DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 74 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32643
Title: Дослідження проблеми фасилітаційної взаємодії учителя з учнями в зарубіжній теорії та практиці
Other Titles: Research of the problem of facilitation interaction of teacher with school students in foreign theory and practice
Authors: Прокопенко, Ірина Андріївна
Keywords: фасилітація
фасилітаційна взаємодія
вчитель
учні
зарубіжний досвід
освіта
група учнів
теорія та практика навчання
facilitation
facilitation interaction
teacher
students
foreign experience
group of educators
theory and practice of education
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Прокопенко І. А. Дослідження проблеми фасилітаційної взаємодії учителя з учнями в зарубіжній теорії та практиці / І. А. Прокопенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 74. – C. 122-126. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.27
Abstract: Розглянуто педагогічні аспекти дослідження проблеми фасилітаційної взаємодії учителя з учнями в зарубіжній педагогічній теорії та практиці. Автором визначено суть поняття “фасилітаційна взаємодія” на основі зарубіжних праць учених як суб’єкт-суб’єктну взаємодію, в межах якої відбувається налагодження емоційного контакту, створення освітнього середовища для позитивної мотивації до діяльності, спільне особистісне зростання та самовдосконалення вчителя та учня. Наголошується значна роль, яку відіграє фасилітація та здійснення фасилітаційної взаємодії вчителя й учнів в працях зарубіжних учених. Автор висловлює думку про те, що здійсненню фасилітаційної взаємодії сприяють такі чинники: актуалізація фасилітаційного потенціалу освітнього середовища, залученість фасилітаційного потенціалу середовища, прояв фасилітативності в певній сфері життєдіяльності, вплив специфіки сфери на здійснення фасилітаційної взаємодії, прояв основної функції фасилітаційної взаємодії у різних її ракурсах. Структурними особливостями здійснення фасилітаційної взаємодії вчителя та учня в зарубіжній теорії та практиці є: визначення проблеми дослідження; виявлення передумов становлення цієї проблеми; обґрунтування критеріїв для оцінювання результату вирішення проблеми; генерування альтернативних рішень; оцінювання результату вирішення проблеми; оцінка результатів роботи (і роль в них фасилітації). Більшість зарубіжних учених пропонують розробку моделі фасилітаційної взаємодії, яка ґрунтується на тому, що фасилітація – це адаптивний процес, в якому головними є планування, пояснення мети, зворотний зв’язок і самооцінка. Проведений аналіз надав змогу визначити стилі фасилітаційної взаємодії, що включають традиційний ієрархічний (учитель контролює структуру, зміст, метод, програму), кооперативний прийняття рішень спільно зі здобувачами освіти), автономний (рішення приймаються учнями).
The article considers the pedagogical aspects of the study about the problem teachers’ facilitation interaction with school students in foreign pedagogical theory and practice. The author defines the concept of “facilitation interaction” based on foreign works of scientists as a subject-subject interaction, within which there is an emotional contact, creating an educational environment for positive motivation, joint personal growth and self-improvement of teacher and student. The significant role played by facilitation and facilitation interaction of teachers and students in the works of foreign scientists is emphasized. The author expresses the opinion that the facilitation interaction is facilitated by the following factors: actualization of the facilitation potential of the educational environment, involvement of the facilitation potential of the environment, manifestation of facilitation in a certain sphere of life, influence of the sphere on the facilitation interaction. The structural features of the facilitation interaction of teacher and student in foreign theory and practice are: definition of the research problem; identifying the preconditions for the formation of this problem; substantiation of criteria for evaluating the result of solving the problem; generating alternative solutions; evaluation of the result of solving the problem; evaluation of work results (and the role of facilitation in them). Most foreign scholars propose to develop a model of facilitation interaction, which is based on the fact that facilitation is an adaptive process in which the main ones are planning, goal explanation, feedback and self-assessment. The analysis made it possible to identify styles of facilitation interaction, including traditional hierarchical (teacher controls the structure, content, method, program), cooperative decision-making together with students, autonomous (decisions are made by students).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32643
Appears in Collections:Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prokopenko.pdf312.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.