DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33244
Title: Освітня система інформаційного соціуму в дискурсі парадигмального прогнозу
Other Titles: Educational system of information socium in paradigmal forecast discourse
Образовательная система информационного социума в дискурсе парадигмального прогноза
Authors: Бех, Володимир Павлович
Туленков, Микола Васильович
Keywords: планетарна особистість
індустріальна освіта
інформаційна освіта
дух епохи
наука
евалюація
вільна освіта
соціологічна теорія освіти
когнітивна педагогіка
персоналізація
індивідуалізація
параметри управління освітньою системою
планетарная личность
индустриальное образование
информационное образование
дух эпохи
эвалюации
свободное образование
социологическая теория образования
когнитивная педагогика
персонализация
индивидуализация
параметры управления образовательной системой
planetary personality
industrial education
information education
spirit of the era
science
evolution
free education
theory of education
cognitive pedagogy
personalization
individualization
control parameter
Issue Date: 2020
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Бех, В. П. Освітня система інформаційного соціуму в дискурсі парадигмального прогнозу / В. П. Бех, М. В. Туленков // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Класичний приватний університет. – Київ : Гельветика, 2020. - Вип. 85. - С. 68-81. - DOI https://doi.org/10.32840/2707-9147.2020.85.8
Abstract: У статті в контексті закономірностей життєвого циклу освіти інду-стріального суспільства прогнозуються шляхи становлення освітньої системи нової інформаційної доби в алгоритмі самоврядного потенціалу сучасного соціуму. Підкреслюється, що процес налагодження системи освіти нового віку проходить у самоорганізованому режимі. Для цього оцінюються: 1) стан «духу епохи», який несе в собі персоналізоване (інфор-маційне, мережеве, знання, цифрове) суспільство, як приклад нового типу життєвого порядку для глобальних громада; 2) світоглядні імперативи екогуманістичного наповнення освітньої спільноти планети; 3) ідеологічні настанови сталого розвитку; 4) концептуальні передумови формування нового типу освіти, які жодним чином не відповідають трансформації насильницької парадигми навчання та виховання молоді технократичного віку; 5) стан фундаментальної науки як причина, що на основі освоєння нової класифікації соціальної праці повинна породжувати модернізацію змісту освіти у ХХІ столітті; 6) зміст залученого сегмента сенсоге-незу, який породжує новий поділ інформаційної роботи з метою якісного обслуговування нових операційних сил, що веде до переваг розвитку духов-ного виробництва над матеріальним. Прогнозується, що новий соціаль-ний розподіл праці сформує якісно нову номенклатуру працівників у галузі національної та міжнародної освіти. Виявлено проблеми сучасного стану теорії освіти та педагогіки, які не встигають виробити перспективи національної та міжнародної освітньої політики, що відповідають потребам соціального організму планети. Увага освітян зосереджувалась на неадекватності існуючих педагогічних та органі-заційних засобів впливати на формування творчої особистості, оскільки вони лише покращують збереження індустріальної системи освіти. Планетна особистість виправдана як ідеал освіченої людини 21 століття та кінцева мета навчання та виховання у Всесвітньому товаристві знань. Принцип персоналізації / індивідуалізації визначається як основний параметр управ-ління поколінням майбутньої системи освіти. Акцентовано увагу на перева-гах відкритої системи освіти, що підвищує ступінь індивідуальної свободи в глобалізованому світі. Педагоги та керівники освіти рекомендуються звер-татися до принципів еволюції, які сильніше сприяють поширенню людської діяльності в школі. Підкреслено привабливість ідеї самоосвіти для сучасного молодого покоління у віртуальному просторі інформаційної доби.
