Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Олійник, Анатолій Іванович
dc.date.accessioned 2012-01-20T10:10:28Z
dc.date.available 2012-01-20T10:10:28Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Олійник, Анатолій Іванович. Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / А. І. Олійник ; наук. кер. В. П. Андрущенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/340
dc.description.abstract Обгрунтовано роль інформаційних технологій у процесі інноваційного розвитку освіти. Показано, що впровадження інформаційних освітніх технологій є одним з головних чинників становлення та розвитку інноваційно-інформаційного суспільства. Головною засадою впровадження даних технологій є висока інформаційна культура особистості, що базується на загальнолюдських цінностях і адекватній інноваційно-інформаційному суспільстві моделі морального виховання його членів. Наголошено, що впровадження інформаційних освітніх технологій грунтується на собистісно орієнтованому підході до процесу навчання, відмові від науко- та раціоцентризму, розвитку творчого потенціалу особистості, вільному вираженні нею власних поглядів і переконань, емоцій і почуттів. Розкрито об'єктивну зумовленість і потребу інформатизації освіти як єдиного засобу швидкісної передачі інформації, інтенсифікації навчально-виховного процесу, нарощування об'єму знань, підвищення дієвості контролю успішності учнів і студентів, розширення інтелектуальних можливостей учасників навчально-виховного процесу. ru_RU
dc.description.abstract In dissertation the role of information technologies is grounded in the process of innovative development of education. It is shown that introduction of information educational technologies is one of main factors of becoming and development of innovative informative society. Main principles of introduction of information educational technologies is above all things a high informative culture of personality which is based on common to all mankind values and adequate innovative informative society model of moral education of his cocks. It is marked that introduction of information educational technologies is based on the personality oriented approach to the process of studies, to the waver of nauko- and ratsiotsentrizmu, to development of creative potential of personality, free expression by it own looks and persuasions, emotions and senses and others like that. An author is expose an objective conditionality and necessity of informatization of education as the unique mean of the speed passing to information, intensification of an educational-educate process, increase of volume of know ledges, increase of effectiveness of control of progress of students and students, expansion of intellectual possibilities of participants of an educational-educate process. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова ru_RU
dc.subject інформаційні технології ru_RU
dc.subject комунікаційні технології ru_RU
dc.subject інноваційний розвиток ru_RU
dc.subject освіта ru_RU
dc.subject information technologies ru_RU
dc.subject innovative development ru_RU
dc.subject education ru_RU
dc.subject.classification 316.752 ru_RU
dc.title Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics