DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7799
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПахомова, Н. Г.uk_UA
dc.date.accessioned2015-07-03T12:39:22Z-
dc.date.available2015-07-03T12:39:22Z-
dc.date.issued2014uk_UA
dc.identifier.citationПахомова Н. Г. Рефлексивно-оцінна діяльність в контексті ефективності корекційно-педагогічного процесу / Н. Г. Пахомова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 27. - C. 157-161.ru_RU
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7799-
dc.description.abstractУ статті охарактеризовані рефлексивно-оцінні основи професійної діяльності логопедів. Розкрита сутність поняття «рефлексія». Проаналізована професіограма логопеда. Розглянуті якісні і кількісні показники рефлексивно-оцінного компоненту професійної діяльності корекційних педагогів. Рефлексивно-оцінний критерій професійної підготовки логопедів включає сукупність двох компонентів: корекційно-рефлексивного та рефлексивно-ціннісного. Визначені параметри оцінки та обґрунтована необхідність підвищення рівнів самоаналізу та самоконтролю. Експериментально вивчено стан сформованості рефлексивно-оцінної діяльності логопедів та визначені рівні. Аналіз отриманих експериментальних даних свідчить про переважно низький рівень сформованості рефлексивно-оцінної діяльності серед майбутніх логопедів та середній і низький серед працюючих логопедів. Особлива увага надається визначенню та характеристиці умовам підвищення корекційного процесу. Встановлено, що рефлексивно-оцінна діяльність пов'язана з узагальнюючо-підсумковою діагностикою рівня сформованості необхідних знань, умінь та навичок майбутнього логопеда, що складають сутність його професійної компетентності та світогляду педагога-гуманіста, як основи ефективності корекційно-педагогічного процесу.-
dc.description.abstractВ статье охарактеризованы рефлексивно-оценочные основы профессиональной деятельности логопедов. Раскрыта сущность понятия «рефлексия». Проанализирована профессиограмма логопеда. Рассмотрены качественные и количественные показатели рефлексивно-оценочного компонента профессиональной деятельности коррекционных педагогов. Рефлексивно-оценочный критерий профессиональной подготовки логопедов включает совокупность двух компонентов: коррекционно-рефлексивного и рефлексивно-ценностного. Определены параметры оценки и обоснована необходимость повышения уровней самоанализа и самоконтроля. Экспериментально изучено состояние сформированности рефлексивно-оценочной деятельности логопедов и определены уровни. Анализ полученных экспериментальных данных свидетельствует о преимущественно низком уровне сформированности рефлексивно-оценочной деятельности среди будущих логопедов и среднем и низком среди работающих логопедов. Особое внимание уделяется определению и характеристике условиям повышения коррекционного процесса. Установлено, что рефлексивно-оценочная деятельность связана с обобщающе-итоговой диагностикой уровня сформированности необходимых знаний, умений и навыков будущего логопеда, составляющих сущность его профессиональной компетентности и мировоззрения педагога-гуманиста, как основы эффективности коррекционно-педагогического процесса.-
dc.description.abstractThe article described reflective-evaluative bases of professional work of speech therapists. The essence of the concept of 'reflection' is disclosed. Analyzed the professiogram of speech therapist. Considered the qualitative and quantitative indicators reflective-assessmentive component of the professional activity of correctional educators. Reflexive-evaluation criterion of professional training speech therapists includes a combination of two components: a correctional - reflective and reflexive-valuable. Evaluation parameters are defined and the need for increased levels of self-awareness and self-control are identified.Experimentally studied the state of formation of reflexive - assessment activities of speech therapists and the levels are defined. Analysis of the experimental data testifies predominantly low level of formation of reflexive - assessment activities of future speech therapists and medium and low of working speech therapists. Particular attention is paid to the identification and characteristic of the conditions of improving correctional process. Established that the reflective-assessment activities associated with the generalizing- final diagnosis of -level of formation of the necessary knowledge and skills of the future speech therapist, constituting the essence of his professional competence and teacher-humanist outlook as the basis of the efficiency of correctional - pedagogical process.-
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherВид-во НПУ ім. М. П. Драгомановаru_RU
dc.subjectрефлексія-
dc.subjectкритерії і показники-
dc.subjectпрофесійна підготовка логопеда-
dc.subjectрефлексия-
dc.subjectкритерии и показатели-
dc.subjectпрофессиональная подготовка логопеда-
dc.subjectreflection-
dc.subjectmeasures and indicators-
dc.subjecttraining of speech therapists-
dc.subject.classification378.22.012:376.011.3 – 051-
dc.titleРефлексивно-оцінна діяльність в контексті ефективності корекційно-педагогічного процесуru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pakhomova.pdf431.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.