; способствует профилактике дислексии и дисграфии; помогает адаптации леворуких; развивает межполушарную специализацию, межполушарное взаимодействие, синхронизацию работы полушарий. Кинезиологические упражнения дают кумулятивный эффект для повышения умственной работоспособности и оптимизации интеллектуальных процессов как у детей, так и взрослых. Именно поэтому специалисты, которые выполняют упражнения из «Гимнастики мозга» определяют улучшение общего состояния, всплеск сил и энергии, улучшение функции кровообращения, нормализацию работы внутренних органов.
The article discusses the issue of improving ways of correction and speech therapy for children with psycho-speech disorders through the implementation of the system kinesiotherapeutical exercises. Determined the need for comprehensive health and correctional work with children, in particular with the presence of neurological symptoms, which include muscle relaxation; breathing, articulation, finger exercises; exercises for the development of higher mental functions (attention, memory, thinking) the hemispheric lateralization. It is proved that the application of this method of exercise offers the opportunity to develop the fine motor skills of the hand grip of the hand, the development and correction of cognitive processes, visual-spatial presents; reduce fatigue; increased ability to arbitrary control; contributes to the prevention of dyslexia and dysgraphia; helps adaptation left-handed; develops hemispheric specialization and interhemispheric interaction, synchronization of the hemispheres. Kinesiological exercises give a cumulative effect to enhance mental performance and optimization of intelligent processes in children and adults. That is why the specialists who perform the exercises from "brain gym" determine the improvement in General condition, a surge of strength and energy, improving the blood circulation, normalization of the internal organs.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7823
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galushenko.pdf407.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.