DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 76 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32872
Title: Впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес студентів-медиків
Other Titles: Introduction of information and communication technologies in the educational process of medical students
Authors: Ісаєва, Оксана Степанівна
Шумило, Мирослава Юріївна
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
навчання
самостійна робота
медична освіта
дистанційне навчання
студент-медик
якість освіти
компетентність
information and communication technologies
education
individual work
medical education
distance learning
medical student
quality of education
competence
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Ісаєва О. С. Впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес студентів-медиків / О. С. Ісаєва, М. Ю. Шумило // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 76. – С. 76-80. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.76.16
Abstract: Реформа системи охорони здоров’я передбачає необхідність удосконалення механізмів забезпечення якості освіти медичної галузі. Упровадження у практику медичних закладів ефективних інновацій, заснованих на використанні новітніх інформаційних технологій у процесі навчання, а також у професійній діяльності майбутніх медиків сприятиме продуктивному формуванню ІКТ-компетенції. Дистанційне навчання у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького базується на використанні програми Zoom та програми Misa – корпоративної мережі інформаційного ресурсу вищого навчального закладу, до якого студенти мають розширений доступ для виконання самостійної роботи чи написання тестів. Поєднання цих програм у процесі дистанційного навчання сприяє розширенню дидактичних можливостей в організації навчальної роботи студентів-медиків. Належний рівень комп’ютеризації, високий рівень кадрового потенціалу і методичне забезпечення навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності сучасного навчального закладу в умовах пандемії. Формування ІКТ-компетенції у студентів-медиків передбачає: інформаційну та цифрову грамотність; основи комунікації за допомогою комп’ютерних технологій; створення і заповнення документації; виписування рецептів; вирішення завдань щодо відбору, синтезу й аналізу інформації. Варто зазначити, що для ефективності надання освітніх послуг необхідно надавати і технічну підтримку для створення моделі моніторингу цих послуг та усунення проблем чи недоліків. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі медичних вишів створює можливості реалізації дидактичних принципів індивідуалізації та інтенсифікації процесу навчання, зокрема самостійної роботи студентів, їхньої креативної активності, підвищення рівня свідомості й інтелекту; реалізує умови переходу від навчання до самоосвіти упродовж життя.
Reform in health care system implies the need to improve mechanisms of providing quality in medical education. Implementation of effective innovations into the practice of medical establishments, based on application of advanced information technologies in educational process, as well as professional activity of future medical specialists will promote productive formation of ICT-competence. Distance learning at Danylo Halytsky Lviv national medical university is based on Zoom program and Misa program – corporation network of information resource of higher educational establishment, students having access to the program can do individual tasks and write tests. Combination of these programs in the distance learning process promotes extension of didactic means in organization of educational process of medical students. Proper level of computerization, high level of staff and methodical means of educational process are crucial indicators for assessment of modern educational establishment in pandemic conditions. Formation of ICT-competence in medical students includes information and digital competence; fundamentals of communication via computer technologies; creation and filling in the documents; and solution of tasks on the choice, synthesis and analysis of information. It should be mentioned that for efficient provision of educational services it is necessary to give technical support for monitoring of such services and elimination of problems or faults. Application of modern information and communication technologies in educational process of medical educational establishments creates possibilities for realization of didactic principles of individualization and intensification of educational process, in particular, students’ individual work, their creative activity, level of consciousness and intellect; enables conditions of transformation from education to self-education throughout lifetime.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32872
Appears in Collections:Випуск 76

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Isayeva_Shumylo.pdf289.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.