DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 74 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32656
Title: Змішане навчання учнів початкових класів: від аналізу до побудови моделі освіти
Other Titles: Mixed learning of primary school students: from analysis to construction of the education model
Authors: Тимофєєва, Ірина Борисівна
Нетреба, Марина Михайлівна
Новицька, Єлизавета Олегівна
Keywords: організація
змішане навчання
учні початкових класів
технології навчання
organization
mixed learning
elementary school students
learning technologies
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Тимофєєва І. Б. Змішане навчання учнів початкових класів : від аналізу до побудови моделі освіти / І. Б. Тимофєєва, М. М. Нетреба, Є. О. Новицька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – C. 150-153. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.33
Abstract: Розглянуті особливості організації змішаного навчання учнів початкових класів у контексті Нової української школи. Констатовано значимість впровадження змішаного навчання учнів, його провідні ідеї. Автори знайомлять зі способами представлення навчального матеріалу на різних етапах уроку за моделлю змішаного навчання. Надається аналіз змішаному навчанню, спираючись на трактування дефініції “змішане навчання”. Обґрунтовано важливість та акцентована увага на тому, що для цієї технології необхідні пізнавальна мотивація, натхнення, інтерес до навчання, вміння застосовувати сучасні цифрові технології вчителем початкових класів та якість підготовки навчального матеріалу. Також проаналізовано педагогічні праці вчених, які вивчали проблему організації змішаного навчання у закладах освіти, з метою визначення основних завдань впровадження технології змішаного навчання у початкових класах. З’ясовано також, що при правильній організації змішаного навчання забезпечується якість освітнього процесу. Змішані форми навчання надають нові можливості для більше активного залучення учнів початкових класів в освітній процес. Описано особливості формулювання поняття та переваги використання технології змішаного навчання в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців. У контексті дослідження зроблено висновок, що впровадження технології змішаного навчання збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до навчання учнів початкових класів, покращує якість надання навчального матеріалу та ефективність його засвоєння. Звернуто увагу на важливість ролі вчителя початкових класів в організації змішаного навчання засобами сучасних цифрових технологій та видів представлення навчального матеріалу на різних етапах уроків. Сукупність визначених понять показує, що технологія змішаного навчання є важливим чинником інформаційно-освітнього середовища учнів початкових класів.
The article considers the peculiarities of the organization of mixed education of primary school students are in the context of the New Ukrainian school. The importance of introduction of mixed learning of students, its leading ideas is stated. The authors are introduced to the ways presenting educational material at different stages of the lesson on the model of mixed learning. An analysis of mixed learning is provided, leaning on the interpretation of the definition of “mixed learning”. The importance and emphasis on that this technology requires cognitive motivation, inspiration, interest in learning, the ability to use modern digital technologies by primary school teachers and quality of educational material are substantiated. The pedagogical works of scientists who studied the problem of organization of mixed learning in educational institutions, are also analyzed, with the aim of determine the main tasks of the introduction of the mixed learning technology in primary schools. It was also found that the proper organization of mixed learning ensures the quality of the educational process. The mixed forms of education provide new possibilities for more active involvement of primary school students in the educational process. Features of formulation of concept and advantages of using the technology of the mixed learning in the works of home and foreign scientists are described. In the context of the study, it was concluded that the introduction of the mixed learning technology enriches the content of the educational process, increases the motivation to teach primary school students, improves the quality of educational material and the efficiency of its assimilation. Attention is drawn to the importance of the role of primary school teachers in the organization of the mixed learning by means of modern digital technologies and types of presentation of educational material on the different stages of lessons. The set of defined concepts shows that the technology of blended learning is an important factor in the information and educational environment of primary school students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32656
Appears in Collections:Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymofieieva_Netreba_Novytska.pdf304.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.