DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 76 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32879
Title: Принципи відбору змісту навчання української мови іноземних здобувачів вищої медичної освіти
Other Titles: Principles of selection of learning content Ukrainian language for foreign applicants of higher medical education institutions
Authors: Кушнір, Ірина Миколаївна
Keywords: зміст навчання
експертна оцінка
іноземні студенти-медики
методичний принцип
українська мова як іноземна
academic content
expert assessment
foreign non-philological students
methodological principle
Ukrainian as a foreign language
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Кушнір І. М. Принципи відбору змісту навчання української мови іноземних здобувачів вищої медичної освіти / І. М. Кушнір // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 76. – С. 104-108. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.76.22
Abstract: Авторка статті зауважує необхідність оновлення змісту мовної освіти іноземних студентів-медиків українських закладів вищої освіти. Оновлення змістового складника системи навчання української мови як іноземної актуалізують такі чинники, як вимоги сучасного інформаційного суспільства до завдань і результатів навчання іноземних мов, сучасні стандарти мовної освіти, умови організації навчання іноземців дисциплін мовного циклу в українських закладах вищої освіти, комунікативні потреби іноземних студентів із новим типом мислення. Основною одиницею навчання української мови як іноземної визнано комунікативний акт, мовними втіленнями якого є дискурсивні речення-висловлення та дискурсивні тексти. Ефективним важелем оновлення змісту мовної освіти іноземних студентів-медиків послугує виявлення оптимальних загальних методичних принципів відбору навчальних матеріалів, тому що саме на основі лінгводидактичних принципів розробляють прийоми освітніх технологій в емпіричній площині методики. У поданій науковій розвідці теоретично обґрунтовано виокремлення принципів відбору змістових компонентів мовноосвітньої системи іноземних студентів закладів вищої медичної освіти, описано експериментальний інструментарій експертної оцінки фахівців-практиків, висвітлено статистичні показники результатів анкетування, здійснено аналіз обговорення запропонованих авторами принципів відбору мовних матеріалів для навчання української мови як іноземної. Ця стаття також ілюструє результати холістичної оцінки експертами ймовірного застосування запропонованих принципів у відборі навчальних матеріалів посібників / підручників, якими користуються в реальному навчальному процесі. Статистичні показники проведеної експертної оцінки засвідчили необхідність удосконалення наявних навчальних посібників / підручників щодо наближення їх до комунікативних потреб сучасних іноземних студентів із кліповим мисленням, вимог сучасних освітніх мовних стандартів, умов організації навчання іноземців дисциплін мовного циклу в українських закладах вищої освіти.
The author of this article point to the need to update the content of language education of foreign medical students of the Ukrainian higher education institutions. Updating the content component of the Ukrainian language teaching system as a foreign language foregrounds the following factors: the demands of a contemporary information society for the tasks and results of foreign language teaching, modern standards of language education, conditions for the teaching process organization of language disciplines to foreign students of the Ukrainian higher education institutions, and communicative needs of foreign students with a new mindset. An act of communication is considered to be the basic unit of teaching Ukrainian as a foreign language, which linguistic incarnations are discourse sentence expressions and discourse texts. An effective updating enabler of a language education content of foreign non-philological students is to identify most suitable general methodological principles for the selection of teaching materials. Techniques of educational technologies in the empirical spectrum of methodology are developed precisely in terms of linguodidactic principles. The present research theoretically substantiates the distinction of the selection principles for the content components of a language education system of foreign medical students. It describes the array of experimental tools for the expert assessment of practitioners as well as highlights statistical indicators of the survey results. The article also analyzes the discussion of the principles proposed by the authors for the selection of language materials for teaching Ukrainian as a foreign language medical students. This article also exemplifies the results of a holistic assessment by experts of a probable application of the principles suggested in questionnaires on the selection of learning materials for textbooks / manuals that are used in the actual learning process. Statistical indicators of the imparted expert evaluation have verified the relevance to improve existing textbooks / manuals and bring them closer to communicative needs of modern foreign students with mosaic thinking, the requirements of up-to-date educational language standards, and conditions for the teaching process organization of language disciplines to foreign students of the Ukrainian higher education institutions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32879
Appears in Collections:Випуск 76

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kushnir.pdf290.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.