DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 24 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7558
Title: Робота навчально-реабілітаційних центрів та благодійних установ в Україні щодо соціалізації молоді з інтелектуальними вадами
Authors: Овчарук, Т. Є.
Keywords: молодь
соціалізація
особи з інтелектуальною недостатністю
молодѐжь
социализация
лица с интеллектуальной недостаточностью
young people
socialization
young people with intellectual disabilities
суспільна підтримка
інтеграція
public support
are with intellectual insufficiency
persons
integration
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Овчарук, Т. Є. Робота навчально-реабілітаційних центрів та благодійних установ в Україні щодо соціалізації молоді з інтелектуальними вадами / Т. Є. Овчарук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 24. – C. 174-179.
Abstract: У статті розглядається проблема підтримки молоді з розумовими вадами в Україні на сучасному етапі розвитку, зосереджується увага на діяльності громадських організацій, благодійних установ, реабілітаційних центрів щодо підтримки осіб з інтелектуальними вадами. Розкривається зміст їх діяльності, напрями психолого-педагогічного супроводу, описано послуги, що надаються цими організаціями в плані здійснення соціалізації, побутової реабілітації молодих людей із розумовою недостатністю. Зазначено, що всі організації є членами-партнерами Всеукраїнського Громадського Об’єднання «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю», які першочергово покликані захищати права осіб з інтелектуальною недостатністю, надавати їм психолого-педагогічну допомогу, організовувати діяльність майстерень для виконання ними посильної праці та ін., що в свою чергу сприяє психолого-педагогічній підтримці молоді з інтелектуальними вадами на післяшкільному етапі соціалізації. Визначено необхідність удосконалення підтримки даної категорії осіб з боку держави чи органів місцевого самоврядування.
В статье рассматривается проблема поддержки молодежи с умственными недостатками в Украине на современном этапе развития, концентрируется внимание на деятельности общественных организаций, благотворительных учреждений, реабилитационных центров по поддержке лиц с интеллектуальными нарушениями. Раскрывается содержание их деятельности, направления психолого-педагогического сопровождения, описаны предоставляемые этими организациями в плане осуществления социализации, бытовой реабилитации молодых людей с умственной недостаточностью. Отмечено, что все организации являются членами -партнерами Всеукраинского Общественного Объединения «Коалиция защиты прав инвалидов и лиц с интеллектуальной недостаточностью», которые в первую очередь призваны защищать права лиц с интеллектуальной недостаточностью, предоставлять им психолого-педагогическую помощь, организовывать деятельность мастерских для выполнения ими посильной труда и др., что в свою очередь способствует психолого-педагогической поддержке молодежи с интеллектуальными недостатками на послешкольном этапе социализации. Определена необходимость усовершенствования поддержки данной категории лиц со стороны государства или органов местного самоуправления.
The paper addresses the problem of supporting young people with disabilities in Ukraine at the present stage of development, focuses on the work of NGOs, charitable institutions, rehabilitation centers to support people with intellectual disabilities. The content of their work, areas of psycho-pedagogical support, describe the services provided by these organizations in terms of the implementation of socialization, home rehabilitation of young people with mental impairment. It is noted that all organizations are members of the partner Ukrainian Public Association "Coalition for Rights of People with Intellectual Disabilities" who primarily intended to protect the rights of persons with intellectual disabilities, provide them with psychological and pedagogical help organize activities workshops to carry out feasible labor and others., which in turn contributes to psychological and pedagogical support for young people with intellectual disabilities to post-secondary stage of socialization. The necessity of improving the support of this category of persons from the state or local governments.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7558
Appears in Collections:Випуск 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ovcharuk.pdf445.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.