DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 109 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7520
Title: Ефективність використання інтерактивних технологій навчання при вивченні та закріпленні нової лексики при вивченні англійської мови студентами економічних спеціальностей
Authors: Деяк, М. Ю.
Keywords: Інтерактивне навчання
Интерактивное обучение
Interactive learning
введення та закріплення лексики
введение и закрепление лексики
introduction and control of lexical units
психологічна готовність
психологическая готовность
psychological readiness
актуалізації
актуализация
взаємодія
взаимодействие
interaction
прес-метод
пресс-метод
press-method
дискусія
дискуссия
discussion
гроно-метод
гроно-метод
grono-method
метод пилки
метод пилки
jigsaw method
інтелектуальний штурм
интеллектуальный штурм
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Деяк М. Ю. Ефективність використання інтерактивних технологій навчання при вивченні та закріпленні нової лексики при вивченні англійської мови студентами економічних спеціальностей / М. Ю. Деяк // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки : [зб. наук. статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 109. - C. 50-57.
Abstract: Інтерактивне навчання є високоефективним методом введення та закріплення нової лексики, зокрема економічної спеціалізації з огляду на те, що цей метод сприяє не лише становленню студентів як майбутніх фахівців, але обумовлює напрацювання численних психологічних якостей необхідних для подальшої професійної діяльності. Застосування інтерактивного навчання сприяє підвищенню активізації пізнавальної діяльності за рахунок збільшення мотивації, кращої результативності засвоєння матеріалу. Авторами проведено аналіз основних методів, які було використано при роботі з лексичним матеріалом, а також визначено результативність інтерактивного навчання на базі проведеного експерименту.
Интерактивное обучения является высокоэффективным методом введения и закрепления новой лексики, учитывая то, что данный метод способствует не только становлению студентов как будущих специалистов, но также обуславливает наработку многочисленных психологических качеств, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности. Использование интерактивного обучения способствует повышению активизации познавательной деятельности студентов вследствие лучшей мотивации и лучшей результативности усвоения материала. Авторами был проведен анализ основных методов, используемых при роботе с лексическим материалом, а также определена результативность интерактивного обучения на основе проведенного эксперимента.
Interactive learning is a highly effective method of teaching new lexical units to economical students, as this method provides not only for the development of future specialists’ responsibilities, but obtaining the new psychological professional qualities. The application of the method promotes in students the increased interest for learning with simultaneous increased learning motivation as well as good academic achievements. The authors have analyzed the basic methods used at teaching the new lexical units and experimentally detected the effectiveness of interactive learning applied to the academic achievements of the students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7520
Appears in Collections:Випуск 109

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deyak.pdf306.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.