DSpace at library NPU Dragomanova » Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету » 2013 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6943
Title: До питання про вдосконалення викладання дисципліни “Методика виховної роботи”
Authors: Шевченко, А. Ф.
Keywords: методики виховної роботи
методики воспитательной работы
methods of educational work
різнобічна орієнтація майбутнього вчителя
разносторонняя ориентация будущего учителя
versatile orientation of the future teacher
самостійна практична діяльність студента
самостоятельная практическая деятельность студента
independent practical work of student
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Шевченко А. Ф. До питання про вдосконалення викладання дисципліни “Методика виховної роботи” / А. Ф. Шевченко // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2013 рік, 4-6 лютого 2014 року / укл. Г. І. Волинка, О. В. Уваркіна, О. П. Ємельянова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – с. 205-207
Abstract: Як свідчать реалії сьогодення, сучасний рівень інтеграції суспільних, гуманітарних, технічних наук та швидке зростання інформаційних потоків призводять до об’єктивної неможливості охопити всі сфери людської діяльності в освітньому процесі. У зв’язку з цим, пріоритетним стає можливість побудови навчання в рамках категорій суб’єктності та комунікативної природи педагогічної взаємодії, що спонукає до необхідності переосмислення існуючих традиційних підходів організації навчання у вищій школі.
Как свидетельствуют реалии, современный уровень интеграции общественных, гуманитарных, технических наук и быстрый рост информационных потоков приводят к объективной невозможности охватить все сферы человеческой деятельности в образовательном процессе. В связи с этим, приоритетным становится возможность построения обучения в рамках категорий субъектности и коммуникативной природы педагогического взаимодействия, что побуждает к необходимости переосмысления существующих традиционных подходов организации обучения в высшей школе.
As the reality of today, the current level of integration of social, humanitarian, technical sciences and the rapid growth of information flows lead to objective impossibility to cover all areas of human activity in the educational process. In this regard, the priority is building a learning opportunity within the categories of subjectivity and communicative nature of educational interaction that leads to the need to rethink traditional approaches existing organization of education in high school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6943
Appears in Collections:2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchenko.pdf370.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.