DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4957
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілик, Роман Миколайович-
dc.date.accessioned2014-04-09T11:58:24Z-
dc.date.available2014-04-09T11:58:24Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationБілик, Роман Миколайович. Методика інтегрованого навчання основ охорони праці і безпеки життєдіяльності майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Р. М. Білик ; наук. керівник М. С. Корець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2012. - 20 с.-
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4957-
dc.description.abstractДисертацію присвячено розробці методики інтегрованого навчання основ охорони праці і безпеки життєдіяльності майбутніх учителів технологій, обґрунтовано методологічні підходи до інтеграції знань. Сформульовано базові закономірності та концептуальні засади інтеграції знань майбутніх учителів технологій. Обґрунтована доцільність впровадження системи інтегрованого навчання в ВНЗ шляхом оптимального поєднання предметного та інтегрованого навчання. Обґрунтовано принципи структурування знань в процесі їх інтеграції та уточнено критерії відбору змісту навчального матеріалу з урахуванням ідей інтеграції у вищій педагогічній школі. Теоретично та експериментально доведена залежність між якістю засвоєння знань та ступенем їх інтеграції. Побудована модель інтеграції загальнотехнічних та професійних знань. На її основі розроблено модель інтегрованого навчання курсу «Безпека життєдіяльності та охорона праці», враховуючи специфіку діяльності майбутніх учителів технологій. Розроблено методику інтегрованого навчання безпеки життєдіяльності та основ охорони праці в педагогічних навчальних закладах та її організаційне забезпечення.ru_RU
dc.description.abstractDissertation is devoted of development of method of computer-integrated studies of bases of labour and safety of vital functions of future teachers of technologies protection, grounded methodological going near integration of knowledges. Base conformities to the law and conceptual principles of integration of knowledges of future teachers of technologies are formulated. Expedience of introduction of the system of computer-integrated studies is grounded at professionally pedagogical school by optimum combination of subject and computer-integrated studies. Grounded principles of structures of knowledges in the process of their integration and the criteria of selection of maintenance of educational material are specified taking into account the ideas of integration at professionally pedagogical school. In theory and dependence is experimentally well-proven between quality of mastering of knowledges and degree of their integration. The model of integration of in-technical and professional knowledges is built. On its basis of the developed models of computer-integrated studies of course of «Safety of vital functions and labour protection», taking into account the specific of activity of future teachers of technologies. The method of computer-integrated studies of safety of vital functions and labour protection is developed in professionally pedagogical educational establishments and it orgware.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherВидавництво НПУ іменіМ.П.Драгомановаru_RU
dc.subjectінтеграціяru_RU
dc.subjectзнанняru_RU
dc.subjectсинергетикаru_RU
dc.subjectзагальнотехнічні дисципліниru_RU
dc.subjectзагальноосвітня підготовкаru_RU
dc.subjectпрофесійна підготовкаru_RU
dc.subjectдидактична системаru_RU
dc.subjectintegrationru_RU
dc.subjectknowledgeru_RU
dc.subjectsynergeticsru_RU
dc.subjectin-technical disciplinesru_RU
dc.subjectgeneral preparationru_RU
dc.subjectprofessional preparationru_RU
dc.subjectdidactics systemru_RU
dc.subject.classification373.5.016:331(043.3)ru_RU
dc.titleМетодика інтегрованого навчання основ охорони праці і безпеки життєдіяльності майбутніх учителів технологій.ru_RU
dc.typeOtherru_RU
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biluk.pdf326.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.