DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7780
Title: До проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні дітей з особливими освітніми потребами
Authors: Качуровська, О. Б.
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
дистанційне навчання
корекційна освіта
комп‘ютерні технології в спеціальній освіті
информационно - коммуникационные технологии
дистанционное обучение
коррекционное образование
компьютерные технологии в специальном образовании
information - communication technology
distance learning
correctional education
computer technology in special education
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Качуровська О. Б. До проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні дітей з особливими освітніми потребами / О. Б. Качуровська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 27. - C. 71-75.
Abstract: У статті розглядається проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології. Здійснено аналіз педагогічного програмного забезпечення з точки зору психолого-педагогічних особливостей його використання. Проаналізовано позитивні та негативні особливості у змісті педагогічного програмного забезпечення. Зазначено, що корекційно-виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами, передбачає використання спеціалізованих або адаптованих комп'ютерних програм (головним чином, навчальних, діагностичних і розвиваючих), а ефективність їх використання залежить від професійної компетенції педагога, уміння впроваджувати новітні технології в систему навчання кожної дитини створюючи мотивацію, а також надаючи свободу вибору форм і засобів діяльності. Детально розглянуто допоміжні комунікативні засоби, які допомагають дитині з порушеннями розвитку здійснювати контроль і управління зовнішнім середовищем. Визначені основні приорітетні напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
В статье рассматривается проблема использования информационно - коммуникационных технологий в области коррекционной педагогики и специальной психологии. Осуществлен анализ педагогического программного обеспечения с точки зрения психолого - педагогических особенностей его использования. Проанализированы положительные и отрицательные особенности в содержании педагогического программного обеспечения. Отмечено, что коррекционно - воспитательная работа с детьми с особыми образовательными потребностями, предполагает использование специализированных или адаптированных компьютерных программ (главным образом, учебных, диагностических и развивающих), а эффективность их использования зависит от профессиональной компетенции педагога, умение внедрять новейшие технологии в систему обучения каждого ребенка создавая мотивацию, а также предоставляя свободу выбора форм и средств деятельности. Подробно рассмотрены вспомогательные коммуникативные средства, которые помогают ребенку с нарушениями развития осуществлять контроль и управление внешней средой. Определены основные приоритетные направления использования информационно - коммуникационных технологий для обучения детей с особыми образовательными потребностями.
The problem of the use of information - communication technologies in the field of correctional pedagogy and special psychology. The analysis of educational software from the point of view of psychology - pedagogical features of its use. Analyzed the positive and negative features in the content of educational software. Noted that the correction - educational work with children with special educational needs, involves the use of specialized or customized computer programs (mainly educational, diagnostic and developmental), and the effectiveness of their use depends on the professional competence of the teacher, the ability to implement the latest technology into the teaching of each child creating motivation, as well as providing the choice of form and means of action. Details considered auxiliary communicative tools that help the child with developmental disabilities to monitor and control the environment. The main priorities for the use of information - communication technologies for teaching children with special educational needs.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7780
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kachurovska.pdf403.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.