DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/338
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛобанчук, Олена Анатоліївна-
dc.date.accessioned2012-01-20T09:43:09Z-
dc.date.available2012-01-20T09:43:09Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationЛобанчук, Олена Анатоліївна. Інтеграція видів художньої діяльності як засіб розвитку мовлення молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. А. Лобанчук ; наук. керівник Л. О. Варзацька ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 22 с.ru_RU
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/338-
dc.description.abstractДосліджено проблему інтеграції видів художньої діяльності засобом розвитку мовлення молодших школярів. Розкрито змістовий, мотиваційний і операційний компоненти методики розвитку мовлення учнів початкових класів засобом інтегрованої художньої діяльності на базі діяльнісного, комунікативного, соціокультурного підходів до організації особистісно орієнтованого навчання. Створено модель мовленнєвого розвитку учнів за умов застосування даного засобу у процесі вивчення української мови, зокрема, визначено лінгводидактичні умови, за яких можна поглибити потенційний розвиток мовленнєвих умінь і навичок учнів за допомогою мистецької спрямованості навчання. Запропоновані зміст, методи та форми навчання орієнтовані на провідні види діяльності дитини (ігрову, художню, дослідницьку) та метод узагальнених предметних структур і узагальнених способів мовленнєвої та пізнавальної діяльності. Як структурні блоки інноваційної технології визначено підсистему текстів і мистецьких творів, під систему комплексних вправ, завдань (за мірою допомоги, рівнем творчості, способами інтегрованої художньої діяльності) стосовно структури навчально-виховного процесу, компонентами якої є розширення кругозору, збагачення словника та граматичної структури мовлення учнів як передумови, що формує здатність особистості займати активну позицію у житті та пізнанні, а також підсистему проектної, інтерактивної діяльності учнів і підсистему управління сприйманням, мисленням, уявою, словесною творчістю у структурі інтегрованого уроку рідної мови та мовлення. Визначено та досліджено процес формування українського усного та писемного мовлення молодших школярів загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих навчальних закладів мистецького спрямування.ru_RU
dc.description.abstractDissertation deals with the problem of integration of artistic activity forms using the way of the speech’s development from the pupils of primary school. The semantic, operational and motivational components of methods the speech’s development from the pupils of primary school using the way of integration of artistic activity forms on the basis of actional, communicative, social and ciltural approach to organization personal position-finding teaching are exposed. The technology of speeching development using integrative artistic activity during the process oh learning Ukranian language is created, in particular the lingua-didactic conditions using which one can extend the potential development of speeching abilities and skills with help of artistic orientation of learning are pointed out; the structural blocks of innovational technology are: a) subsystem of texts and artistic works; b) subsystem of complex exersices and tasks ( according to the level of help, creation, ways of integrative artistic activity) concerning the structure of learning and educational process, separate component of this one are the broadening of one’s outlook, enrichment of vocabulary and grammar structure of pupil’s speeching as a condition which forms personal’s ability to occupy an active vital (living) position in life and knowledge; d) subsystem of projective, interactive pupil’s activity; e) subsystem of ruling perception, thinking, conception, verbal creation in structure of integrative lesson of mother tongue and speech. The process of forming ukranian oral and written speech of primary and secondary schools pupils, specialized art teaching establishments is determined and searched.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherВидавництво НПУ імені М.Драгомановаru_RU
dc.subjectінтеграціяru_RU
dc.subjectвиди художньої діяльностіru_RU
dc.subjectзасоби розвитку мовленняru_RU
dc.subjectмолодші школяріru_RU
dc.subjectпроектна діяльністьru_RU
dc.subjectintegrationru_RU
dc.subjectforms of artistic activityru_RU
dc.subjectways of speech’s developmentru_RU
dc.subjectpupils of primary schoolru_RU
dc.subject.classification371.38:78ru_RU
dc.titleІнтеграція видів художньої діяльності як засіб розвитку мовлення молодших школярівru_RU
dc.typeOtherru_RU
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lobanchuk.pdf391.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.