DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7453
Title: Імператив глобалізаційних перспектив – формування професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету
Other Titles: The imperative of globalization perspectives – the forming of the professionally directed foreign language educational environment in the conditions of university
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
економічна глобалізація
соціальна глобалізація
культурна глобалізація
вища освіта
університет
студенти
професійно спрямоване іншомовне навчальне середовище
экономическая глобализация
социальная глобализация
культурная глобализация
высшее образование
университет
студенты
профессионально направленная иноязычная среда обучения
globalization
economic globalization
social globalization
cultural globalization
higher education
university
students
professionally directed foreign language educational environment
Issue Date: 2014
Publisher: Кривий Ріг : Друкарня Романа Козлова
Citation: Петько Л.В. Імператив глобалізаційних перспектив – формування професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Педагогіка вищої та середньої школи: зб.наук.праць ; за ред. З.П.Бакум. – Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Вип. 41. – Кривий Ріг : Друкарня Романа Козлова, 2014. – С. 254–261. Pet'ko L.V. Formuvannja profesijno orijentovanogo inshomovnogo navchal'nogo seredovyshha shljahom roboty z hudozhnim tekstom jak realizacija vyhovnogo pryncypu navchannja inozemnoi' movy v umovah universytetu [The imperative of globalization perspectives – the forming of the professionally directed foreign language educational environment in the conditions of university] / Pedagogika vyshhoi' ta seredn'oi' shkoly: zb.nauk.prac' ; za red. Z.P.Bakum. – Kryvoriz'kyj pedagogichnyj instytut DVNZ «Kryvoriz'kyj nacional'nyj universytet». – Vyp. 41. – Kryvyj Rig : Drukarnja Romana Kozlova, 2014. – S. 254–261.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Петько Людмила Василівна. Імператив глобалізаційних перспектив – формування професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету. У статті розглянуто теоретичні та практичні вектори глобальних перспектив України. Визначено роль університету в економічній, соціальній та культурній глобалізації, що, у свою чергу, пред’являє нові імперативи до володіння іноземними мовами професійного спрямування випускниками вищої школи. У зв’язку з цим обгрунтовується необхідність формування професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету.
Петько Людмила Васильевна. Императив глобализационных перспектив – формирование профессионально направленной иноязычной среды в условиях университета. Статья посвящена теоретическим и практическим векторам глобальных перспектив Украины. Рассматривается роль университета в экономической, социальной и культурной глобализации, что, в свою очередь, предъявляет новые императивы к владению иностранными языками профессиональной направленности выпускниками высшей школы, в связи с чем обосновывается необходимость формирования профессионально направленной иноязычной среды в условиях университета.
Pet’ko Ludmila. The imperative of globalization perspectives – the forming of the professionally directed foreign language educational environment in the conditions of university. The article is devoted to the theoretical and practical aspects of global perspectives of Ukraine and to the revealing of new imperatives of foreign language teaching of the students in professional way. The role of the university in economic globalization, social globalization, cultural globalization are analyzed. The article deals with the aims of teaching foreign languages in higher school in the aspect of the competency approach.
Description: 1. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: монографія / Д.Г.Лук′яненко, А.М.Поручник, Я.М.Столярчук [та ін.]; за заг.ред. Д.Г.Лук′яненка, А.М.Поручника. – К. : КНЕУ, 2010. – 334 с. 2. Велика Хартія Европейських Університетів (Болонья, 18.09.1988 ) – [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/bolon/02.pdf 3. Глобалізація [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0 4. Інститут статистики ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/default.aspx. 5. Міжнародна стандартна класифікація освіти (2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_RU.pdf 6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 / Директор школи, ліцею, гімназії : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.І. Виговська. – К., 2011 – № 6. – С. 25–44. 7. Педагогічна Конституція Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.arpue.org/index.php/ru/hlavnaia/104-pedagogicheskaya-konstitutsiya-evropy/141-pedahohichna-konstytutsiia-yevropy-1 8. Побережна Н. Професійна мотивація та її роль у формуванні мотивації до вивчення іноземних мов у студентів немовних ВНЗ / Н.Побережна // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 38. – С. 242–246. 9. Подольська Є.А., Подольська Т.В. Соціологія. 100 питань. 100 відповідей: електронний підручник для студентів ВНЗ, 2009. – Ч.4. Сучасна цивілізація і соціальні трансформації [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://pidruchniki.ws/15840720/sotsiologiya/sotsiologiya_100_pitan_100_vidpovidey_-_podolska_yea 10. Примірне положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України / Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2013 № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://guonkh.gov.ua/normative/nakazi_monu/5129.html 11. Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008–2017 роки / Постанова Кабінету Міністрів від 19.09.2007 № 1155 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1155-2007-%D0%BF 12. Рекомендация о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений: Рекомендация МОТ и ЮНЕСКО (Париж, 21.10.1997 г.) / Публ.: Центр образовательного законодательства. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lexed.ru/doc.php?id=3890# 13. Скотт П. Глобализация и университет / П.Скотт // ВВШ «Alma Mater». – 2000. – № 4. – С. 3–8. 14. Тітарчук Ванда. Соціокультурна глобалізація вищої освіти: тенденції та наслідки / В.Титарчук // Віче, 2006.– № 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.viche.info/journal/391/ 15. Федулова Л. Технологічний розвиток економіки /Л.Федулова //Економіка України. – 2006. - № 6. – С. 6 16. Юринець Ю.Л. Рекомендації ЮНЕСКО щодо академічних свобод / Ю.Л.Юринець // Часопис Академії адвокатури України. – #11(2’2011). – С. 01–05. 17. Kluver Randy, Wayne Fu. Measuring cultural globalization / Randy Kluver, Fu Wayne. – Nanyang Technological University, Singapore : mimeo, 2004. 18. KOF Index of Globalization [Web site]. – Access mode : http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2013/03/25/definitions_2013.pdf 19. Magna Charta Universitetum – Велика хартія університетів [Web site]. – Access mode : http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/1220 20. Recommendation concerning the Status of Teachers / The Resolutions adopted by the Conference and the Reports of the Commissions of the fourteenth session of the General Conference of UNESCO. – UNESCO, 1967. – P. 29–40. 21. Rosendorf Neal M. Social and Cultural Globalization: Concepts, History, and America's Role, in: Joseph S. Nye and John D. Donahue (eds.) / Neal M. Rosendorf // Governance in a Globalizing World, Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2000. – рр. 109–134. 22. The Lisbon Recognition Convention, 1997. The Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region [Web site]. – Access mode: http://www.cicic.ca/697/lisbon-convention.canada
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7453
ISSN: 2304-4470
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.