Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Формування міжкультурної мовної компетенції іноземних студентів у форматі дистанційного навчання: недоліки та переваги

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Івлєва, С. М.
dc.date.accessioned 2021-10-26T07:02:50Z
dc.date.available 2021-10-26T07:02:50Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Івлєва, С. М. Формування міжкультурної мовної компетенції іноземних студентів у форматі дистанційного навчання: недоліки та переваги / С. М. Івлєва // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – Вип. СL (150). – С. 105-111. – DOI: https://doi.org/10.31392/NZ-npu-150.2021.10. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/35307
dc.description.abstract В статті розглянуто сучасний погляд на формування міжкультурної компетенції іноземних студентів на початковому етапі, які навчаються російською мовою on-line, використовуючи дистанційну технологію платформи ZOOM. Обґрунтована необхідність формування міжкультурної компетенції для адаптації студентів-іноземців до умов в іншомовному середовищі з метою запобігання культурному шоку. Виявлені проблеми, що впливають на сприйняття та засвоєння мовленнєвих та граматичних моделей, методи подолання цих труднощів у дистанційному форматі. Автор акцентує увагу на застосуванні системного, ретельного підходу щодо підбору та подання відповідного текстового та ілюстративного матеріалу, який викликає зацікавленість до теми, що вивчається, надає можливість збагатити та поглибити знання про культуру країни навчання студента. При цьому звертається увага на використання сучасних інтерактивних технологій навчання, які надають можливість враховувати індивідуальні особливості студентів: волю, інтереси, пам’ять, темперамент, логічні здібності. Розглянуті теоретико-методологічні засади, що застосовуються у навчальному процесі іноземних студентів. Обґрунтована необхідність формування міжкультурної комунікації та компетентності для адаптації студентів-іноземців до нових умов перебування в іншому культурному та іншомовному середовищі з метою безперешкодного, комфортного отримання якісної освіти, запобігання культурному шоку. Продемонстровано, як під час дистанційного навчання відбувається проведення заняття, та контроль виконання самостійної роботи студента. Звернено увагу на збільшення навантаження та посилення відповідальності викладачів при роботі дистанційно. Окреслені переваги та недоліки дистанційного навчання, вимоги до здобувачів вищої освіти. ua
dc.description.abstract В статье рассмотрен современный взгляд на формирование межкультурной компетенции иностранных студентов, которые обучаются на не родном языке в высших учебных заведениях Украины дистанционно на платформе ZOOM. Обоснована необходимость формирования межкультурной компетенции для адаптации иностранцев в условиях иноязычной среды и возможности избежать “культурного шока”. Автор акцентирует внимание на важности системного, тщательного подхода к выбору и подаче соответствующего текстового и иллюстративного материала, который вызывает интерес к изучаемой теме, предоставляет возможность обогатить знания о культуре страны обучения студента. При этом отмечается, что современные интерактивные технологии обучения позволяют наилучшим образом учитывать индивидуальные способности студентов: интересы, увлечения, волю, память, темперамент, логические способности. Обозначены проблемы, которые оказывают влияние на восприятие и усвоение вводимого дистанционно, учебного материала: лингвистических и грамматических моделей, методы преодоления сложностей, возникающих в процессе обучения в режиме on-line. Акцентируется внимание на повышении ответственности и увеличении нагрузки преподавателей при работе дистанционно. Очерчены преимущества и недостатки дистанционного обучения, требования к учащимся. ua
dc.description.abstract The article considers a modern view on the formation of intercultural competence of foreign students at initial stage, who study in Russian on-line, using remote technology platform ZOOM. Theoretical and methodological principles used in the educational process of foreign students are considered. The necessity of formation of intercultural competence for adaptation of foreign students to the conditions of stay in a foreign language environment in order to prevent culture shock is substantiated. Problems influencing the perception and mastering of speech and grammar models, methods of overcoming these difficulties in a remote format are identified. The author emphasizes the application of a systematic, careful approach to the selection and presentation of relevant textual and illustrative material, which arouses interest in the topic studied, provides an opportunity to enrich and deepen knowledge about the culture of the country of study. Attention is paid to the use of modern interactive learning technologies, which provide an opportunity to take into account the individual characteristics of students: will, temperament, logical abilities. It is demonstrated how during distance learning takes place and how takes place the control of student’s independent work. Attention is paid to increasing the workload and strengthening the responsibility of teachers when working remotely. The advantages and disadvantages of distance learning, requirements for higher education students are outlined. ua
dc.language.iso uk_UA ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject мовна компетенція ua
dc.subject міжкультурна комунікація ua
dc.subject діалог культур ua
dc.subject міжкультурна компетенція ua
dc.subject дистанційне навчання ua
dc.subject дистанційні технології ua
dc.subject платформи ZOOM ua
dc.subject MOODLE ua
dc.subject речевая компетенция ua
dc.subject межкультурная коммуникация ua
dc.subject межкультурная компетенция ua
dc.subject дистанционное обучение ua
dc.subject дистанционные технологии ua
dc.subject платформы ZOOM ua
dc.subject MOODLE ua
dc.subject language competence ua
dc.subject intercultural communication ua
dc.subject intercultural competence ua
dc.subject distance learning ua
dc.subject distance technologies ZOOM ua
dc.subject MOODLE platforms ua
dc.title Формування міжкультурної мовної компетенції іноземних студентів у форматі дистанційного навчання: недоліки та переваги ua
dc.title.alternative Формирование межкультурной языковой компетенции иностранных студентов в формате дистанционного обучения: недостатки и преимущества ua
dc.title.alternative Formation of intercultural language competence of foreign students in the format of distance learning: disadvantages and advantages ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics