DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 74 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32642
Title: Концептуальні основи виховання патріотичних цінностей в учнівської молоді в сучасних умовах
Other Titles: Conceptual foundations of patriotic education values of students youth in modern conditions
Authors: Полулященко, Юрій Михайлович
Keywords: виховання патріотизму
духовність
патріотичні цінності
молодь
національн систем освіти
education of patriotism
spirituality
patriotic values
youth
national education system
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Полулященко Ю. М. Концептуальні основи виховання патріотичних цінностей в учнівської молоді в сучасних умовах / Ю. М. Полулященко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 74. – C. 117-122. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.26
Abstract: Висвітлені актуальні питання концептуальних основ виховання патріотичних цінностей в учнівської молоді в сучасних умовах, затонувши розгляд ідеї патріотизму з філософського погляду, а саме як духовної категорії. Зроблено аналіз наукових досліджень, які були присвячені різним проблемним питанням з патріотичного виховання молодого покоління за останні роки. У межах дослідження визначено напрями наукового пошуку, зокрема аналізу філософської категорії “цінності” в ракурсі виховання патріотизму дітей та учнівської молоді. Виявлено, що вітчизняними вченими “патріотизм” розглядається переважно як духовно категорія, як такий, що покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу. З цією метою було вивчено низку наукових досліджень з освітлення різних проблем виховання патріотизму за останні роки. Освітлено проблему духовності як один із дієвих механізмів виховання патріотизму. Наведено приклади використання різних форм, методів виховання патріотизму в закладах освіти. Основною метою статті є дослідити концептуальні основи виховання патріотичних цінностей в учнівської молоді та виявити основні нагальні проблем щодо забезпечення процесу їх формування в сучасних умовах. Розглянуто нормативно-правові документи які забезпечують процес виховання патріотизму у закладах освіти. Встановлено та висвітлено при- чин недостатньої сформованості патріотизму сучасного молодого покоління. З’ясовано, що серед нагальних проблем щодо забезпечення процесу формування патріотичних цінностей учнівської молоді є потреба кадрового забезпечення процесу національно-патріотичного виховання учнівської молоді; підвищенні кваліфікації фахівців, які працюють у цій сфері освіти, в контексті підвищення рівня їх професійної готовності до формування патріотичних цінностей учнівської молоді; розробленні відповідних навчальних програм в контексті забезпечення ефективного впровадження змісту національно-патріотичного виховання учнівської молоді; врахуванні нових суспільно-політичних реалії в Україні починаючи з Революції гідності. Встановлено, що становлення та формування патріотизму української молоді відбувалось в п’ять основних етапів.
The article highlights topical issues of the conceptual foundations of Patriotic values education among young students in modern conditions, drowning the consideration of the idea of patriotism from a philosophical point of view, namely as a spiritual category. Was made the analysis of scientific research that has been devoted to various problematic issues of Patriotic education of the young generation in recent years. The study identified areas of scientific research, in particular analysis of the philosophical category of “value” in the view of Patriotic education of children and youth. It is revealed that domestic scientists consider “patriotism” primarily as a spiritual category, as such, it is intended to give a new impetus to the spiritual recovery of the people. For this purpose, a number of scientific studies have been studied to highlight various problems of patriotism education in recent years. The problem of spirituality as one of the effective mechanisms of patriotism education is highlighted. Examples of the use of various forms and methods of patriotism education in educational institutions are given. The main purpose of the article is to explore the conceptual foundations of Patriotic values education in young students and identify the main urgent problems to ensure the process of their formation in modern conditions. The normative-legal documents which provide the process of education of patriotism in educational institutions are considered. The reasons for the insufficient formation of patriotism of the modern young generation are established and highlighted. It was found that among the urgent problems in ensuring the process of formation of patriotic values of student youth is the need to staff the process of national-patriotic education of student youth; advanced training of specialists working in this field of education, in the context of increasing the level of their professional readiness for the formation of patriotic values of student youth; development of appropriate training programs in the context of ensuring the effective implementation of the content of national-patriotic education of student youth; taking into account the new socio-political realities in Ukraine since the Revolution of Dignity. It is established that the formation and formation of patriotism of Ukrainian youth took place in five main stage.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32642
Appears in Collections:Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polulyaschenko Yu. M..pdf319.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.