DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 109 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7500
Title: Особистісно-орієнтована професійна підготовка у ПТНЗ щодо формування професійного здоров'я майбутніх фахівців
Authors: Павлов, Ю. О.
Keywords: фахівець
специалист
expert
професійне здоров`я
профессиональное здоровье
professional care
компетентний підхід
компетентностный подход
competence approach
професійне середовище
профессиональная среда
professional environment
саморегуляція
саморегуляция
self-regulation
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Павлов Ю. О. Особистісно-орієнтована професійна підготовка у ПТНЗ щодо формування професійного здоров'я майбутніх фахівців / Ю. О. Павлов // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки : [зб. наук. статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 109. - C. 152-161.
Abstract: У статті наголошується на тому, що реалізація навчально-виховних цілей щодо формування професійного здоров’я майбутніх фахівців у ПТНЗ, має передбачати організацію відповідних психолого-педагогічних умов із дотриманням наукових положень стосовно розвитку навичок самоконтролю у дотриманні принципів здорового способу життя та оптимальної взаємодії індивіда з професійним середовищем. Важливим є у цьому є оволодіння прийомами психічної саморегуляції і нормалізації рівня працездатності, усунення наслідків професійного стомлення, попередження можливих особистісних професійних деформацій, протидія професійній дезактивності, розвиток власного творчого потенціалу, виключення зі свого життя руйнівних стратегій особистісної поведінки та емоційної рівноваги фахівця.
В статье подчеркивается, что реализация учебно-воспитательных целей по формированию профессионального здоровья будущих специалистов в ПТУ, должна предусматривать организацию соответствующих психолого-педагогических условий с соблюдением научных положений по развитию навыков самоконтроля в соблюдении принципов здорового образа жизни и оптимального взаимодействия индивида с профессиональной средой. Важно в этом является овладение приемами психической саморегуляции и нормализации уровня работоспособности, устранения последствий профессионального утомления, предупреждение возможных личностных профессиональных деформаций, противодействие профессиональной дезактивности, развитие собственного творческого потенциала, исключение из своей жизни разрушительных стратегий личностного поведения и эмоционального равновесия специалиста.
The article notes that the implementation of educational objectives for the formation of future occupational health professionals in vocational schools, the organization should provide appropriate psychological and educational conditions in compliance with the provisions relating to the scientific development of skills in self-respect for the principles of a healthy lifestyle and optimal interaction of the individual with professional environment. It is important in this is to master the techniques of psychic self-regulation and normalization of the level of efficiency, eliminating the effects of occupational fatigue, prevent possible personal professional deformation resistance dezaktyvnosti professional, develop their own creative potential, the exclusion of his life damaging strategies of personal behavior and emotional balance specialist.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7500
Appears in Collections:Випуск 109

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlov.pdf320.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.