DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7803
Title: Застосування соціально-психологічного тренінгу в системі психологічної допомоги дітям з тяжкими порушеннями мовлення
Authors: Романенко, О. В.
Keywords: діти з тяжкими порушеннями мовлення
поведінковий підхід
комунікативні уміння
дети с тяжелыми нарушениями речи
поведенческий подход
коммуникативные умения
children with severe speech disorders
behavioral approach
communication skills
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Романенко О. В. Застосування соціально-психологічного тренінгу в системі психологічної допомоги дітям з тяжкими порушеннями мовлення / О. В. Романенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 27. - C. 174-179.
Abstract: У статті розглядаються особливості застосування соціально-психологічного тренінгу в системі психологічної допомоги дітям з тяжкими порушеннями мовлення. Визначено специфіку психосоціального розвитку цих дітей. Обґрунтовано необхідність надання їм психологічної допомоги, яка має бути специфічною як за цільовою направленістю, так і за організацією процесу. Окреслено психотерапевтичний напрям роботи психолога на основі врахування складної структури та своєрідності їхнього розвитку в поєднанні біологічних та соціальних чинників, ступеню вираженості відхилень у формуванні особистості та характеру соціальних впливів. Визначено доцільність застосування поведінкового підходу в системі психотерапевтичних заходів, що передбачає акцентування уваги на середовищі та модифікацію неадаптивної поведінки клієнта. Запропоновано програму тренінгу, спрямованого на попередження та корекцію порушених взаємин із соціумом у дітей з тяжкими порушеннями мовлення, формування в них комунікативних умінь та соціальних навичок. Представлено матеріал для цілеспрямованого формування соціальних навичок за певним алгоритмом, із використанням таких засобів, як моделювання, рольова гра, зворотний зв‘язок та перенос навички. Визначено результативність тренінгу на основі стимулювання таких видів особистіcних змін: зміни особистості у процесі міжособистісних взаємин; зміни особистості на основі співпраці в різних видах діяльності; зміни особистості в результаті подолання криз розвитку.
В статье рассматриваются особенности использования социально-психологического тренинга в системе психологической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи. Определено специфику психосоциального развития этих детей. Обосновано необходимость предоставления им психологической помощи, которая должна быть специфической как по целевой направленности, так и по организации процесса. Очерчено психотерапевтическое направление работы психолога на основе учета сложной структуры та своеобразия их развития в сочетании биологических и социальных факторов, степени выраженности отклонений в формировании личности и характера социальных влияний. Определена целесообразность использования поведенческого подхода в системе психотерапевтических методов, что предполагает акцентирование внимания на внешней среде и модификацию неадаптивного поведения клиента. Предложено программу тренинга, направленного на предупреждение и коррекцию социальных отношений у детей с нарушениями речи, формирование у них коммуникативных умений и социальных навыков. Представлено материал для формирования социальных навыков за определенным алгоритмом, с использованием таких методов, как моделирование, ролевая игра, обратная связь и перенос навыка. Обоснована результативность тренинга на основе стимулирования разных видов личностных изменений: личностные изменения в процессе межличностных отношений; личностные изменения на основе сотрудничества в разных видах деятельности; личностные изменения в результате преодоления кризисов развития.
Article reviews features of the application of socio-psychological training in the system of psychological care for children with severe speech disorders. The specific nature of psychosocial development of these children has been determined. The necessity of giving them psychological assistance, to be specific than the target orientation and the organization process. Outlined psychotherapeutic direction of the psychologist with due regard to the complex structure and identity of their combined biological and social factors, the degree of severity of abnormalities in the formation of identity and the nature of social impacts. Defined the feasibility of the behavioral approach system psychotherapeutic interventions, which involves focusing on the environment and modification not adaptive customer behavior. A training program aimed at the prevention and correction of disturbed relations with society in children with severe speech disorders, formation of their communication skills and social skills. Submitted material for the formation of social skills targeted by a particular algorithm, using tools such as simulation, role play, feedback and transfer skills. Defined performance of training based on incentives such kinds of personality changes: changes in personality in the process of interpersonal relationships; personality changes on the basis cooperation in various activities; personality changes as a result of crisis management.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7803
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romanenko.pdf417.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.