DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 76 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32880
Title: Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти як основа розвитку інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури і спорту ормаційно-цифрової культури
Other Titles: Information and educational environment of higher education institution as a basis for the development of information and digital culture of future specialists in physical culture and sports
Authors: Лазоренко, Сергій Анатолійович
Keywords: інформаційно-освітнє середовище
професійна підготовка
майбутні фахівці фізичної культури та спорту
інформаційно-цифрова культура
information-educational environment
professional training
future specialists of physical culture and sports
information and digital culture
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Лазоренко С. А. Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти як основа розвитку інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури і спорту ормаційно-цифрової культури / С. А. Лазоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 76. – С. 108-112. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.76.23
Abstract: Новітні тенденції соціуму потребують розвитку системи освіти, зокрема підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту (ФКіС) на засадах інформаційних технологій, створення та функціонування належного високотехнологічного та високоякісного інформаційно-освітнього середовища. Його значення останнім часом зростає і якісно впливає на процес формування та розвитку інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. У складі глобального освітнього простору виділяють єдиний простір системи освіти, до якого як складник входить інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти, яке являє собою сукупність інформаційного, технічного, навчально-методичного забезпечення з налагодженими зв’язками і пов’язує суб’єктів освітнього процесу. Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти варто сприймати як інтеграцію електронного кампуса закладу освіти, засобів управління освітнім процесом, педагогічних технологій, покликаних формувати інтелектуально розвинену творчу особистість фахівця фізичної культури та спорту, який володіє необхідним рівнем інформаційно-цифрової культури, професійних знань, умінь і навичок для успішного життя і майбутньої професійної діяльності в інформаційному суспільстві. Інформаційно-освітнє середовище включає бібліотеку електронних освітніх ресурсів (електронні підручники, посібники, методичні рекомендації, словники, довідники, лабораторні практикуми), які: розподілено за галузями; побудовано на основі Web-технологій; можуть використовуватися за різних організаційних форм навчання; передбачає наявність довідково-пошукової системи; має репозитарій зовнішніх електронних ресурсів. Це передбачає організацію професійної підготовки як активного процесу здобуття знань, що дають змогу розвиватись та формувати більш високий рівень розуміння й усвідомлення явищ, процесів, об’єктів, що вивчаються, в умовах об’єднання інформаційних ресурсів і спільної діяльності для досягнення мети.
The latest trends in society require the development of the education system, in particular the training of future specialists in physical culture and sports (FC&S) on the basis of information technology, the creation and operation of a proper hightech and high-quality information and educational environment. Its importance has recently been growing and qualitatively influencing the process of formation and development of information and digital culture of future specialists in physical culture and sports. As part of the global educational space there is a single space of the education system, which as a component includes the information and educational environment of higher education, which is a set of information, technical, educational and methodological support with established links and connects the subjects of the educational process. The information and educational environment of a higher education institution should be perceived as the integration of the electronic campus of the educational institution, educational process management tools, pedagogical technologies designed to form an intellectually developed creative personality of a specialist in physical culture and sports. skills for a successful life and future professional activity in the information society. The information and educational environment includes a library of electronic educational resources (electronic textbooks, manuals, methodical recommendations, dictionaries, reference books, laboratory workshops), which: are distributed by branches; built on the basis of Web-technologies; can be used for various organizational forms of training; provides for the availability of reference and search system; has a repository of external electronic resources. This involves the organization of training as an active process of acquiring knowledge that allows to develop and form a higher level of understanding and awareness of phenomena, processes, objects being studied, in terms of combining information resources and joint activities to achieve the goal.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32880
Appears in Collections:Випуск 76

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lazorenko.pdf290.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.