DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 21. Історико-педагогічні студії » Випуск 13-14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33312
Title: Формування психолого-педагогічних компетентностей магістрів права в процесі їх професійної підготовки
Other Titles: Formation of psychological and pedagogical competencies of masters of law in the process of their professional training
Authors: Булда, А. А.
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Булда, А. А. Формування психолого-педагогічних компетентностей магістрів права в процесі їх професійної підготовки / А. А. Булда // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / гол. ред. Н. М. Дем’яненко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. - Вип. 13-14 : VІ Морозівські читання «Освіта впродовж життя : педагогіка, андрагогіка, герогогіка» = «Lifelong learning : pedagogy, andragogy, herogogy», 19-20 листопада 2020 р. – С. 25-27.
Abstract: Формування педагогічних компетентностей магістрів права є важливим напрямком підготовки фахівців в галузі теорії і практики педагогіки і психології вищої школи. Навчальний план даної спеціальності передбачає вивчення курсу «Педагогіка та психологія вищої школи» в обсязі трьох кредитів ECTS. Вивчаючи перший змістовий модуль «Теоретичні засади та історико – системний аналіз процесу становлення і розвитку вищої школи в Україні і світі» студенти засвоюють основні парадигми розвитку педагогіки та психології вищої школи. Змістовий модуль «Сутність і зміст процесу навчання у вищій школі» вирішує питання формування компетентностей магістрів права в контексті організації навчально – виховного процесу у вищій школі. Модуль «Організація та управління закладами вищої педагогічної освіти» дає можливості для формування професійно посадових компетентностей.
The formation of pedagogical competencies of masters of law is an important area of training in the field of theory and practice of pedagogy and psychology of higher education. The curriculum of this specialty provides for the study of the course "Pedagogy and Psychology of Higher Education" in the amount of three ECTS credits. Studying the first content module "Theoretical principles and historical - system analysis of the process of formation and development of higher education in Ukraine and the world" students learn the basic paradigms of development of pedagogy and psychology of higher education. The content module "The essence and content of the learning process in higher education" solves the issue of forming the competencies of masters of law in the context of the organization of the educational process in higher education. The third module "Organization and management of institutions of higher pedagogical education" creates the conditions and provides opportunities for the formation of professional competencies of future masters of law.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33312
Appears in Collections:Випуск 13-14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bulda_25-27.pdfосновна стаття313.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.