DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 76 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32873
Title: Сутність готовності майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності на засадах холістичного підходу
Other Titles: The essence of ready of future teachers of physical culture for innovative professional activity on the basis of a holistic approach
Authors: Кисельов, Валерій Олександрович
Keywords: готовність
професійна підготовка
майбутні вчителі фізичної культури
холістичний підхід
інновації
readiness
professional training
future physical education teachers
holistic approach
innovation
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Кисельов В. О. Сутність готовності майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності на засадах холістичного підходу / В. О. Кисельов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 76. – С. 80-84. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.76.17
Abstract: Конкуренція на ринку праці передбачає перехід до ефективніших форм фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з учнівською молоддю, а реалізація прогресивних ідей галузі фізичної культури і спорту у практиці загально- освітньої школи вимагає підготовки висококваліфікованих учительських кадрів. Сучасний рівень фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи зі школярами має відповідати потребам особистості, сприяти її гармонійному розвитку через інноваційну діяльність, тоді уроки фізичної культури стануть засобом формування інтересу дитини до зміцнення свого здоров’я через рухову активність. Тому винятково великого значення набуває модернізація професійної підготовки вчителів фізичної культури у закладах вищої освіти в напрямі опанування студентами комплексу інноваційних знань, умінь і навичок у галузі фізичної культури і спорту, формування професійних інтересів, професійних мотивів та ціннісних орієнтацій, що забезпечують готовність майбутніх учителів фізичної культури на засадах холістичного підходу. Проведений аналіз показує, що формування професійної готовності є невід’ємною частиною комплексної підготовки майбутнього фахівця в педагогічному університеті, тому в контексті нашого дослідження поняття «готовність майбутнього вчителя фізичної культури до інноваційної професійної діяльності» розуміємо як складне інтегроване особистісне утворення, яке забезпечує поточну реалізацію педагогічної діяльності і є підґрунтям для подальшої творчої самореалізації та професійного самовдосконалення, і полягає в опануванні спеціальних знань галузі фізичної культури та вмінь, пов’язаних із ними, знань з інноваційних видів професійної діяльності та прийомів і методів їх використання, передбачає наявність психологічних якостей, необхідних для вчителя фізичної культури та побудови кожним індивідуумом власної програми оздоровчо-спортивних тренувань.
Competition in the labor market involves the transition to more effective forms of physical culture and sports work with young students, and the implementation of progressive ideas in the field of FKiS in the practice of secondary school requires the training of highly qualified teachers. The current level of physical education and physical culture and health work with students should meet the needs of the individual, promote its harmonious development through innovation, then physical education lessons will be a means of forming the child’s interest in strengthening their health through physical activity. Therefore, it is extremely important to modernize the training of physical education teachers in ZVO in the direction of students mastering a set of innovative knowledge, skills and abilities in the field of FCiS, formation of professional interests, professional motives and values that ensure the readiness of future physical education teachers on a holistic approach. The analysis shows that the formation of professional readiness is an integral part of comprehensive training of future professionals at the Pedagogical University, so in the context of our study, the concept of «readiness of future physical education teachers to innovative professional activities» is understood as a complex integrated personal education. activities and is the basis for further creative self-realization and professional self-improvement, and is to master the special knowledge of physical culture and related skills, knowledge of innovative professional activities and techniques and methods of their use and provides the psychological qualities necessary for teacher of physical culture and construction of each individual’s own program of health and sports training.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32873
Appears in Collections:Випуск 76

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyselyov.pdf357.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.