DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 76 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32875
Title: Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями
Other Titles: Pedagogical conditions of the future teachers’ training for the facilitation interaction with school students
Authors: Князян, Маріанна Олексіївна
Keywords: фасилітація
фасилітаційна взаємодія
учні
майбутні вчителі
педагогічні умови
facilitation
facilitation interaction
school students
future teachers
pedagogical conditions
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Князян М. О. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями / М. О. Князян // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 76. – С. 84-88. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.76.18
Abstract: Розглядається проблема підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями. Мета статті – розкрити педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. Методами дослідження є аналіз, синтез, порівняння, систематизація, класифікація, узагальнення для розкриття педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями, самооцінка й експертна оцінка з метою виявлення рівня підготовленості до цієї діяльності. Для забезпечення результативності підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти є доцільною реалізація таких педагогічних умов, як: формування базису теоретичних знань майбутніх учителів із проблем фасилітаційної взаємодії як стартової платформи для подальшого професійного саморозвитку; забезпечення дієвості вмінь студентів пошуку, аналізу, систематизації та впровадження ефективних прийомів фасилітаційної взаємодії педагогів з учнями закладів загальної середньої освіти; залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень із метою отримання субʼєктивно й обʼєктивно нової інформації щодо вирішення проблеми підвищення результативності фасилітативної взаємодії та пропаганди цих знань в освітньому середовищі. Відповідно до першої педагогічної умови нами був організований такий цикл лекцій: «Фасилітаційна взаємодія в системі професійної діяльності педагога», «Вітчизняний та зарубіжний досвід організації фасилітаційної взаємодії учителів та учнів у навчально-виховному процесі», «Технології інноватизації фасилітаційної взаємодії педагогів з учнями». Основною формою реалізації другої педагогічної умови була самостійна робота студентів, яка містила рецептивно-аналітичні та продуктивно-творчі завдання. Упровадження третьої педагогічної умови відбувалося у форматі організації проблемних груп. Тематика, за якою було організовано науково-дослідницьку діяльність, містила різноманітні проблеми психологічного, соціального, дидактичного характеру фасилітаційної взаємодії.
The article considers the problem of the future teachers’ training for the facilitation interaction with school students. The purpose of the article is to reveal the pedagogical conditions of the future teachers’ training for the facilitation interaction with students of general secondary education. The research methods are analysis, synthesis, comparison, systematization, classification, generalization to reveal the pedagogical conditions of future teachers’ training for facilitation interaction with students, self-assessment and expert assessment to identify the level of readiness for this activity. In order to ensure the effectiveness of future teachers’ training for facilitation interaction with school students, it is advisable to implement such pedagogical conditions as: to form the basis of theoretical knowledge of future teachers on the problems of facilitation interaction as a starting platform for further professional self-development; to ensure the effectiveness of students’ skills (search, analysis, systematization and implementation of effective methods of teachers’ facilitation interaction with school students); to involve the university students in research in order to obtain subjectively and objectively new information about the problem of improving the effective facilitative interaction and promotion of this knowledge in the educational environment. In accordance with the first pedagogical condition, we organized the following series of lectures: «Facilitation interaction in the system of professional activity of teachers», «Domestic and foreign experience to organize the facilitation interaction of teachers and school students in the educational process», «Technologies of innovation of facilitation interaction with school students». The main form to realize the second pedagogical condition was independent work of students, which contained receptive-analytical and productive-creative tasks. The introduction of the third pedagogical condition took place in the format of organizing the problem groups. The topics on which the research activity was organized focused on various problems of psychological, social, didactic nature of facilitation interaction.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32875
Appears in Collections:Випуск 76

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kniazian.pdf288.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.