DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4748
Title: Становлення життєтворчості особистості в контексті модернізації української освіти
Authors: Джура, Олександр Дмитрович
Keywords: освіта
духовна сутність освіти
життєтворчість особистості
життєвий шлях
мистецтво жити
Болонський процес
глобалізація
демократизація
education
spiritual essence of education
individual creativity
lifeline
the art of living
the Bologna process
globalization
democratization
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Джура, Олександр Дмитрович. Становлення життєтворчості особистості в контексті модернізації української освіти : автореф. дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.10 / О. Д. Джура ; наук. консультант В. П. Андрущенко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2012. - 32 с.
Abstract: У дисертації аналізується роль освіти, як чинника життєтворчості особистості в умовах сучасних викликів глобалізованого світу; виділено основні чинники цього процесу, їх взаємозв’язок і взаємодія; напрями її еволюції у інформаційну добу та особливості реалізації в українському суспільстві. Сьогодні стає дедалі очевиднішою теза про те, що особистість повинна ставати активним творцем свого життя в умовах постійних змін, має бути озброєна ефективними технологіями життєтворчості і володіти досвідом передбачення нових тенденцій у розвитку суспільства загалом та конкретної особистості зокрема. Доведено, що на життєтворчість особистості впливають такі чинники, як родинне і громадське виховання, засоби масової інформації і культури, релігія і наука, освіта, інші форми суспільної свідомості та досвіду; вплив освіти є найбільш дієвим, адже саме в освіті й через освіту людина цілеспрямовано й під керівництвом вчителя здобуває знання, формує власний світогляд, отримує суспільно значиме виховання. Освіта, перетворюючись завдяки новітнім інноваційно-гуманістичним і особистісно-орієнтованим педагогічним методикам, технологіям і світоглядним принципам на простір життєтворчості особистості, перетворюється на буттєво-необхідний елемент людського життя. На засадах формування духовності через феномен освіти і має бути зорієнтована підготовка людини до життя в сучасному відкритому суспільстві, оскільки освіта найактивніше збирає й аналізує інформацію. У широкому призначенні освіта є «наповненням» індивіда інформацією і зразками кращого практичного досвіду. Саме освіта є гарантом індивідуального розвитку і водночас плекає інтелектуальний та духовний потенціал нації, а сьогодні ще й формує громадян відкритого демократичного суспільства, яке становить ідеал для значної частини людства.
The thesis analyses the role of education as individual creativity factor in the context of modern challenges of globalized world; the main factors of this process, their interconnection and interaction; tendencies of its evolution at information age and implementation features of Ukrainian society. Today thesis about the importance of becoming an active creator of life in the context of regular changes is more obvious. An individual must be equipped with efficient technologies of creativity and be able to predict some new tendencies of society development in general and of one particular person. It is proved that such factors as family and public education, mass media and mass culture, religion and science, education, other forms of social consciousness and experience influence individual creativity. The influence of education is most efficient, because only in and by means of education, the individual assisted by teacher acquires knowledge, forms one’s own world outlook, get socially important education. Due to the latest innovative humanistic and personally oriented teaching methods, technologies and ideological principles, education transforms into individual creativity space, and also into a vital element of human life. The basis of the process of getting the person ready for mature life is spirituality seen through the phenomenon of education, as education gathers and analyses information most actively. In its broad sense, education is a process of filling the individual with information and samples of best practical experience. Education is a guarantee of individual development and at the same time nourishes intellectual and spiritual potential of society, and today it forms the citizens of open democratic society, which is ideal for the major part of mankind.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4748
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzhura.pdf358.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.