DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 76 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32881
Title: Формування суспільно-економічних компетенцій у студентів техніко-технологічних коледжів
Other Titles: Formation of social-economic competencies in the students of technical and technological colleges
Authors: Ластовець, Юлія Миколаївна
Keywords: фахова передвища освіта
суспільно-економічні дисципліни
соціально-особистісні компетенції
professional prehigher education
social-economic disciplines
social-personal competencies
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Ластовець Ю. М. Формування суспільно-економічних компетенцій у студентів техніко-технологічних коледжів / Ю. М. Ластовець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 76. – С. 112-116. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.76.24
Abstract: Обґрунтовуються роль і місце навчальних дисциплін суспільно-економічного циклу в структурі навчально-виховного процесу закладів фахової передвищої освіти технічно-технологічних спеціальностей; проаналізовано основні публікації, які присвячено сучасному стану та перспективам розвитку освіти, а також принципам визначення змісту професійної освіти й ролі так званих м’яких навичок (soft skills) для технічних фахівців сучасного типу; здійснено аналіз основних нормативних документів технічного коледжу – освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми та навчальних планів спеціальностей; на основі аналізу нормативних документів встановлено основні компетенції, які мають бути сформовані у майбутніх технічних фахівців, серед обов’язкових компетенцій для студентів технічного коледжу окремо виділили соціально-особистісні та загальнонаукові компетенції, набуття яких і забезпечує оволодіння студентами тими необхідними м’якими навичками (soft skills), що забезпечують успішну професійної реалізацію; вивчивши організацію навчального процесу, навчальні плани спеціальностей коледжу, визначено конкретний обсяг навчального часу, відведеного на вивчення суспільно-економічних дисциплін для студентів усіх курсів, встановлено який відсоток навчального часу в графіку навчання коледжу виділено для вивчення суспільно-економічних предметів і, відповідно, скільки часу відведено для формування у студентів суспільно-економічних компетенцій; також висвітлено можливі проблеми в процесі набуття основних і соціально-особистісних компетентностей (soft skills) у майбутніх спеціалістів технічного профілю; встановлено, що в технічних коледжах наявні проблеми практичної реалізації формування суспільно-економічних компетенцій; коротко проаналізовано методи поліпшення якості викладання предметів суспільно-економічного циклу.
The article deals with the special place of educational disciplines of the social and economic cycle in the structure of the educational process of professional prehigher education institutions technical and technological colleges; analyzed main publications about the current state and prospects of education development also on the principles of determining the content of professional education and the role of so-called soft skills for technical specialists of modern type; the main normative documents of the technical college were analyzed, such as educational qualification characteristics, educational and professional program and curricula of all specialties; identified the main competencies that should be formed in future technicians, focused on socio-personal and general-scientific competencies that provide students with the formation of the necessary soft skills which ensure successful professional implementation; studied the organization of the educational process, curricula of the college specialties, determined a specific amount of study time for the study of socio-economic disciplines for students of all courses; it was established what percentage of study time in the curriculum of the college is allocated for the study of socio-economic subjects and how much time is allocated for the formation of student’s socio-economic competencies; also showed possible problems in the process of formation of basic and socio-economic competencies of future technical specialists; it was established that in technical colleges there are problems of practical implementation of the formation of socio-economic competencies; methods of improving the quality of teaching subjects of the socio-economic cycle were briefly analyzed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32881
Appears in Collections:Випуск 76

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lastovets.pdf292.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.