DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7822
Title: Система корекції порушень фонетичного боку мовлення
Authors: Гаврилова, Н. С.
Keywords: корекція фонетичного боку мовлення
фонематичне сприймання та диференціації
фонематичний аналіз і синтез
коррекция фонетической стороны речи
фонематическое восприятие и дифференциации
фонематический анализ и синтез
correction of the phonetic side of speech
phonemic perception and differentiations
phonemic analysis and synthesis
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Гаврилова Н. С. Система корекції порушень фонетичного боку мовлення / Н. С. Гаврилова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 27. - C. 37-44.
Abstract: У статті представлено результати дослідження фонетичного боку мовлення у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, в результаті яких було виявлено диференційований рівень його недорозвинення та різні причини, що обумовлюють порушення цієї сторони мовлення. З урахуванням виявлених особливостей було сформовано систему корекції порушень фонетичного боку мовлення у дітей. У цій системі було виділено три напрямки проведення корекції порушень фонетичного боку мовлення у дітей: 1) формування правильної артикуляції фонем; 2) формування фонематичного сприймання та диференціацій; 3) формування навиків фонематичного аналізу і синтезу. Корекційна робота по кожному з зазначених напрямків розглянута як чотирьох етапна, що включила: 1) підготовчий етап; 2) етап формування нової навички; 3) етап усвідомленої автоматизації сформованої навички; 4) етап введення сформованої навички в усне та писемне мовлення. Ми, взявши за основу цю модель, розглянули зміст роботи на кожному з зазначених напрямків, визначивши основні його цілі, засоби корекції та можливі вікові терміни початку корекційної роботи в кожному знапрямків.
В статье представлены результаты исследования фонетической стороны речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста, в котором был выявлен дифференцированный уровень еѐ недоразвития и различные причины, обуславливающие нарушения этой стороны речи. С учѐтом выявленных особенностей была сформирована система коррекции нарушений фонетической стороны речи у детей. В этой системе было выделено три направления проведения логопедической работы: 1) формирование правильной артикуляции фонем; 2) формирование фонематического восприятия и дифференциаций; 3) формирование навыков фонематического анализа и синтеза. Коррекционная работа на каждом из этих направлений представлена в виде четырѐх этапов: 1) подготовительный этап; 2) этап формирования нового навыка; 3) этап осознанной автоматизации сформированного навыка; 4) этап введения навыка в разговорную и письменную речь. Мы, взяв за основу эту модель, рассмотрели содержание логопедической работы каждого из направлений, определив основные еѐ цели, средства коррекции и возможные возрастные термины проведения логопедической работы в каждом из направлений.
You can see the results of investigation of the phonetic side of speech with children of pre-school and junior school age in this article. We defined the differentiated level of its underdevelopment and different reasons for violations of this side of speech. Inclusive of the found specialties, we formed system of the correction of violations of the phonetic side of speech with children. This system includes three directions of speech therapist‘s work: 1) forming right phonemes articulation; 2) forming the phonemic perception and differentiations; 3) forming skills of the phonemic analysis and synthesis. The corrective work at each of these directions is divided into four stages: 1) preparatory stage; 2) stage of forming the new skill; 3) stage of the acknowledged automation of the formed skill; 4) stage of skill integration into speaking and writing language. Using this model as a basis, we examined the content of each of these directions, found their major aims, means of correction and possible age terms of speech therapy at each of these directions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7822
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havrylova.pdf475.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.