В статье в контексте закономерностей жизненного цикла образования индустриального общества прогнозируются пути становления образовательной системы новой информационной эпохи в алгоритме самоуправляющегося потенциала современного социума. Подчеркивается, что процесс создания системы образования нового века происходит в режиме самоорганизации. Для этого оценивается следующее: 1) состояние «духа эпохи», которое несет персонализированное (информационное, сетевое, информационное, цифровое) общество, как пример нового типа жизненного порядка для глобального сообщества; 2) мировоззренческие императивы экогуманистического наполнения образовательного сообщества планеты; 3) идеологические ориентиры для устойчивого развития; 4) концептуальные предпосылки формирования нового типа образования, никак не соответствующего трансформации насильственной парадигмы образования и воспитания молодежи технократического возраста; 5) состояние фундаментальной науки как причина того, что на основе освоения новой классификации общественного труда должна произойти модернизация содержания образования в XXI веке; 6) содержание задействованного сегмента сенсогенеза, который порождает новое разделение информационной работы, чтобы качественно обслуживать новые операционные силы, что приводит к преимуществам развития духовного производства по сравнению с материальным. Прогнозируется, что новое социальное разделение труда сформирует качественно новую номенклатуру работников в сфере национального и международного образования. Выявлены проблемы современного состояния теории образования и педагогики, которые не имеют времени для выработки перспектив национальной и международной образовательной политики, соответствующих потребностям социального организма планеты. Внимание педагогов сосредоточено на неадекватности существующих педагогических и организационных возможностей, влияющих на формирование творческой личности, поскольку они только улучшают сохранение системы промышленного образования. Планетарная личность оправдывается как идеал образованного человека 21-го века и конечная цель образования и воспитания во Всемирном обществе знаний. Принцип персонализации/индивидуализации определяется как основной параметр управления поколением будущей системы образования. Акцент делается на преимуществах открытой системы образования, которая повышает степень индивидуальной свободы в глобализированном мире. Педагогам и руководителям образования рекомендуется обратиться к принципам эволюции, которые в большей степени способствуют распространению человеческой деятельности в школе. Подчеркивается привлекательность идеи самообразования для современного молодого поколения в виртуальном пространстве информационного века.
Based on the regularities of the first stage of lifecycle for the social system of industrial education it is predicted the status of initiation for education and perception system around the turn of the anthropocene eon. It is emphasized that the process of the new age education system set- up takes place in self-organizing mode. For this purpose, the following is assessed: 1) the state of the “spirit of the era”, that carries an personalized (information, network, knowledge, digital) society, as an example of a new type of life order for the global community; 2) worldview imperatives of eco-humanistic filling of the educational community of the planet; 3) ideological guidelines for sustainable development; 4) conceptual prerequisites for the formation of a new education type that do not correspond in any way to the transformation of the violent paradigm of education and upbringing of young people of the technocratic age; 5) the state of fundamental science as a reason that, on the basis of mastering a new classification of social labor, should generate a modernization of education content in the 21st century; 6) the content of the involved segment of senseogenesis, which gives rise to a new division of information work in order to qualitatively service new operation forces, leading to the benefits of the development of spiritual production over material. It is prognosed that the new social division of labor will form a qualitatively new nomenclature of workers in domain of national and international education. The problems of the current state of the theory of education and pedagogy are revealed, those does not have time to produce perspectives of national and international educational policies relevant to the needs of the planet's social organism. The attention of educators focused on the inadequacy of the existing pedagogical and organizational facilities to impact on the formation of creative personality, since they only improve the conservation of the industrial education system. The planetary personality is justified as the ideal of an educated person of the 21st century and the ultimate goal of education and upbringing in the World Knowledge Society. The principle of personalization / individualization is defined as the main parameter of managing the generation of the future education system. Emphasis is placed on the benefits of an open system of education that enhances the degree of individual freedom in a globalized world. Educators and education managers are encouraged to turn to the principles of evolution, which more strongly contribute to the spread of human activity in the school. The attractiveness of the idea of self-education for the modern young generation in the virtual space of the information age is emphasized.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33244
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tytul_2020.pdf254.46 kBAdobe PDFView/Open
Bekh_Tulenkov.pdf299.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.