DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6044
Title: Теорія і практика підприємницької освіти в розвинутих зарубіжних країнах
Authors: Романовський, Олександр Олексійович
Keywords: підприємництво
предпринимательство
entrepreneurship
освіта
образование
education
підприємницька освіта
предпринимательское образование
entrepreneurship education
підприємницька освіта в зарубіжних країнах
предпринимательское образование в зарубежных странах
entrepreneurship education in foreign countries
національна освітня програма з питань підприємництва
национальная образовательная программа по вопросам предпринимательства
national entrepreneurship educational program
вища освіта
высшее образование
higher education
вища школа
высшая школа
higher school
організаційно-педагогічні умови
организационно-педагогические условия
organizational and pedagogical conditions
методи і засоби навчання
методы и средства обучения
teaching technologies and methods
навчальні програми і плани
учебные программы и планы
syllabi and curricula
Issue Date: 2003
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Романовський, Олександр Олексійович. Теорія і практика підприємницької освіти в розвинутих зарубіжних країнах : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.01 / О. О. Романовський ; наук. кер. М. І. Шкіль ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 40 с.
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню зарубіжних підходів до професійної підготовки підп-риємців та визначенню шляхів і засобів використання досвіду підприємницької освіти провідних розвинених країн світу в національних умовах. Спираючись на зарубіжний досвід, доведено, що підприємництво є базою національної економіки, а ефективна підприємницька освіта - фундамен-том економічного розвитку демократичного суспільства. Проаналізовано особливості формування підходів до підприємницької освіти в економічно розвинутих країнах світу. Доведено соціально-орієнтовану сутність підприємницької освіти як складової економічного потенціалу суспільства. Розкрито феномен підприємництва та термінологічні ознаки, що відрізняють його від інших видів сучасної економічної діяльності. Визначено і обґрунтовано вимоги до особистісних якостей підприємця і запропоновано на цій основі типологію сучасних підприємців; визначено умови формування особистості з високим рівнем підприємницької культури. В дослідженні виявлено особливості й умови здійснення підприємницької освіти у промис-лово розвинутих країнах світу та можливості використання зарубіжного досвіду в Україні; запро-поновано модель підприємницької освіти та шляхи її реалізації в умовах вищої освіти України. Отримані в ході дослідження дані можуть бути використані для розробки складових галу-зевого стандарту підприємницької освіти (освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм) і подальшого вдосконалення підприємницької освіти в існуючих вищих навчальних закладах України. Теоретичні положення та апробовані технології можуть бути використані при реформуванні всіх рівнів підприємницької освіти в Україні.
Диссертация посвящена исследованию зарубежных подходов к профессиональной подго-товке предпринимателей и определению путей и средств использования опыта предприниматель-ского образования ведущих развитых стран мира в национальных условиях. На основе зарубежного опыта доказано, что предпринимательство составляет базу нацио-нальной экономики, а эффективное предпринимательское образование является фундаментом экономического развития демократического общества. Проведен анализ и раскрыты особенности формирования подходов к предпринимательско-му образованию в экономически развитых странах мира; раскрыта социально-ориентированная сущность предпринимательского образования как составляющей экономического потенциала об-щества; раскрыт феномен предпринимательства и его терминологические признаки, отличающие его от других видов современной экономической деятельности; определены и обоснованы требо-вания к личностным качествам предпринимателя и на этом основании предложена типология со-временных предпринимателей; определены условия формирования личности с высоким уровнем предпринимательской культуры. В исследовании выявлены особенности и условия осуществления предпринимательского образования в промышленно развитых странах мира, определены возможности использования зарубежного опыта в Украине; предложена модель предпринимательского образования и пути ее реализации в условиях высшего образования Украины. Анализ теоретических подходов и концепций предпринимательского образования в эконо-мически развитых странах свидетельствует о том, что роль и место предпринимательства в конк-ретной стране зависит, главным образом, от ее общественно-политического строя. В демократиче-ских странах с рыночной экономикой свободное предпринимательство является основой их эко-номического развития и прогресса, а предпринимательское образование является необходимым и ему придается большое значение. Предпринимательское образование является важной составля-ющей воспитания у населения уважения к ценностям демократии, рыночной