DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 74 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32644
Title: Родинна лексика в контексті української та іноземних мов (комунікативно-діяльнісний аспект)
Other Titles: Family vocabulary in the context of Ukrainian and foreign languages (communicative-activity aspect)
Authors: Рудюк, Тетяна Вікторівна
Keywords: родинна лексика
комунікативно-діяльнісний підхід
родинна лексична компетенція
дискурс культури
компаративістика
бікультурний шлюб
family vocabulary
communicative-activity approach
family lexical competence
cultural discourse
comparative studies
bicultural marriage
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Рудюк Т. В. Родинна лексика в контексті української та іноземних мов (комунікативно-діяльнісний аспект) / Т. В. Рудюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 74. – C. 127-131. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.28
Abstract: Зреалізовано методику послідовної підтримки процесу вивчення досліджуваних одиниць у площині рідної та іноземних культур (комунікативно-діяльнісний аспект). Акцентовано увагу на можливості запозичення закордонних підходів до викладання з метою оптимізації навчального-виховного процесу та сприяння його максимальної ефективності. Зокрема, запропоновано обговорення та інтеграцію відповідних творчих матеріалів шкільних олімпіад із іноземної мови в контекст досліджуваної розвідки; здійснення діалогів; написання листів, тощо. Крім того, дібрано інформацію текстового забезпечення, як-от: особливості святкування традиційних свят іншими народами, поради психологів щодо стадій розвитку сімейних стосунків у контексті вивчення родинних номінацій, аналіз статистики розлучень і подібне. Тобто, спроектовано ефективність формування родинної лексичної компетенції засобами рідної та іноземних мов, допоміжними текстовими напрацюваннями. Серед умов, які забезпечували результативність комунікативно-діяльнісного підходу під час вивчення родинної лексики в аспекті досліджуваного питання, визначено формування духовної потреби внутрішньої та міжкультурної комунікації; прагнення пізнати нове; здійснювати компаративний аналіз лінгвістичних явищ на прикладі декількох мов. Запроваджено практику ведення словника номінацій досліджуваного характеру, з’ясування спільних та відмінних закономірностей називання, творчий погляд на застосування елементів СІТ у контексті вивчення родинної лексики. Зроблено висновки про перспективність використання комунікативно-діяльнісного підходу та можливості інтенсифікації процесів засвоєння досліджуваних одиниць у площині рідної та іноземних мов, наприклад: моделювання між- культурного полілогу; залучення до вивчення національних і міжнародних проблем; формування навичок толерантного спілкування з представниками різних культур.
The article implements the method of consistent support the process of studying the investigated units in the field of native and foreign cultures (communicative-activity aspect). Emphasis is placed on the possibility of borrowing foreign approaches for teaching in order to optimize the educational process and promote its maximum effectiveness. In particular, it is proposed to discuss and integrate the relevant creative materials of school competitions in foreign languages in the context of the research; holding a conversation; writing letters, etc. In addition, the information of text support was selected, such as: features of celebrating traditional holidays in different countries, psychologists ̓ advice about the stages of development family relations in the context of studying family nominations, analysis of divorce statistics, etc. The efficiency of formation family lexical competence by means of native and foreign languages and additional text resources is projected. Among the conditions that ensured the effectiveness of the communicative-activity approach during the study family vocabulary in the aspect of the researched problem, the formation spiritual need of internal and intercultural communication is; desire to learn something new; to carry out the comparative analysis of linguistic phenomena on the example of several languages are determined. The practice of maintaining the dictionary of studied nominations, clarification of common and different patterns of naming, creative use IT in the context of the study family vocabulary were offered. Conclusions are made about the prospects of using the communicative-activity approach and the possibility of intensification the processes of assimilation the studied units in the plane of native and foreign languages, for example: modeling intercultural polylogue; involvement in solving and researching national and international problems; formation the skills of tolerant communication with representatives of different cultures.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32644
Appears in Collections:Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rudiuk.pdf332.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.