DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 74 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32674
Title: Недискримінаційний підхід як основа соціально-виховної роботи з неповнолітніми правопорушниками у службі пробації
Other Titles: Non-discriminatory approach as the basis of socio-educational work with juvenile offenders in the probation service
Authors: Ткаченко, Марина Євгеніївна
Keywords: права неповнолітнього
соціальне виховання
соціально-правовий захист
дискримінаційні практики
недискримінаційний підхід
непряма дискримінація
служба пробації
minor rights
social education
social and legal protection
discriminatory practices
non-discriminatory approach
indirect discrimination
probation service
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Ткаченко М. Є. Недискримінаційний підхід як основа соціально-виховної роботи з неповнолітніми правопорушниками у службі пробації / М. Є. Ткаченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 74. – C. 154-158. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.34
Abstract: Розкрито сутність недискримінаційного підходу як основи соціально-виховної роботи з неповнолітніми правопорушниками в країнах Європи і в Україні. На основі аналізу наукової літератури, міжнародного та вітчизняного нормативно- го законодавства розкрито ґенезу недискримінаційного підходу до роботи з неповнолітніми, висвітлено базові дефініції, що забезпечують розуміння сутності цього підходу: “права людини”, “соціально-правовий захист”, “дискримінація”, “форми дискримінації”, “дискримінаційні ознаки” тощо. На основі аналізу досвіду діяльності органів та установ пенітенціарної системи, зокрема служби пробації, розглянуто стан соціального виховання неповнолітніх правопорушників, виявлено дискримінаційні практики, що латентно поширюються при розгляді судового провадження та винесенні вироку і є ґрунтом для виникнення подальших проблем у ресоціалізації та інтеграції неповнолітніх у суспільство. Підлітки, які перетнули межу закону, неодноразово стикалися з дискримінацією щодо своєї особистості, тож ефективність використання антидискримінаційного підходу з неповнолітніми правопорушниками може стати найкращою практикою у сучасних формах і методах роботи із урахуванням потреб неповнолітніх суб’єктів пробації та вчинення ними повторних кримінальних правопорушень. Експертиза та детальна розробка основних критеріїв щодо проведення соціально-виховної роботи дає нам можливість знищити традиційні неефективні та репресивні методи роботи у системі кримінальної юстиції в цілому. Доведено, що недискримінаційний підхід має стати основою для проведення соціально-виховної роботи служби пробації з неповнолітніми правопорушниками, розкрито основні принципи і засади цього підходу. Надати можливість вплинути на інтерсекційність, із якою стикаються неповнолітні злочинці та закріплюють антисоціальні життєві навики.
the probation service The essence of the non-discriminatory approach as the basis of socio-educational work with juvenile offenders in European countries and Ukraine has been revealed. Based on the analysis of scientific literature, international and domestic regulatory legislation, the genesis of the non-discriminatory approach to working with minors has been disclosed, basic definitions that provide an understanding of the essence of this approach: “human rights”, “social and legal protection”, “discrimination”, “discrimination forms”, “discriminatory signs”, etc., have been highlighted. On the basis of an analysis of the experience of the bodies and institutions of the penitentiary system, in particular, the probation service, the state of social education of juvenile offenders has been examined, and discriminatory practices that are latent in considering judicial proceedings and sentencing have been found and they are the basis for further problems in the re-socialization and integration of minors into a society. Teenagers who have crossed the border of the law have repeatedly faced discrimination with respect to their personality, therefore, the effectiveness of using the anti-discrimination approach with juvenile offenders may be the best practice in modern forms and methods of work taking into account the needs of juvenile probation subjects and their commission of repeated criminal offenses. Examination and detailed development of the basic criteria for conducting socio-educational work gives us the opportunity to destroy the traditional ineffective and repressive methods of work in the criminal justice system as a whole. It is proved that the non-discriminatory approach should be the basis for the socio-educational work of the probation service with juvenile offenders; the basic principles and foundations of this approach, which should provide an opportunity to influence the intersectionality faced by juvenile delinquents and reinforce them antisocial life skills, have been revealed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32674
Appears in Collections:Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko.pdf312.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.