экономики, частной собственности и индивидуальной инициативности, свобод и прав человека. Образование в экономически развитых зарубежных странах имеет всеобщую предприни-мательскую ориентацию: ученики средних школ и студенты высших учебных заведений незави-симо от выбранной профессии получают начальное предпринимательское образование при изуче-нии практически всех предметов. Для успешной реализации в Украине национально-образовательной программы по вопро-сам предпринимательства и подготовки собственных предпринимателей необходимо привлекать для учебной, научно-методической и воспитательной деятельности известных успешных пред-принимателей, готовить учителей и преподавателей в области предпринимательства, обучение предпринимательству начинать еще в средней школе, затем совершенствуя его в вузе. Главные задачи предпринимательского образования таковы: раскрыть каждой личности ценности и преимущества демократии, свободного предпринимательства и рыночной экономики; воспитать в человеке уважение к свободе, частной собственности и законам; привить каждому гражданину чувство ответственности за свое личное экономическое состояние и судьбу всего об-щества; воспитать в каждой личности амбициозность, высокие материальные и моральные запро-сы и потребности; развить в каждом индивидууме собственные экономические навыки потребителя, содействовать воспитанию в нем социальной, гражданской и государственной ответственности, научить его понимать деловые операции и экономически мыслить; научить личность критически мыслить, самостоятельно принимать жизненно важные решения, привить ей осознание необходимости быть независимым в бизнесе и жизни; обучить людей навыкам цивилизованного общения и правилам работы в группе. При усовершенствовании предпринимательского образования в Украине необходимо ис-пользовать методы, поощряющие обучение и вызывающие интерес у слушателей, такие как: прак-тический опыт успешного предпринимательства; обмен полезным опытом; использование полез-ного опыта и обучение посредством приобретения собственного опыта; экспериментирование; использование ”кейсовых методов”; создание и анализ деловых ситуаций, при которых необходи-мо рисковать и возможно допускать ”положительные ошибки”; творческое решение проблем; об-ратная связь, инсценировка и ролевые игры, а также положительное влияние примеров и образцов для использования, анализ отрицательных примеров и образцов обучения; анализ отри-цательного опытa; взаимодействия обучаемых с внешним, реальным миром. Полученные в процессе исследования данные могут быть использованы для разработки ос-нов отраслевого стандарта предпринимательского образования (образовательно-квалификационных характеристик и образовательно-профессиональных программ) и дальней-шего усовершенствования предпринимательского образования в существующих высших учебных заведениях Украины. Теоретические положения и апробированные технологии могут быть использованы при реформировании всех уровней предпринимательского образования в Украине.
The dissertation is devoted to investigation of foreign countries approaches to professional training of entrepreneurs and to determining ways of implementation of entrepreneurship education experience of the world. On the basis of foreign experience it is proved that entrepreneurship is the essence of national economy, and effective entrepreneurship education is the basis of democratic society economic develop-ment. Peculiarities of approaches development to entrepreneurship education in different countries with developed economy are ana-lyzed and studied. Socially oriented basis of entrepreneurship education as a constituent of the society economic potential is investigated. Entrepreneurship phenomenon and its termi-nological indications differentiating it from other types of contemporary economic activities are consi-dered. Requirements to personal qualities of an entrepreneur are defined as a basis for the proposed typol-ogy of contemporary entrepreneurs. Conditions necessary for development of personality characterized by high level of entrepreneurship culture are defined. The research presents peculiarities and ways of entrepreneurship education provided in industrially developed countries of the world. It also defines opportunities to use foreign experience in Ukraine. The model of entrepreneurship education and conditions necessary for its implementation in the system of higher education of Ukraine are proposed. The results of the research can be used for the development of the constituents of entrepreneurship education (educational qualification characteristics and educational professional programs) branch stan-dards and for further improvement of entrepreneurship education in present higher educational establish-ments of Ukraine. Theoretical issues and approbated technologies can be used in the process of reforming all levels of entrepreneurship education in Ukraine.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6044
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romanovsky.pdf300.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.