DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 74 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32675
Title: Інформаційна компетентність, медіаосвіта та проєктна діяльності майбутніх педагогів: теоретичний аспект підготовки
Other Titles: Information competence, media education and project activities of future teachers: theoretical aspect of training
Authors: Чупахіна, Світлана Василівна
Круль, Лариса Миколаївна
Keywords: інформаційна компетентність
інформатизація освітнього процесу
медіаосвіта
медіаграмотність
проєктна діяльності
мультимедійний проєкт
підготовка майбутніх педагогів
information competence
informatization of educational process
media education
media literacy
project activity
multimedia project
future teachers’ training
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Чупахіна С. В. Інформаційна компетентність, медіаосвіта та проєктна діяльності майбутніх педагогів : теоретичний аспект підготовки / С. В. Чупахіна, Л. М. Круль // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 74. – C. 159-164. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.35
Abstract: Проаналізовано сучасні підходи до формування інформаційної компетентності майбутніх педагогів. Розглянуті пропоновані вченими трактування понять “медіаосвіта”, “медіаграмотність” тощо та їх основні завдання в підготовці майбутніх педагогів до професійної діяльності. Актуальним стає пошук психолого-педагогічних засад підвищення рівня інформатизації освітнього процесу, які інтегрують комп’ютерні та педагогічні технології й забезпечують формування інформаційної компетентності майбутніх педагогів. Водночас визначено, що означені технології стимулюють інтерес до пізнання, сприяють усвідомленню можливостей мультимедійних технологій для викладання й вивчення навчальних дисциплін, що забезпечують не лише освіту, а й розвиток учнів. Мета статті передбачає аналіз теоретичних аспектів та обґрунтування концептуальних підходів до формування в майбутніх педагогів інформаційної компетентності, медіаграмотності та готовності до реалізації медіапрєктів у професійній діяльності. Інформаційну компетентність визначено як складне інтегральне і системне особистісне утворення, яке гармонійно поєднує сукупність загальнолюдських та гуманістичних уявлень, ідей, знань ціннісних орієнтацій, емоційного досвіду, стильовий і світоглядний рівень освіти, універсальних способів пізнання, алгоритмів поведінки й способів комунікації, зорієнтованих на розвиток, самовдосконалення в історично і технологічно зумовленому інформаційному суспільстві. Доведено, що уміння використовувати інформаційні, телекомунікаційні та комп’ютерні технології для вирішення професійних завдань стає обов’язковою складовою частиною інформаційної компетентності сучасного педагога. Не менш важливим завданням підготовки визначено також формування медіакультури педагогів як здатності сприймати і оцінювати медіатексти, бути медіатворчим, засвоювати нові знання у сфері засобів масової комунікації.
The article deals with modern approaches to information competence of future teachers. The interpretations of the following concepts as “media education”, “media literacy” and others are considered. The principal tasks for training future teachers for professional activity are suggested. It is substantiated that the search for psychological and pedagogical frameworks to upgrade the level of informatization of the educational process, which integrate computer and pedagogical technologies and ensure the building information competence of future teachers. At the same time, it is determined that these technologies encourage interest for learning, help to comprehend all possibilities of multimedia technologies for teaching and studying disciplines. It provides both education and development of students. The purpose of the article is to analyze the theoretical aspects and substantiate the conceptual approaches to building information competence of future teachers, media literacy and readiness to implement media projects in professional activities. Information competence is defined as a complex of integrated and systematic personal education, which harmoniously combines a set of universal and humanistic ideas, values, emotional experience, ideological level of education, universal ways of learning, behavioral algorithms and methods of communication, self-communication as well as development in information society. It is proved that the ability to use information, telecommunication and computer technologies to solve professional problems has become a mandatory component of information competence of a modern teacher. No less important task of training is also to build media culture of teachers that is considered as the ability to perceive and evaluate media texts, to be media creative, to acquire new knowledge in the field of mass media.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32675
Appears in Collections:Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chupakhina_Krul.pdf614.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.