DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5238
Title: Психологічні основи становлення образу світу дітей шкільного віку.
Authors: Бушай, Ігор Михайлович
Keywords: образ світу
когнітивна складність образу світу
емоційний фон світовідчуття
відхилення поведінки
дисгармонії особистісного розвитку
образ реального світу
образ ідеального світу
гетерохронність
ідентифікація
психологічна корекція
the world appearance
cognitional complication of the world appearance
emotional background
is attitude
device of conduct
dependent conduct
disharmonies of personality development
offences of the real world
offences of the ideal world
psychological correction
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Бушай, Ігор Михайлович. Психологічні основи становлення образу світу дітей шкільного віку : автореферат дис. ... докт. психол. наук : 19.00.07 / І. М. Бушай ; наук. консультант О. В. Скрипченко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 41 с.
Abstract: У дисертації досліджуються психологічні основи становлення образу світу школярів початкових, середніх та старших класів. В руслі особистісно-моделюючої парадигми утверджується положення про те, що вихідною засадою становлення особистості учнів на різних вікових етапах розвитку виступає їх образ світу, як результат психічного відображення оточуючої реальності. Згідно із теоретичними установками особистісно-моделюючого підходу вибудовується авторська концепція становлення образу світу особистості школярів. У висунутих вихідних положеннях обґрунтовуються питання генезису образу світу в діалектичному взаємозв’язку із образом „Я”, його зміст, структура та типологічні особливості на кожному віковому етапі дорослішання дитини; встановлюються сутність психологічних механізмів та закономірностей функціонування образу світу, основні підходи його психодіагностики у школярів початкових, середніх та старших класів. Створена психологічна модель образу світу дозволяє узагальнити зовнішні чинники та особистісні детермінанти становлення образу світу учнів, виявити критерії, рівні та показники структурно-динамічних та типологічних відмінностей цього процесу, їх вплив на ефективність соціалізації школярів, поведінку. Розроблено та впроваджено у практику навчально-виховного процесу школи та діяльність психологічної служби систему психокорекції образу світу учнів, різні форми профілактичної та особистісно-розвивальної роботи із їх батьками, вчителями. Апробована програма активізації образу світу дітей шкільного віку, що спрямована на нівелювання особистісних дисгармоній розвитку, девіацій поведінки, порушень соціалізації.
In dissertation probed theoretical-methodological and psychological bases of becoming of appearance of the world of schoolboys of initial, middle and senior classes. In a river-bed personality designing paradigms position becomes firmly established that on the different age-old stages their appearance of the world comes forward initial principle of becoming of personality of students, as a result of psychical imprint of reality. The psychological model of the world appearance is created allowed to generalize external factors and personality determinants of becoming of appearance of the world of students, find out indexes and criteria of tipologichnikh differences of this process, their influence on efficiency of socialization of schoolboys, conduct. It is developed and inculcated in practice educational-educate to the process and activity of psychological service of school system of psycho activator, psikhokorekcii appearance of the world of students, different forms of konsul'tativnoy work with their parents, teachers. Approved program of activation of appearance of the world of children of school age, directed on levelling of personality disharmonies of development, displays of deviation conduct, optimization of socialization.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5238
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bushay.pdf406.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.