DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інститут неперервної освіти » Наукові праці Інституту неперервної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5543
Title: System doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Ukrainie
Issue Date: 2013
Abstract: Wstęp Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu „Andragogika – przyszłość szkolnictwa zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Celem opracowania jest porównanie systemu doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w Polsce i na Ukrainie - we współpracy Instytutu Innowacji i Biznesu w Kielcach z Instytutem Przekwalifikowania i Doskonalenia Zawodowego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa w Kijowie oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Rezultatem poniższych rozważań teoretycznych i analiz będą propozycje wdrożenia najciekawszych rozwiązań ukraińskich, których implementacja może przyczynić się do podniesienia efektywności doskonalenia zawodowego nauczycieli, a w perspektywie długofalowej – rozwoju społeczeństwa polskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu i wydaniu niniejszej publikacji. Mamy nadzieję, że książka będzie przydatna nie tylko dla pracowników nauki zajmujących się zagadnieniami kształcenia i doskonalenia nauczycieli, lecz także dla podmiotów i organów decydujących o przebiegu rozwoju zawodowego nauczycieli, a przede wszystkim dla nauczycieli, których rozwój ma ogromne znaczenie dla przyszłości polskiej edukacji. Prawdziwą satysfakcję sprawiłoby nam przyczynienie się do poprawy systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w naszym kraju, w tym celu sformułowałyśmy rekomendacje, które traktujemy jako zaproszenie do dyskusji nad poruszanymi w książce zagadnieniami. Z poważaniem, Zespół redakcyjny
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5543
ISBN: 978-83-920964-4-3
Appears in Collections:Наукові праці Інституту неперервної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prof. development of teachers in Poland and Ukraine.pdf3.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.