DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 24 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7383
Title: Сутність та особливості діяльності інвестиційних фондів на фондовому ринку
Authors: Чеберяко, О.В.
Keywords: інституційні інвестори
институционные инвесторы
institutional investors
інвестиційна компанія
инвестиционная компания
investment company
інститути спільного інвестування
институты общего инвестирования
іnstitutes of the general investing
корпоративний інвестиційний фонд
корпоративный инвестиционный фонд
corporate investment fund
компанія з управління активами
компания с управления активами
company from the management of assets
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Чеберяко О.В. Сутність та особливості діяльності інвестиційних фондів на фондовому ринку / О. В. Чеберяко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 24. - C. 196-213.
Abstract: У статті розглянуто сутність, класифікацію та особливості діяльності інвестиційних фондів, які шляхом емісії та продажу цінних паперів здійснюють поєднання ресурсів безлічі дрібних інвесторів, а об’єднані ресурси інвестуються в цінні папери, об’єкти нерухомості, валюту та інші активи, що не суперечить вимогам законодавства. Саме інвестиційні інститути є тими фінансовими посередниками, які запускають механізм фондового ринку, здійснюють перерозподіл грошових ресурсів від тих, хто володіє грошовими коштами, до тих, хто потребує додаткових фінансових ресурсах.
В статье рассмотрены сущность и особенности деятельности инвестиционных фондов, которые путем эмиссии и продажи ценных бумаг осуществляют сочетание ресурсов множества мелких инвесторов, а объединенные ресурсы инвестируются в ценные бумаги, объекты недвижимости, валюту и другие активы, что не противоречит требованиям законодательства. Именно инвестиционные институты являются теми финансовыми посредниками, которые запускают механизм фондового рынка, осуществляют перераспределение денежных средств от тех, кто ими обладает, к тем, кто нуждается в дополнительных финансовых ресурсах .
Essence and features of activity of of investment funds are considered in the article, which by emission and sale of securities carry out combination of resources of great number of shallow investors, and the incorporated resources are invested in securities, objects of the real estate, va¬lyutu and other assets, that does not conflict with the requirements of legislation. Exactly investment institutes are those financial mediators, which start the mechanism of fund market, carry out the redistribution of money resources from those, who owns a money, to those, who requires additional financial resources.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7383
Appears in Collections:Випуск 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cheberyako.pdf497.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.