DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 51 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7427
Title: Використання оздоровчого фітнесу на заняттях з фізичного виховання студенток медичних коледжів
Authors: Шевців, У. С.
Пазичук, М. В.
Пазичук, О. В.
Keywords: Оздоровчий фітнес
заняття фізичного виховання
навчальний процес
студенти – медики
Health and fitness
physical education classes
the learning process
students - physicians
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Шевців У. С. Використання оздоровчого фітнесу на заняттях з фізичного виховання студенток медичних коледжів / У. С. Шевців, М. В. Пазичук, О. В. Пазичук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 10 (51). - C. 131-134.
Abstract: Стаття ґрунтується на наукових дослідженнях, і присвячена вивченню побудови занять з фізичного виховання в медичному коледжі для студентів – дівчат медиків. Нами було розроблено програму для занять оздоровчим фітнесом і адаптовано її до занять фізичним вихованням в медичному коледжі, було враховано вікову категорію (15 – 17 років) і використано спортивний інвентар у вигляді гімнастичних ковриків, гімнастичних палок, музичний супровід здійснювався магнітофоном Panassonic. Застосування занять оздоровчого фітнесу для студентів – дівчат в медичних коледжах дасть змогу оптимізувати процес навчання покращити стан їхнього фізичного, фізіологічного та психічного здоров’я, а також буде спрямована на фізичне вдосконалення. Що в свою чергу приведе до покращення здоров’я, осанки, укріплення імунітету і зовнішнього вигляду фігури. Обґрунтовано використання програми з оздоровчого фітнесу для студенток медиків 15-17 років ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації в процесі навчання фізичного виховання. Проаналізовано за літературними джерелами можливості оптимізації змісту навчальних занять з фізичного виховання. Розроблено програму з оздоровчого фітнесу. Запроваджено програму з оздоровчого фітнесу на заняттях з фізичного виховання в медичних коледжах. Для досягнення поставленої мети ми використовували: аналіз теоретичної та методичної літератури, анкетування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.
The article is based on research, dedicated to the study and construction of physical education classes in medical college students - girls doctors. We have developed a program for training health fitness and adapted it in physical education at the Medical College, was taken into account age category (15 - 17 years) and used sports equipment in the form of gymnastic mats, gymnastic sticks, tape music performed Panassonic. The use of health fitness classes for students - girls in medical colleges will help to optimize the learning process to improve their state of physical, physiological and mental health, and will focus on physical improvement. That in turn will lead to improved health, posture, strengthen immunity and appearance of the figure. The application of health fitness program for students 15-17 years of medical universities I - II levels of accreditation in teaching physical education. Analyzed by literary sources opportunities to optimize the content of lessons in physical education. A program of health fitness. Introduced a program of health fitness in physical education classes in medical colleges. To achieve this goal, we used: analysis of theoretical and methodological literature, questionnaire, teaching experiment, methods of mathematical statistics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7427
Appears in Collections:Випуск 51

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevtsiv-Pazichuk-Pazichuk.pdf453.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.