DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 74 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32641
Title: Педагогічні особливості методичного забезпечення фізичного виховання у навчальних закладах освіти
Other Titles: Pedagogical features of methodological support of physical education in educational establishments of education
Authors: Полулященко, Тетяна Леонідівна
Keywords: фізична активність
спорт
методика
саморозвиток
молодь
виховання
навчання
physical activity
sports
methods
self-development
adolescents
education
training
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Полулященко Т. Л. Педагогічні особливості методичного забезпечення фізичного виховання у навчальних закладах освіти / Т. Л. Полулященко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 74. – C. 113-116. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.25
Abstract: У статті розглядаються актуальні питання формування у здобувачів освіти активного інтересу до систематичних занять фізичними вправами, до оволодіння вміннями та навиками використання вправ у повсякденному житті за цілеспрямованої співпраці методичної та наукової груп загальноосвітнього навчального закладу з навчально-науковим інститутом фізичного виховання і спорту. Розглянуто педагогічні особливості методичного забезпечення процесу фізичного виховання у навчальних закладах освіти м. Кремінна. Розкрито сутність використання педагогічних методів із метою активізації інтересу здобувачів освіти до регулярних самостійних занять фізичними вправами. Важливим, на думку фахівців, є використання викладачами, тренерами стимулів, таких як похвала, подяка, особистий приклад тощо. З’ясовано роль методистів, викладачів і всіх учасників виховного процесу у сприянні розвитку активного інтересу до занять фізичними вправами. Основною метою статті є дослідити педагогічні особливості забезпечення фізичного виховання в навчальних закладах в умовах реформування всієї освіти. Охарактеризовано матеріально-технічну, спортивну базу м. Кремінна та навчальних освітніх закладів базової та вищої школи. За допомогою використання таких методів дослідження, як аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічного спостереження, усного опитування, порівняння та абстрагування даних, було досягнуто мети дослідження. Проведене дослідження дало змогу припустити, що важливим правилом у роботі з молоддю є те, що за будь-якого поєднання методів найбільш раціональним буде така їхня послідовність: роз’яснення, доведення, показ, практичне виконання вправи (тренування) з обов’язковим інструктажем (об’єм і величина навантаження). Така послідовність дасть змогу планомірно, залежно від індивідуальних особливостей фізичного розвитку кожного учня, студента, спортсмена формувати в нього позитивні навички до постійного самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту. Під час про- ведення експерименту активний інтерес і позитивну привичку до системних занять фізичними вправами сформували 45 % студентів та 38 % учнів загального закладу освіти.
exercises, to the capture abilities and skills of the use of exercises in everyday life at the purposeful collaboration of methodical and scientific groups of General educational establishment with the educational and scientific Institute of physical education and sports. The pedagogical features of methodological support the process of physical education in educational establishments of education of city Kreminna was considered. The essence of the use of pedagogical methods with the purpose of activating the interest in students for regular independent engaging in physical exercises was revealed. According to experts, it is important for teachers and coaches to use incentives such as praise, gratitude, personal example, and so on. The role of methodists, teachers and all participants of educator process was found out in assistance to development of active interest in engaging in physical exercises. A primary purpose of the article is to investigate the pedagogical features of providing of physical education from educational establishments in the conditions of reformation of all education. The article describes the material and technical, sports base of the city Kremennaya and educational institutions of basic and higher school. Using such research methods as analysis and generalization of scientific and methodological literature, pedagogical observation, oral questioning, comparison and abstraction of data, the research goals were achieved. The study suggests that an important rule in working with young people is that in any combination of methods, the most rational sequence will be the following: explanation, proof, demonstration, practical implementation of the exercise (training) with mandatory instruction (the volume and size of the load). This sequence will allow you to systematically, depending on the individual characteristics of the physical development of each pupil, student, athlete to form positive skills of continuous self-improvement by means of physical culture and sports. During the experiment, 45 % of students and 38 % of pupils of the General educational establishment formed an active interest and positive attachment to systematic physical exercises.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32641
Appears in Collections:Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polulyaschenko.pdf303.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.