DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6110
Title: Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи)
Authors: Аносов, Іван Павлович
Keywords: антропологізм
антропологія
антропологія педагогічна
антропологічний підхід
гуманізація освіти
особистісно-орієнтована освіта
педагогічні інновації
anthropologism
anthropology
pedagogical anthropology
anthropological approach
new methods of teaching
personally-oriented education
Issue Date: 2004
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Аносов, Іван Павлович. Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи) : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.01 / І. П. Аносов ; наук. кер. В. П. Андрущенко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2004. - 46 с.
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-концептуальних основ антропологізму як чинника гуманізації освіти. За допомогою аналізу характерних ознак антропологізму в контексті генези загальної педагогіки та історії педагогіки конкретизовано його місце в педагогічних принципах. У процесі дослідження антропологізму в гуманізації освіти з’ясовано, що врахування цього чинника впливає на цілеспрямованість педагогічного процесу, вибір його змісту, засобів і форм навчання і виховання в конкретній педагогічній системі, шляхів реалізації диференційованого й індивідуального підходів у педагогічному процесі. У дисертації з’ясовано особливості сучасного антропологізму, розкрито його роль у гуманізації освіти, визначено культурологічні, соціально-психологічні аспекти антропологізму як освітнього чинника, проаналізовано педагогічний досвід реалізації антропологічного підходу в гуманістично орієнтованих інноваціях, встановлено принципи і критерії реалізації педагогічного антропологізму в цих інноваціях і в підготовці вчителя. Отримані в ході дослідження дані можуть бути використані при розробці освітніх стандартів, навчальних планів, змісту і методів освітньої діяльності, у процесі підготовки майбутнього вчителя до реалізації гуманних основ освіти.
The dissertation is devoted to research of theoretico-conceptual basis of anthropologism as the factor of education humanism. On the basis of anthropological typical characteristics analysis in the context of general pedagogics genesis its place is made concrete in pedagogical principles. In the process of anthropological research in the sphere of education humanism it is stated that its accounting influences the aim choice of educational process contents, means, forms and pedagogical process ways in the concrete pedagogical system, the realization ways of differential and individual approaches. In the research modern anthropological peculiarities are determined, the anthropological role in the humanism of pedagogical process is discovered: culturological, socio-psychological aspects of anthropologism as the educational factor are determined; the pedagogical experience of anthropological approach realization in humane oriented innovations is analysed; realization principles and criteria of pedagogical anthropologism in these innovations and teacher's training are determined. The research data can be used at working out educational standards, curricula, contents and methods of educational activity and in the process of the intending teacher's training to humane educational basis realization.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6110
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anosov.pdf404.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.