DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7821
Title: До питання логопедичної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку
Authors: Боряк, О. В.
Keywords: діти з вадами інтелектуального розвитку
порушення мовленнєвого розвитку
структура дефекту при розумовій відсталості
дети с нарушениями интеллектуального развития
нарушения речевого развития
структура дефекта при умственной отсталости
the children with intellectual disabilities
disorders of speech development
the structure of the speech defect
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Боряк О. В. До питання логопедичної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку / О. В. Боряк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 27. - C. 31-37.
Abstract: У статті підіймається проблема здійснення логопедичної допомоги дітям з вадами інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку. Надається характеристика особливостей мовлення учнів з легким та помірним ступенями розумової відсталості. Визначається специфіка етапів логокорекційної роботи з урахуванням структури дефекту при розумовій відсталості. Зазначається, що логопедична робота в спеціальній школі має свою специфіку, яка обумовлена особливостями вищої нервової діяльності, психологічними особливостями учнів, а також характером симптоматики, механізмів, структури мовленнєвого дефекту. Логопедична робота з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку повинна враховувати головне положення про те, що в структурі дефекту при розумові відсталості первинним є порушення мислення, а як відомо, розвиток мислення відбувається паралельно з розвитком мовлення. Відповідно, систематична, цілеспрямована робота з розвитку мовлення сприяє розвитку мислення, а саме провідних його процесів: узагальнення, аналізу, синтезу, що в свою чергу сприяє активізації пізнавальних процесів в цілому. Здійснюючи логопедичну допомогу, впливаючи на формування всіх компонентів мови і мовлення, дотримуючись принципу «від простого до складного» можна досягти позитивної динаміки в мовленнєвому розвитку розумово відсталих учнів вже на рівні початкової ланки навчання.
В статье рассматривается проблема осуществления логопедической помощи детям с нарушениями интеллектуального развития младшего школьного возраста. Представлена характеристика особенностей речи учеников с легкой и умеренной степенью умственной отсталости. Раскрывается специфика этапов логокоррекционной работы с учетом структуры дефекта при умственной отсталости. Специфика логопедической работы в специальной школе обусловлена особенностями высшей нервной деятельности, психологическими особенностями учеников, а также характером симптоматики, механизмов, структуры речевого дефекта. Логопедическая работа с детьми с нарушениями интеллектуального развития должна учитывать главные положения про то, что в структуре дефекта при умственной отсталости первичными есть нарушения мышления, а как известно, развитие мышления происходить параллельно с развитием речи. Соответственно, систематическая, целенаправленная работа по развитию речи способствует развитию мышления, а именно ведущих его процессов: обобщения, анализа, систематизации, что в свою очередь способствует активизации познавательных процессов в целом. Осуществляя логопедическую помощь, влияя на формирование всех компонентов языка и речи, придерживаясь принципа «от простого к сложному» можно достичь позитивной динамики в речевом развитии умственно отсталых школьников уже на уровне начального этапа обучения.
The article deals with the problem of the speech therapy to help children with intellectual disabilities of primary school age. The characteristic features of the speech of students with mild to moderate mental retardation. Specificity of speech therapy work in a special school due to the peculiarities of the higher nervous activity of psychological characteristics of students as well as the nature of the symptoms of mechanisms, the structure of the speech defect Speech therapy work with children with intellectual disabilities should consider the main points about the fact that the structure of the defect in mental retardation is the primary thought disorder, as is well known, the development of thinking take place in parallel with the development of speech. Accordingly, systematic purposeful work on the development of speech contributes to the development of thinking, namely its leading processes, summarize, analyze, organize, which in turn contributes to cognitive processes act whole. Implementing speech therapy assistance, influencing the formation of all the components of speech and language, adhering to the principle idiom I dynamics in speech development.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7821
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boryak.pdf419.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.