DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 76 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32878
Title: Критерії, показники та рівні сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів національної поліції
Other Titles: Criteria, indicators and levels of the formation of professional responsibility of the National Police future officers
Authors: Кудрявцева, Ганна Ігорівна
Keywords: професійна підготовка
професійна відповідальність
критерії
показники та рівні сформованості професійної відповідальності
курсанти
офіцери Національної поліції
professional training
professional responsibility
criteria
indicators and levels of professional responsibility development
police cadets
National Police officers
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Кудрявцева Г. І. Критерії, показники та рівні сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів національної поліції / Г. І. Кудрявцева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 76. – С. 99-103. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.76.21
Abstract: Розглядається проблема формування професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки. На підставі аналізу наукових досліджень було визначено сутність поняття «професійна відповідальність» офіцера Національної поліції як інтегративної характеристики особистості, яка є результатом ставлення до виконання професійних обов’язків відповідно до вимог закону і професійної діяльності, яка забезпечує її ефективне виконання і виявляється у здатності офіцера Національної поліції ухвалювати обґрунтовані рішення в межах своїх повноважень, проявляти наполегливість і сумлінність щодо їх реалізації та готовність відповідати за результати і наслідки своє діяльності. З огляду на особливості професійної діяльності поліцейських та визначення сутності професійної відповідальності як особистісного феномену, у його структурі було виокремлено когнітивний, емоційно-вольовий, мотиваційний, поведінковий, фаховий компоненти, які характеризують змістове наповнення та специфіку його прояву в контексті професійної діяльності поліцейського. Визначено вимоги до вибору критеріїв сформованості професійної відповідальності як особистісної інтегральної характеристики поліцейського: незначна кількість критеріїв; об’єктивність оцінки досліджуваного явища; чіткість, можливість кількісної та якісної оцінки досліджуваного феномену; відображення найбільш суттєвих ознак процесу формування професійної відповідальності. На підставі змісту поняття «професійна відповідальність» та виокремлених структурних компонентів було конкретизовано критерії її сформованості в майбутніх офіцерів Національної поліції: особистісно-регулятивний, ціннісно- мотиваційний, професійно-операційний. Надано характеристику кожного критерію та його показників. Обґрунтовано, що використання вказаної сукупності критеріїв дозволить комплексно оцінити показники та рівні сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції в усьому її змістовному різноманітті, як в кількісному, так і в якісному відношенні.
The article deals with the issue of the formation of professional responsibility of the National Police future officers as part of their training. Following science-based analysis, the essence of the National Police officer’s «professional responsibility» concept was defined as an integrative characteristic of an individual, formed as a result of the person’s attitude towards the performance of their professional duties in accordance with the law and professional activity, ensuring their effective implementation and manifesting the ability of the National Police officer to make informed decisions within their powers, display perseverance and integrity in this implementation and willingness to be responsible for the results and consequences of their activities. Taking into account the peculiarities of police officers’ professional activity and defining the essence of professional responsibility as a personal phenomenon, cognitive, emotional and volitional, motivational, behavioural, and professional components were distinguished in its structure, which characterize the content and the specifics of its manifestation in the context of professional activity of a police officer. The article specifies the requirements for the choice of criteria for the formation of professional responsibility as a personal integral characteristic of a police officer: a small number of criteria; objectivity of assessment of the phenomenon under study; precision, the possibility of quantitative and qualitative assessment of the phenomenon under study; displaying the most significant indicators of the process of professional responsibility formation. Based on the essence of the «professional responsibility» concept and the selected structural components, the following criteria of its formation in the National Police future officers have been specified: personal-regulatory, value-motivational, and professional-operational. Every criterion and its indicators have been characterized. It has been proved that the use of this set of criteria will allow a comprehensive assessment of indicators and levels of the formation of professional responsibility of the National Police future officers in all its substantive diversity, both quantitatively and qualitatively.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32878
Appears in Collections:Випуск 76

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudriavtseva.pdf287.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.